Organiserad brottslighet: Möjliggörare

Möjliggörare är personer som på något sätt underlättar för kriminella individer och nätverk att begå brott. De kan ha en särskild kompetens eller ha en särskild funktion på sin arbetsplats som är en fördel för personer som vill begå brott. Möjliggörares betydelse för organiserad brottslighet är stor och inte sällan en förutsättning.

Möjliggörare kan vara tidigare anställda som kriminella aktörer knyter till sig genom påtryckningar eller ersättningar. Det kan också vara vänner eller familj som medvetet eller omedvetet bistår med information som främjar brottslig verksamhet. Möjliggörare rekryteras sällan eller aldrig med hot och våld men kan troligtvis ibland rekryteras via skuldfällor eller med hjälp av utpressning. Det vanliga är dock att de får del en del i ett brottsupplägg och på sätt får ekonomisk vinning.

It-relaterad kompetens har varit mycket efterfrågad men idag är kompetensen så allmänt spridd att området inte är lika viktigt för de kriminella nätverken som tidigare. Personer med ekonomisk kompetens inom olika områden är dock fortsatt mycket viktiga. Specifikt spelar personer med kunskap om skattelagstiftningen stor roll som möjliggörare liksom bokföringskunniga personer som exempelvis revisorer. Även banktjänstemän som kan bevilja lån är viktiga.

Fastighetsmäklare är också viktiga möjliggörare. Det handlar om bl.a. svarthandel med lägenheter, och sådant kontantbetalning av bostadsrätter och villor med mera vilket då fungerar som en form av penningtvätt. Men även värdering av fastigheter till ett för högt värde med möjlihgeter att ta större lån är en viktig sak som också möjliggör penningtvätt.

Tjänstemän inom statlig och kommunal förvaltning samt politiker i nämnder och utskott kan ha ett stort inflytande över handläggning av ärenden och genomförande av beslut och är därför värdefulla för kriminella nätverk med företag i servicebranscher.

Det finns personer som hjälper kriminella att bemöta olika beslut från myndigheter. Ofta handlar det om jurister och advokater. Dessa personer har i vissa fall all kontakt med myndigheterna för den kriminellas räkning. De underlättar för kriminella individer genom att t.ex. skriva inlagor och andra dokument som försvårar processerna. Kriminella aktörer får av dem hjälp med att exempelvis försinka indragna bidrag genom att överklaga besluten eller på andra sätt ifrågasätta tjänstemännens beslut.

Med juridiskt kunniga personer kan kriminella också diskutera sin brottsupplägg för att bedöma risker och hur brott eventuellt kan undvikas sam vilka straff det kan tänkas bli vid ett eventuellt brott.

Då bilstölder är viktigt för delar av den organiserade brottsligheten så är kontakter i bilförsäljningsbranschen viktigt. Det kan handla om momsfusk, hyra av leasingbilar med mera. Inom transportbranschen (logistik) är det också viktigt för kriminella nätverk att ha kontakter som kan underlätta hanteringen av smuggelgods, köra lastbil eller liknande uppgifter. Godsstölder genom att stjäla hela långtradare eller släp och stölder från lastbilar är viktiga verksamheter för en del kriminella nätverk.

Andra möjliggörare som kan komma ifråga är bolagsmäklare, avfallsmäklare samt folk med kunskaper om att söka bidrag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Svar på “Organiserad brottslighet: Möjliggörare”

Kommentarer är stängda.