Den svenska ekonomin går bra – men…

Om man anser att det har ett värde att BNP ökar så är onekligen Sverige framgångsrikt. Jag anser att bar ekonomi har ett värde, men att en bra ekonomi inte nödvändigtvis måste betyda ökad BNP. Ett kapitalistiskt system kräver nog däremot det då kapitalistisk ekonomi bygger på en ständig tillväxt. Det tredje kvartalet i år ökade Sveriges BNP med 4,6% jämfört med samma period 2010 och det var mer än förväntat. Många ekonomer och bedömare menar att detta beror att nettoexporten ökat. Dvs exporten från Sverige har ökat mer än importen till Sverige har gjort. Men nån förklaring till detta lämnar man inte.

Kan inte det betyda att tillverkningsindustrin går sämre och att importen därför minskat. Om tillverkningsindustrins export samtidigt minskar så ökar den andel av exporten som har med råvaror och skogsprodukter att göra. Skogsprodukter står för större delan av Sveriges nettoexport och har så alltid gjort. Det är ju en slags export av förädlad råvara och därmed inte så beroende av import för produktionen som verkstadsindustrin är. Det är ju också välkänt att värdet på många malmer och mineraler har varit stigande en längre tid. Det är ju en ren råvaruexport med liten import för produktionens skull. En omfördelning av exporten (exportens värde) från verkstad till skogsprodukter och gruvprodukter skulle automatiskt få till följd att exportnettot skulle öka.

Är det i själva verket förmånliga växelkurser (skogsindustrin är mycket beroende av det) och ökad råvaruexport som ligger bakom siffrorna. Frågan är i så fall om det inte är problematiskt på lång sikt. Nu har Sverige iofs i modern tid alltid varit beroende av skogsindustrin i nästan samma utsträckning som Norge är beroende av oljan så aksnek betyder det inteså mycket ändå. Detta även som skogen kanske inte ger samma enorma ekonomiska överskott som oljan. Gruvindustrin stod för 19% av nettoexporten år 2007 och står sannolikt inte för en lägre andel idag då det produceras mer än någonsin inom svensk gruvnäring. I modern tid har skogsindustrin stått för 50-75% av av Sveriges nettoexport (vilket vissa år är mer än verkstadsindustrin som helhet och vissa år mindre, men alltid mer än läkemedelsindustrin) och efter finanskrisen 2008 stod skogsindustrin för mer 100% av nettoexporten:

Skogen står för cirka 10 procent av den svenska exporten, men tar man hänsyn till hur mycket företagen importerar och räknar på Sveriges nettoexport blir bilden en annan. I ett historiskt perspektiv har skogsindustrins andel av Sveriges nettoexport legat så högt som 50-75 procent. Skälet är att Skogsindustrin, till skillnad från stora delar av övrig exportindustri, har en mycket liten import. Sedan finanskrisen har skogsindustrins andel av Sveriges nettoexport exploderat och till och med överstigit 100 procent. Att det är möjligt att nå över 100 procent beror på att annan industri har haft ett högre importvärde än exportvärde och följaktligen påverkat landets nettoexport negativt. När kronan försvagas, som var fallet under finanskrisen, påverkas ju exportförsäljningen positivt medan importen av varor blir dyrare.

Är den egentliga förklaringen till Sveriges goda BNP-utveckling helt enkelt att landet blir alltmer beroende av råvaruexport inklusive skogsprodukter? Det verkar ju onekligen kunna vara så i alla fall och det verkar också vara så när man tittar på SCB:s siffror mer i detalj.

Ekonomer och experter varnar också i alla tidningar för de effekter krisen ute i  Europa kommer att ha för svensk ekonomi.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements