Tullen beslagtar fler vapen

Tullverket beslagtog ifjol totalt 54 skjutvapen, vilket är en ökning jämfört med 2011. Ungefär hälften av skjutvapnen hittades i postförsändelser från utlandet.

Under 2012 stoppade Tullverket totalt 54 skjutvapen, vilket ska jämföras med 38 stycken 2011. Antalet beslagstillfällen var däremot i stort sett oförändrat (28 stycken 2012 mot 27 stycken 2011). Totalt sett är det inte många vapen det handlar om och det är tveksamt om tullens beslag har någon egentlig effekt på de kriminella gängens verksamhet eller brottsligheten. Tullen har av naturliga skäl en tendens av att överdriva betydelsen av den egna verksamheten.

– Tullverket lägger mycket kraft på att bli bättre på att stoppa den illegala vapeninförseln. Det är i mångt och mycket ett långsiktigt arbete, säger generaltulldirektör Therese Mattsson.

– Samtidigt hade vart och ett av de skjutvapen som vi beslagtog 2012 kunnat göra stor skada om de hade hamnat i fel händer. Därför är det angeläget att kurvan pekar åt rätt håll, fortsätter hon.

Bilden av vapensmugglingen bekräftas

Ungefär hälften av alla skjutvapnen har hittats i postförsändelser från utlandet medan ett tiotal har påträffats i samband med husrannsakningar. Resterande skjutvapen har beslagtagits i samband med kontroller på gränsen.

– Det stämmer ganska väl överens med den bild vi har sedan tidigare. Vapen är ingen konsumtionsvara utan kan användas flera gånger. Smugglingen är begränsad i sin omfattning och sker som regel i små volymer – ofta via postflödet, konstaterar Therese Mattsson.

Under 2012 vidtog Tullverket flera åtgärder för att öka sin förmåga att komma åt den illegala vapeninförseln. Tullverket skaffade sig nya hjälpmedel i form av vapenhundar – narkotikasökhundar som även utbildats på vapen och ammunition. Myndigheten fick även utökade befogenheter tack vare en ny lagstiftning som ger Tullverket rätt att göra revision hos vapenhandlare i landet. Tullverket och Rikspolisstyrelsen fick 2011 ett uppdrag från regeringen att fördjupa samarbetet mellan myndigheterna och detta har också skett under 2012.

– Vi har till exempel genomfört flera gemensamma kontrolloperationer, men framförallt har vi börjat utveckla vårt underrättelsebaserade samarbete, vilket jag tror är en nödvändighet om vi ska komma åt de illegala vapnen, säger Therese Mattsson.

Förutom skjutvapen har Tullverket beslagtagit 3 878 andra vapen, vapendelar och ammunition under 2012.

Även om det kanske inte har nån större betydelse för brottsligheten är et naturligtvis bra att tullen beslagtar vapen som olika människor försöker smuggla in i Sverige. Kombinerat med skärpta vapenlagar kan det kanske leda till att färre personer är villiga att hantera illegala vapen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements