I stort sett ingen svensk man har betalat för sex

Att ha betalat eller gett annan ersättning för sex förekommer nästan bara bland män men är även bland dem mycket ovanligt enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten. Undersökningen har dock ett lågt vetenskapligt värde då svarsfrekvensen var låg.

Enligt undersökningen har knappt en av tio män och mindre än en procent bland kvinnor har någon gång gett ersättning för sexuella tjänster. Ännu färre har betalat för sex i Sverige. Det gäller bara 2% av alla män. 8% av all män har betalat för sex i nåt annat land än Sverige. 90 procent av all män har aldrig nånsin betalat för sex. Det är vanligare att homo- och bisexuella män har gett ersättning för sex än heterosexuella män (knappt 15 jämfört med 10 procent).

Resultaten visar också att det är ovanligt att ha tagit emot ersättning för sex. Dock är det vanligare bland homosexuella, bisexuella eller queerpersoner. Bland både kvinnor och män är det vanligare att ha tagit emot ersättning för sex i Sverige än utomlands.

Undersökningen visar att många kvinnor och män, i alla åldrar, använder internet för sexualitetsrelaterade aktiviteter, till exempel söka sexrelaterad information, läsa sexuellt upphetsande texter eller söka en partner. Nästan alla aktiviteter är vanligast bland unga, för att sedan bli mindre vanliga med stigande ålder. Det finns små eller inga skillnader mellan könen bland unga, men bland äldre är det fortfarande vanligare att män ägnar sig åt sexrelaterade aktiviteter på nätet.

Pornografianvändning är dock betydligt vanligare bland män och unga än kvinnor och äldre personer, och det finns stora skillnader mellan kön och åldersgrupper. 72 procent av männen i undersökningen uppger att de använder pornografi, medan det bland kvinnor är det omvända. 68 procent av kvinnorna uppger att de aldrig använder pornografi.

Bland de yngsta männen (16–29 år) är 41 procent frekventa användare och tittar alltså dagligen eller nästan dagligen på pornografi. Motsvarande andelar för kvinnor 16–29 år är 3 procent.

Undersökningens resultat  visar också att det finns ett samband mellan att använda pornografi dagligen eller nästan dagligen och sämre självskattad sexuell hälsa, och även samband med riskfaktorer för sexuell hälsa såsom mer erfarenhet av sex mot ersättning, problem med alltför höga sexuella prestationskrav och missnöje med det egna sexlivet.

Knappt hälften av de som svarat i undersökningen uppger att pornografianvändning inte påverkar sexlivet, medan en tredjedel svarar att de inte vet om det påverkar. En låg andel av både kvinnor och män upplever att pornografianvändningen har en negativ påverkan på sexlivet, medan de positiva effekterna anges högre. Högutbildade män är mer regelbundna användare av pornografi än lågutbildade.

Resultaten från undersökningen måste dock tas med en stor nypa salt då svarsfrekvensen var mycket låg, bara 31 %. Det betyder att det är svårt att dra generella slutsater från undersökningen då de flesta som valts ut för att svara inte har svarat. Vissa typer av personer är därför troligen överrepresenterade. Denna snedvridning av svarsgruppen i förhållande till befolkningen i sin helhet gör att många uppgifter och slutsatser från undersökningen är felaktiga. När det gäller sexuella övergrepp och våld så går det att visa hur felaktiga de är, för där finns det en annan undersökning som har samma typ av statistik, Nationella Trygghetsundersökningen (NTU.

Advertisements