Betydelselös utredning om organiserad brottslighet

Den 5 september presenterades en statlig utredning om organiserad brottslighet och förändrad lagstiftning kring brott som ofta begås av kriminella som tillhör kriminella nätverk och organisationer (SOU 2014:63). Som vanligt konstateras att det är mycket svårt att definiera vad som är en kriminell organisation eller organiserad brottslighet utan att inskränka rättssäkerheten. Det finns egentligen ingen juridiskt fungerande definition av vad som är organiserad brottslighet eller vad som är en kriminell organisation.

Utredningens förslag är en rad ganska marginella lagstiftningsändringar kring förberedelse av och stämpling till brott. De vanliga och meningslösa förslagen om hårdare straff förekommer också i detta sammanhang. Det utredningen föreslår är i korthet:

  • Förstadier till allvarliga brott som är vanligt förekommande inom organiserad brottslighet ska kriminaliseras i större utsträckning än i dag. Framför allt gäller det stämpling, som till exempel kan vara en överenskommelse om att begå brott. Bland annat ska stämpling till övergrepp i rättssak, grovt och synnerligen grovt vapenbrott, grovt olaga tvång och grov utpressning kriminaliseras.
  • Straffskalan för förberedelse och stämpling till brott skärps genom att det i flera fall än i dag blir möjligt att gå över den begränsning på två års fängelse som gäller enligt nuvarande lagstiftning. Strängare straff än fängelse i två år ska kunna dömas ut om en viss gärning med hänsyn till omständigheterna är särskilt allvarlig.
  • Den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning ska kunna dömas för underlåtenhet att hindra brott om han eller hon underlåter att hindra ett brott inom ramen för sammanslutningen. Ansvaret ska gälla sådana brott där underlåtenhet att avslöja brott i dag är straffbelagd.
  • Bland annat anspelning på våldskapital och understöd av vapen eller liknande ska beaktas vid bedömningen av om vissa brott som är särskilt vanligt förekommande inom organiserad brottslighet är grova.

Förslagen kommer sannolikt inte att ha nån större betydelse men är i flera fall ganskarimliga och logiska. Förutom det där med hårdare straff som vi vet saknar betydelse för att minska brottsligheten. De andra förändringarna är främst förändringar som innebär mer logik i lagstiftningen vilket naturligtvis är något bra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements