Avkriminalisering av droger och knarkrelaterad dödlighet

Knarkrelaterad dödlighet är när någon dör på grund av överdos av narkotika. I stort sett alla dödsfall har med opioider (heroin, morfin, metadon, buprenorfin, fentanyl, fentanylanaloger, tramadol och oxikodon) att göra. Sen nån gång under perioden 2005-2014 har dödligheten ökat  de flesta länder på grund av ökad tillgång på metadon, buprenorfin, fentanyl, fentanylanaloger, tramadol och oxikodon. Det har mycket lite med narkotikalagstiftningen att göra. Desto mer med privat sjukvård och oansvariga läkare att göra.

När dödlighet på grund av knark jämförs mellan länder gör jämförelse i förhållande till befolkningen. Det är ett orimligt sätt att räkna. Sverige har i det läget nästan lika stor dödlighet som i Estland. Problemet är att jämförelsen är korkad. Det som borde jämföras är antalet dödsfall i förhållande till antalet opioidbrukare. Estland har många fler opioidbrukare och missbrukare än vad Sverige har. Det innebär att Sverige egentligen har en mycket högre dödlighet än Estland. Sannolikt är detta resultatet av en misslyckad narkotikapolitik.

I Estland såväl som Portugal har en avkriminalisering av narkotikainnehav för eget bruk skett. Det är fortfarande olagligt att inneha och sälja narkotika i Portugal men innehav för eget bruk innebär i första hand rådgivning och vård. Det kan dock i slutändan även innebära böter och fängelse. Detta är vad avkriminalisering enligt norsk och portugisisk modell innebär. Den ökade satsningen på vård är det väsentliga. Bara avkriminalisering hjälper sannolikt inte. För att kunna genomföras kräver det i praktiken en offentlig vård. Med privatiserad vård som I Sverige kommer det inte att fungera utan istället öppna upp för allsköns fusk och fiffel.

Att den verkliga dödligheten i Portugal troligen är högre än vad officiell statistik visar innebär inte att dödligheten faktiskt är högre i Portugal bland opioidbrukare och -missbrukare än i Sverige. Detta då Portugal har många gånger fler opioidbrukare- och -missbrukare än Sverige. Dödligheten bland dem är med andra ord mycket högre i Sverige än i Portugal. Därför är det rimligt att anta att en avkriminalisering av narkotikainnehav för eget bruk tillsammans med en ökad satsning på vård skulle innebär kraftig minskad dödlighet bland opioidbrukare och -missbrukare i Sverige.

Det som krävs för minskad narkotikarelaterad dödlighet är:

  • Avkriminalisering av narkotikainnehav för eget bruk
  • Satsning på vård av missbrukare
  • Avprivatisering av vården

Läs mer:

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!