Avkriminalisering av narkotikainnehav för eget bruk är nödvändigt

Att innehav av narkotika för eget bruk är kriminaliserat har flera negativa aspekter är uppenbart. Den tydligast är att polisen som en följd av detta arbetar med fler saker. De utreder inte längre allvarliga narkotikabrott på samma sätt som de gjorde tidigare. Spaningar på langare och grossister har sen kriminaliseringen av eget innehav blivit nästan obefintliga och de stora beslag som görs är oftast rena tillfälligheter.

En annan konsekvens är att det också blivit svårare att få vård, något som också förvärrats av ekonomiska nedskärningar och åtstramningar. Vilka som kan får vård för missbruk har också skärpts och det har blivit svårare för i stort sett alla.

Dessutom menar många att kriminaliseringen av innehav för eget bruk är den del av orsaken till de höga dödstalen på grund av narkotika. En som dock menar att detta är felaktigt är Gunnar Bergström som skrivit en artikel i Magasinet Paragraf. Som argument för sin uppfattning har han det faktum att dödstalen (som dock redan var höga) ökad kraftigt från och med 2006 så utskrivningen av heroinersättningsmedel (metadon och buprenorfin) ökade och att det är dessa medel som orsakat ökningen.

Det är mycket riktigt också så att dödsfallen på grund av överdoser (olycksfallsdödsfall) av metadon och buprenorfin ökat sen 2006. Men orsaken är sannolikt mer komplicerad än vad Bergström uppger. Utvecklingen är dessutom likartad i hela Europa oberoende av när behandling med ersättningsmedel infördes. Så Bergström har med stor sannolikhet helt fel.

Enligt den undersökning han hänvisar till är det dock snarare ökad utskrivning av smärtstillande opioider snarare än utskrivning av heroinersättningsmedel som orsakat uppgången i dödstalen på grund av opioider. När dessa personer inte kan få tag på oxikodon, tramadol, buprenorfin osv på legal väg har de istället köpt fentanyl/fentanylanaloger, buprenorfin, tramadol, oxikodon och heroin på illegal väg och dödsfallen har därmed ökat. Olycksfallsdödsfallen domineras av buprenorfin, heroin och metadon men för ett par år sen var fentanyl i topp. Den enda opioid där den legala utskrivningen ökat sen 2012 är oxikodon. Statistiken när det gäller dödsfall på grund av buprenorfin är dessutom otillförlitlig vilket gör att utveckligen kanske inte är så dramatisk som Bergström gör gällande.

Bergström menar också att något samband mellan avkriminalisering av narkotikainnehav för eget bruk och stor antal dödsfall inte kan påvisas. Avkriminalisering har skett i Estland, Slovakien, Nederländerna, Portugal och Norge. Estland har den högsta dödligheten i Europa i förhållande till berfolkningen med Sverige på andra plats. Slovakien har ökad dödlighet. Portugal har en mycket låg dödlighet och i Portugal har också en minskning av missbruk och bruk av narkotika kunnat beläggas.

Bergström tar inte heller hänsyn till vad det är som orsakar dödsfallen. Om missbruket i ett land domineras av heroin och metamfetamin kommer dödsfallen vara många fler än om missbruket domineras av amfetamin som i Sverige. Därför är jämförelsen mellan ett heroin/fentanylland som Estland och metamfetaminland som Slovakien och ett amfetaminland som Sverige helt enkelt inte relevant.

Den jämförelse som Bergström gör är därför helt meningslös. Det som är intressant att jämföra är dödsfallen i relation till antal missbrukare. Sverige har ett mycket lågt antal opioidmissbrukare men mycket höga dödstal bland dessa. De står också för större delen av dödsfallen på grund av narkotika. I förhållande till antalet opioidmissbrukare är dödstalen mycket högre än i Estland. Detta gör att det troligen ändå finns ett samband mellan avkriminalisering av narkotikainnehav för eget bruk och antalet narkotikarelaterade dödsfall.

Bergström drar felaktigt slutsatsen att avkriminalisering i sig inte minskar antalet dödsfall eller antalet missbrukare och brukare. Orsaken till minskningen av bruk, missbruk och dödsfall i Portugal har enligt Bergström istället en annan förklaring. Nämligen att Portugal införde vård istället för straff för de som grips med narkotika. Dessutom ökade de statens anslag till vård av missbrukare. På samma sätt har de utformat avkriminaliseringen i Norge. I USA har ingenting liknande gjorts och där avkriminalisering av eget innehav inte lett till minskat bruk och missbruk. Vårdprogrammen är också en orsak till de minskade dödstalen och på denna punkt är jag helt överens med Bergström.

Förutom att Bergström har fel om dödsfallen så föreslår han i huvudsak ändå en bra narkotikapolitik. Det han föreslår är följande:

  • Avkriminalisering av narkotikainnehav för eget bruk. Innehav av narkotika för eget bruk aldrig kan leda till fängelse utan till vård. Böter tas också bort som påföljd för mindre innehav då de inte betalas under ett aktivt missbruk och bara är ett hinder för att komma tillbaka till samhället som drogfri. 
  • Påföljder för de som grips med droger utan att vilja ha eller behöva vård. De brott som begåtts för att försörja ett missbruk bör leda till ett erbjudande om vård som alternativ till eventuellt fängelsestraff.
  • Vården måste också omfatta de missbrukare som blir kvar inom kriminalvården på grund av mer omfattande försäljning av droger.
  • Att pengarna som sparas genom att avlasta kriminalvården öronmärks till missbruksvård
  • Den nuvarande vårdinriktningen att medicinera missbrukare ersätts med en satsning på en drogfri narkomanvård.

Den sista punkten anser jag dock vara felaktig. Behandling med ersättningsmedel är i många fall helt nödvändigt i ett inledande skede för avgiftning av personer med heroinmissbruk. Den bör dock ske på institution och inte ges genom självmedicinering genom utskrivning av medel.

Det är också nödvändigt att staten finansierar eller delvis finansierar missbruksvården:

Många får också avslag om de misslyckats med en behandling. Så behandlar man inte människor med andra sjukdomar. Men i dagens åtstramade ekonomi kan missbrukare nekas vård. Av detta skäl behöver missbruksvården delvis finansieras av staten.  Så sker i Norge och så skedde i Sverige tidigare genom statsbidrag. Staten kan tillskjuta medel för kommunerna så att en kommun inte tvingas avstå en nödvändig behandling av ekonomiska skäl.

Läs mer: