Hatbrotten ökar faktiskt inte

Oavsett vad SVD eller en del andra bloggare verkar tro. Har själv läst undersökningen från BRÅ och eftersom de ändrat redovisningen i jämförelse med tidigare undersökningar från SÄPO så går det inte att dra några sådana slutsatser av undersökningen. Snarare tyder siffrorna på motsatsen. Så här skriver de själva:

Ja, de ökar på så vis att sedan föregående år har anmälningarna ökat med 11 procent. Men denna ökning kan ha många förklaringar. Dels finns det aspekter av övertagandet av produktionen från Säpo som sannolikt kan ge konsekvenser, såsom införandet av det islamofobiska motivet. Ytterligare en förklaring är att Brå varit mer inkluderande när det gäller allmänna kränkningar av homo- bisexuella och transpersoner, HBT-personer (dessa ingår som grupp om gärningspersonens motiv till sitt handlande är homofobiskt), än vad Säpo varit tidigare år. En av de största ökningarna (21 procent) har noterats för de homofobiska brotten. Dessutom har hatbrott också ett stort mörkertal, vilket påverkas av anmälningsbenägenheten hos de olika utsatta grupperna. Detta påverkas i sin tur bland annat av offrets förtroende för rättsväsendet och dennes språkkunskaper. I ljuset av detta går det ändå inte att utesluta att en faktisk ökning skett.

Tidigare fanns alltså inte islamofobiska brott med. Inte heller många av brotten riktade mot HBT-personer. Dessutom avspeglar inte anmälningar på något sätt brottsligheten i verkligheten. En liten förändring i mörkertalet kan få det att se ut som om brotten ökar. Öeveranmälninagr finns säkert, precis som med andra typer av brott. Sammantaget kan man inte utifrån BRÅ:s undersökning säga att hatbrotten ökar.

Om främlingsfientliga brott skriver BRÅ:

Ökningen kan delvis förklaras av skilda kodningsförfaranden mellan Brå och Säpo, men sannolikt även med en reell ökning av anmälda våldsbrott.

Jag ger faktiskt inte ett jota för BRÅ:s bedömning av sannolikhet. Faktum är att det inte finns ett enda bevis för en ökning av främlingsfientliga brott.

Sen kan vi också avfärda allt tjafs om att vänstern skulle vara anti-semitisk och begå den typen av brott, för enligt BRÅ ligegr det till så här:

Den enskilt vanligaste brottstypen vid antisemitiska hatbrott är hets mot folkgrupp. Det är mycket vanligt att denna brottstyp sammanfaller med uttryck för sympati med nationalsocialistiska eller högerextrema grupper och åsikter. I jämförelse med övriga hatbrottsmotiv är antisemitiska hatbrott i mycket högre grad ideologiskt motiverade.

BRÅ redovisar i sin rapport också siffror som visar att toleransen bland ungdomar i Sverige är mycket stor:

Resultaten visar att majoriteten av skolungdomarna har en övervägande positiv inställning till de olika minoriteterna, varierande mellan 66–72 procent. Mest intoleranta var ungdomarna mot muslimer (8 procent). Flickor och äldre visade sig överlag vara mer toleranta än pojkar och yngre, men åldersskillnaderna var förhållandevis små.

BRÅ redovisar en faktisk minskning av brott med främlingsfientliga motiv sedan 2004 liksom en minskning av antalet antisemitiska brott. Sammantaget visar detta att BRÅ inte har belägg för sitt påstående om sannolik ökning. När det gäller islamofobi och HBT-brott kan inte jämförelser göras då de som sagt endast i liten utstäckning fanns med i tidigare statistik.

Enligt BRÅ begicks det 2263 brott med främlingsfientliga motiv år 2004 och år 2006 begicks 2189 stycken. Brott med antisemitiskt motiv gick ner från 151 till 134 under samma period. Totalt utgjorde våldsbrotten bara 20% av det totala antalet brott med hatmotiv.

Det framgår också att brotten endast i begränsad utsträckning kan kopplas direkt till någon nazistisk organisation. Då oftast NSF.

När det gäller vänstern som helhet begås så få brott att BRÅ inte ens finner det mödan värt att de redovisas på det sätt som SÄPO gjort tidigare.

Andra bloggar om: , , , , , , ,