Avskaffa Dublinsystemet – förbättra Europas asylprocess

EU:s regler för asyl och asylprövning etc är idag ett inhumant system som för det mesta inte ens ger flyktingar någon möjlighet att på en korrekt sätt få sin rätt till asyl prövad. Det fungerar olika i olika länder och mycket beror på godtycke också i enskilda länder.

Det första problemet är att flyktingar/asylsökande inte ens tillåts komma in i Europa och därmed inte kan få sin ska prövad. Förmodligen dör 100-tals människor varje år på grund av de regler som tvingar dem att anlita tvivelaktiga flyktingsmugglare som använder båtar som är sjunkfärdiga för transporter över Medelhavet eller på Atlanten. Ofta är det den organiserade brottsligheten i Europa som sköter dessa transporter på ett elelr annat sätt. Folk måste helt enkelt ha möjlighet att söka asyl. Idag är det ofta inte så:

Personer som har rätt till asyl måste för att den rätten ska betyda något kunna söka asyl. Förstärkta och utökade gränskontroller runt EU har emellertid lett till att den möjligheten i praktiken successivt har minskat. Som kommissionen konstaterar i den strategiska plan man har tagit fram är de sätt som idag används för att ta sig till EU ofta oreglerade.

Dublinsystemet innebär att mans ka söka asyl i det land man först kommer till. Men det finns flera länder där asylprocessen är allt annat än rättssäker. I exempelvis Grekland får de asylsökande flyktingarna inte ens ett humant boende under sin tid i väntan på asyl. Ofta får de inte heller ens en möjlighet att söka asyl. Det innebär att Dublinsystemet i sig innebär rättsosäkerhet och godtycke. Därför bör det överges tills alla länder i EU har samma regler som företrädarna för Röda Korset, Bengt Westerberg och Wolfgang Kopetzky, skriver i SVD:

Det systemet måste omgående omprövas eftersom alla länder idag inte kan garantera en rättssäker process. Vi förordar därför en bestämmelse som gör det möjligt att avbryta överföringen av asylsökande till medlemsstater med bristfällig mottagandekapacitet och undermålig skyddsnivå.

Om alla länder i EU ska ha samma regler innebär det att inga länder kan stå utanför Schengen-avtalet så som Storbritannien idag gör. För det innebär ju i praktiken att man har olika regler för invandring och flyktingmottagande.

Även inspärrning av folk på olika fängelseliknande anläggningar (förvar) är på många sätt inhumant. Speciellt är det svårt för människor som varit fängslade i hemlandet, kanske utsatts för tortyr och andra övergrepp. Därför bör denna typ av behandling inte användas annat än i extrema undantagsfall och aldrig mot människor som utsatts för tortyr etc. Jag är helt överens med Röda Kors-företrädarna på denna punkt.

I det här perspektivet, där vi uppenbart behöver ett humanare och bättre system för att ta emot flyktingar vore det olyckligt om främlingsfienltiga krafter stärktes genom att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, Tyvärr går också de förslag som behandlats av EU:s ansvariga ministrar på området inom ramen för det så kallade Stockholmsprogrammet också en utveckling mot en mer inhuman och flyktingfientlig politik.

Intressant?
Bloggat: Dom ljuger, 2, Björnbrum,
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , , ,

Advertisements