Tveksam rapport om cannabis och legalisering

Narkotikapolitiskt center är ett samarbetsnätverk mellan en stor mängd nykterhetsorganisationer i Sverige. De har just producerat en narkotikapolitisk rapport som inte förvånande konstaterar att legalisering av cannabis lett till ökat bruk av cannabis. Det är nästan självklart att det blir så då legalisering innebär att cannabis blir mer lättillgängligt och är inte alls förvånande. Varje gång alkohollagstiftningen liberaliserats har bruket ökat men ändå har det minskat sett över lång tid. Samma sak kommer troligen att ske även för cannabis.

De har jämfört utvecklingen i några av USA:s delstater med utvecklingen i Sverige. På många sätt är det en meningslös undersökning då de sociala förhållandena är väldigt olika med mycket större ekonomiska och sociala klyftor i USA. Stora social klyftor och omfattande fattigdom är en faktor som leder till större missbruk av alkohol såväl som av droger av olika slag. De aktuella delstaterna har också ett mycket större bruk av alkohol och cannabis än Sverige. Så var det också innan legaliseringen av cannabis. Konsekvenserna av en legalisering i att land med lågt bruk av och låg acceptans för cannabis är sannolikt inte jämförbara med ett land där acceptansen är hög och bruket omfattande. Jämförelserna som Narkotikapolitiskt center gör är därför inte relevanta när det gäller Sverige.

Samtidigt som cannabisbruket ökat bland vuxna i USA som en följd av legaliseringen har det inte ökat bland ungdomar. Inte än påpekar Narkotikapolitiskt center varje gång de konstaterar detta faktum. Men det kanske är mer än så för fortsätter den gruppen personer att ha ett lägre bruk av cannabis än äldre generationer så innebär det att cannabisanvändningen kommer att minska. Minskningen kan dock inte relateras till legaliseringen utan till nåt annat. Kanske samma mekanismer som orsakat att ungdomar även i USA och dess delstater har minskat sin alkoholförbrukning under lång tid precis på samma sätt som i Sverige där minskningen dock varit större.

Undersökningens stora svaghet är att den inte undersökt andra förhållanden och saker som de tillskriver legaliseringen av cannabis kan mycket väl ha helat andra orsaker. Exempelvis behöver det överhuvudtaget inte finnas nåt samband mellan att minskningen av alkoholkonsumtion minskat lite mindre i stater med legaliserad cannabis än i andra delstater. Något som påstås ha samband i den aktuella rapporten.

De har heller inte jämfört med hur den så kallade opioidepidemin utvecklats. Många av de delstater som har högst bruk av opioider hör till de som lägst bruk av cannabis. Och det finns undersökningar som tydligt visar att bruket av opioider liksom dödsfallen på grund av narkotika minskar när cannabis legaliseras. Då användningen av opioider dock är mycket lägre i Sverige än i USA så är det dock inte heller användbart i Sverige.

Slutligen är rapporten irrelevant för att den jämför Sverige med stater där cannabis legaliserats. Ingen i Sverige argumenterar egentligen för en legalisering utan det som i allmänhet krävs är avkriminalisering av eget bruk och innehav för eget bruk. Detta eftersom det gör det möjligt för narkomaner att söka och få vård på samma sätt som gäller för alkoholister.

Rapporten pekar på samband som saknar kausalitet, dvs orsak och verkan, det ena  beror helt enkelt inte på det andra även om det ser ut hänga ihop. Dessutom är rapporten tveksam ur andra synpunkter också då den inte bryr sig om andra tänkbara förklaringar till att utvecklingen av cannabisbruket ser ut som den gör.

Sammantaget är rapporten från Narkotikapolitiskt center därför irrelevant på flera när det gäller svenska förhållanden. Deras slutsatser är i flera fall dessutom orimliga och felaktiga.

Läs mer:

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!