En ny modern demokratisk vänster, del 7

Del 7 av 7 i serien Vänstern

I det förra inlägget i min serie om den svenska vänstern skrev jag om organisatoriska förhållanden. Om hur tendenser/fraktioner är en nödvändig ingrediens i ett sånt parti. Jag gav en mängd exempel på hur detta skulle kunna fungera och lovade återkomma med fler synpunkter på saker som är viktiga för den interna demokratin i ett parti.

En sådan sak är de anställdas och förtroendevaldas ersättningar. Både Enhedslisten i Danmark och holländska SP har begränsningar av hur mycket folk kan tjäna. Det uttrycks ofta som att folka ska tjäna en genomsnittlig arbetarlön eller nåt liknande. Detta tycker jag är en bra bestämmelse och bör gälla alla förtroendevalda i olika parlamentariska funktioner, alla förtroendevalda heltidspolitiker inom partiet och alla anställda.

Vidare bör minoriteter i form av organiserade tendenser/fraktioner ha stöd i stadgarna för sin verksamhet, så att onödiga uteslutningar och sådant kan undvikas. Dessutom underlättas interna diskussioner och onödiga missuppfattningar och motsättningar kan undanröjas genom att ingen behöver arbeta i hemlighet. För fraktioner finns alltid i alla partier. Problemet är när det finns en massa hemlighetsmakeri. Det är en styrka för demokratin i ett parti att garantera minoriteter vissa rättigheter som just varande minoriteter. Så här står det exempelvis i Socialistiska Partiets stadgar:

8.6 Socialistiska Partiet och Ungsocialisterna erkänner rätten till tendens- och fraktionsbildning på en uttalad plattform. Detta innebär att varje medlem har rätt att inom partiets diskussionsforum, organisera en opinion i olika frågor. Rätten till tendensbildning innebär även skyldighet att hålla tendensarbetet inom organisationen, att bedriva det öppet under den nationella ledningens insyn.
8.7 En tendens eller fraktion som omfattar minst 5 procent av partiets medlemmar garanteras automatiskt rätten till inledningar på de möten och sammandragningar på riks-, regional och avdelningsnivå. Innefattar tendensen ungsocialister har den automatiskt rätt att hålla inledningar på Ungsocialisternas nationella sammankomster.
8.8 En tendens som i en avdelning omfattar minst 10 procent av avdelningens medlemmar garanteras automatiskt inledningsrätt på de avdelningsmöten och sammandragningar som avdelningen har under diskussionsperioden. Innefattar tendensen ungsocialister har den automatiskt rätt att hålla inledningar på Ungsocialisternas lokalgruppsmöten.
8.9 När tendenser och fraktioner förekommer vid val av delegater till kongress sker en nationell utjämning av delegaterna som garanterar respektive tendens proportionell representation på kongressen.
8.10 En tendens som omfattar minst 10 procent av partiets medlemmar eller det antal kongressdelegater som svarar mot denna procentsats ska representeras i partiets ledande
organ – partistyrelsen.

Den sista saken jag ska beröra är rotation. Detta är bra då det motverkar maktklickar, att enskilda personer blir för betydande samt byråkratisering. Enhedslisten i Danmark har bestämmelser kring detta som i korthet går ut på att ingen person kan inneha en central förtroendepost i partiet, en parlamentsplats (vara heltidspolitiker) för partiet eller vara anställd längre än sammanlagt 7 år i följd. I praktiken blir därmed alla anställningar förordnanden på max 7 år. Vanligt är att man bara förordnar på två år. Jag tycker detta är en bra ordning och tror att det är ett måste för ett modernt och demokratiskt vänsterparti.

Efter detta är det nog om den interna demokratin och nästa inlägg kommer att handla om flerpartisystem och enpartisystem.

Intressant?
Läs mer om en ny vänster: Breda vänsterpartier, Esbati i Flamman för några år sen,
Bloggat: Biology and Politics, Strötankar och sentenser1, Strötankar och sentenser2
Tidigare inlägg: Del1, Del2, Del3, Del4, Del5, Del6
Andra bloggar om: , , , ,

Series Navigation<< En ny modern demokratisk vänster, del 6
Advertisements