Göteborgsandan kritiseras hårt av kommission

En granskningskommission har granskat muthärvan och Göteborg på uppdrag av kommunfullmäktige i Göteborg men har jobbat självständigt. Kommissionen består av tre ledamöter. Dessa är Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet och kommissionens ordförande, Lena Marcusson, jurist och professor emerita vid Uppsala universitet samt Barbara Czarniawska, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

Kommissionens tre konkreta uppdrag var att se om det finns något särskilt i Göteborg som skapat grogrund för oegentligheterna, se hur förtroendet kan stärkas för den demokratiska processen och att ta fram goda exempel från omvärlden och ge råd inför framtiden.

Det som hittills framkommit är att Göteborg verkar skilja sig från det som är det vanliga. Men samtidigt menar komissionen att slutsatserna till stor del är generella och berör fler kommuner än Göteborg. Kommissionen kritiserar politiker och tjänstemän för att sitta på flera stolar, ha många bisysslor.

De har i sin granskning hittat en stad anammat marknadens föreställningssätt mer än brukligt och där rättstaten haft mindre betydelse. Göteborgsandan i sin prydno alltså. Man gör upp vid sidan av de demokratiska och formella kanalerna. 8% av stadens politiker och 7% av dess anställda har någon gång erbjudits en muta. Kritiken är delvis hård, mycket hård:

”Det fanns en omhuldad göteborgsanda där gränsöverskridande samarbete, pragmatisk handlingskraft och synbara resultat står i centrum. Den kom att dominera”, står det också i rapporten.
Det är också vad många anställda i kommunen anser. Resultatet från en enkät bland drygt 40 000 anställda, där 45 procent svarat, är alarmerande.
Nästan varannan tillfrågad kommunalt anställd och förtroendevald anser att muthärvan bara är toppen på ett isberg. 45 procent av kommunens drygt 40 000 anställda har svarat på enkäten.

Alla förvaltningar och bolag i Göteborg säger att de erbjudits muta minst en gång.
Under tiden februari 2012 – juni 2013 har granskningskommissionen förutom enkätundersökningen intervjuat ett fyrtiotal ledare inom politik, förvaltningar och bolag, analyserat dokument och medier, tagit del av rätts- och samhällsvetenskaplig forskning samt besökt andra kommuner.

När göteborgsandan kom att dominera hamnade värden som professionell självständighet, formalia, insyn och opartiskhet delvis i skymundan, enligt kommissionen.

Den konstaterar också att ett ”ett kraftfullt politiskt ledarskap” vred uppmärksamheten åt annat håll. Och att koncentrationen av makt skapade en ängslig anpasslighet som höll tillbaka professionell mångfald, civilkurage och öppenhet. Även i den politiska oppositionen.

Kommissionen lämnar 10 råd till Göteborgs kommun:

  1. Skapa tydliga men få gemensamma styrdokument
  2. Ledningen ska visa vad en god och opartisk förvaltning innebär
  3. Förtydliga politikernas och tjänstemännens roller
  4. Rekrytera chefer och andra tjänstemän utifrån meriter
  5. Skapa utbildningar och arbetsf örutsättningar för professionalitet
  6. Skapa rutiner för anmälan av bisysslor
  7. Utpeka en tydlig mottagare av interna anmälningar
  8. Professionalisera den kommunala revisionen
  9. Utveckla former för en dialog med medborgarna
  10. Inrätta Göteborgs Stads gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements