Domstolsutslag ger samer utan medlemsskap i sameby rätt att bedriva renskötsel

Lycksele tingsrätt har funnit att de enskilda sydsamerna i målet har en på urminnes hävd grundad renskötselrätt som även innefattar rätten att utöva renskötsel inom Vapsten samebys område. Denna rätt har de gemensamt med de nordsamiska medlemmarna i Vapsten sameby.

Vapstens lappby och enskilda sydsamer i lappbyn har gjort gällande bättre rätt än Vapsten sameby och dess nordsamiska medlemmar till renskötsel inom samebyns område. Tingsrätten menar däremot att det inte är klarlagt att nordsamerna kommit att utöva renskötsel inom Vapsten utan rätt därtill eller att nordsamerna trängt ut sydsamerna från renskötseln inom byn.

Konflikten mellan sydsamerna och nordsamerna i Vapstens lappby och Vapstens sameby är en konsekvens av den svenska statens tvångsförflyttning av nordsamer från den nordligaste delen av Sverige till andra samers områden efter att Finland och Norge stängt gränserna för samers vandringar på Nordkalotten.

Vidare har tingsrätten konstaterat att rätten till renskötsel inom en samebys område kan innehas av flera parter samtidigt och därmed vara gemensam. Sydsamernas talan har därför ansetts innefatta även frågan om de har en med nordsamerna lika stark rätt till renskötsel inom Vapsten samebys område.

Enligt tingsrättens dom har de enskilda sydsamerna  renskötselrätt som genom släktskap kan härledas till samebyns marker. Nordsamerna har dock invänt att ett utövande av ren­skötselrätten kräver medlemskap i sameby. Tingsrätten har därvid konstaterat att nordsamerna begränsat antagandet av nya medlemmar i samebyn till personer med nordsamiskt ursprung. Till följd av den utestängning som sydsamerna därmed drabbats av har tingsrätten funnit anledning att pröva hur medlemskapsreglerna i rennäringslagen förhåller sig till över­ordnad lagstiftning.

Vid prövningen av reglernas överensstämmelse med grundlag har tingsrätten kommit fram till att medlemskapsreglerna i rennäringslagen strider mot bestämmelser i regeringsformen. Rennäringslagen underkänns alltså av domstolen. Därför ska medlemskapsreglerna inte tillämpas i detta fall.

Som en följd av detta har tingsrätten slutligen funnit att de enskilda sydsamer-na har en rätt att utöva renskötsel inom Vapsten samebys område. Denna rätt är gemensam med de enskilda medlemmarna i samebyn och ska utövas i enlighet med rennäringslagens grundläggande regler.

Med tanke på detta kan innebära att rennäringslagen måste förändras är det sannolikt att ärendet kommer att drivas till högsta instans så det hela är knappast juridiskt avgjort ännu.