Dödligt våld mot kvinnor – invandrare mer utsatta

Åren 1991-2007 dödades 324 kvinnor i Sverige av en annan person. Av dessa var 108 kvinnor utlandsfödda. Det är en mycket kraftig överrepresentation av utlandsfödda kvinnor. Många av dem var födda i Finland, men en del också i före detta Jugoslavien, Iran, Irak eller Turkiet.

Huvudanledningen till att utlandsfödda kvinnor drabbas hårdare är att den här typen av våld är vanligare bland fattiga, i arbetarklassen. Och i arbetarklassen utgör utlandsfödda en betydligt större andel än i befolkningen som helhet. Cecilia Fernbrant som forskar i frågan och skrivit en avhandling menar det jag just skrev men uttrycker det lite annorlunda:

Studierna, där drygt 18 000 personer ingår, bygger på fyra olika källor. Resultatet visar att utlandsfödda kvinnor, speciellt de med låg inkomst i hushållet, i högre grad än svenskfödda kvinnor riskerar att bli utsatta för våld och till och med dödas.

I den gruppen är risken nästan tre gånger så stor. Språksvårigheter, social isolering och dålig kunskap om svenska lagar och rättigheter är andra riskfaktorer för våld, säger Cecilia Fernbrant.

– Det är samma riskfaktorer för utlandsfödda och svenskfödda kvinnor, men utlandsfödda har större koncentration av de här riskfaktorerna. Den enda riskfaktorn som skiljer sig är språksvårigheter, säger hon.

Antalet kvinnor som dödas i Sverige är bara en liten del av det totala antalet som mördas eller dräps i Sverige på ett år. Bägge siffrorna, totalt antal människor som mördas och dräps liksom antalet kvinnor som utsätts för dödligt våld minskar dock i samhället. Cecilia Fernbrant menar att klyftorna i jämställdhet mellan de länder som människor kommer från och Sverige dock är en del av förklaringen:

I en annan del av avhandlingen intervjuades ett antal kvinnor födda i Irak. Resultaten visade att mötet med det svenska samhället kan leda till våld i en del relationer eftersom könsrollerna från ursprungslandet utsätts för prövningar. När även kvinnans man kommer från ett land med lägre jämställdhet kan hans ställning försvagas medan det för kvinnan tvärtom kan öppnas nya möjligheter i Sverige. Oftast handlade det i dessa fall om psykiskt våld, t.ex. trakasserier, medan fysiskt våld var mindre vanligt.

Samtidigt kan den aspekten knappast ens delvis förklara överrepresentationen av kvinnor från Finland och för detta Jugoslavien. Där handlar det säkert om de faktorer som alltid är de mest betydande vid våld i nära relationer och våld i Sverige. Alkohol och det som är viktigast i sammanhanget, klasstillhöriget och fattigdom.

I en kort intervju i Forskning & Framsteg (nr 6-2013) så säger Cecilia Fernbrant en del tveksamma saker där hon i praktiken relativiserar våld bland utlandsfödda och föreslår att de kanske inte önskar en anpassning till jämställda svenska förhållanden och att det svenska samhället kanske borde acceptera det:

Till att börja med får vi inte blunda för det. Vi måste erkänna att dessa problem finns, och inte vara rädda för att stigmatisera vissa grupper. Vi måste bli bättre på att informera om svenska lagar, och inse att olika invandrargrupper har olika behov. Samtidigt måste vi fråga oss om alla invandrargrupper vill ha samma jämställdhet som vi.

Det är verkligen att förråda de invandrarkvinnor detta handlar om som jag ser det. Att inte sträva efter jämställdhet bland alla människor som ett samhälle är totalt vansinnigt. Jag hoppas att hon inte menar det som det ser ut att hon säger.

Cirka 15-16 kvinnor per år utsätts för dödligt våld  i nära relationer. Ett litet problem. Alkohol är i stort sett alltid inblandat. En tredjedel av dessa kvinnor är födda i andra länder. De flesta av dessa är födda i Finland och många i Jugoslavien. Kvar är mycket få från länder med en radikalt annorlunda syn på jämställdhet. Betydligt fler än de som dödas utsätts förstås för våld. Ett relativt stort problem. Men minskad alkoholkonsumtion är sannolikt den enskilt viktigaste faktorn för minskat våld i nära relationer.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements