Organiserad miljöbrottslighet – avfallshantering och skrot

Del 10 av 11 i serien Organiserad brottslighet

Vanligen förknippas miljöbrottslighet med anmälningar om nedskräpningar eller otillåtna utsläpp från industrier. I andra länder ser det dock annorlunda ut och även i Sverige märks denna utveckling. Det handlar om den ökande brottsligheten som kan förknippas med avfallshantering. I USA och Italien har sophantering, skrothandel och återvinning länge varit något som den organiserade brottsligheten ägnat sig åt. Nu har denna brottslighet också börjat visa sig i Sverige enligt Polisens rapport om organiserad brottslighet.

För att möjliggöra avfallsbrottslighet krävs en organisationsgrad som omfattar exempelvis kapital, expertkunskap och infrastruktur för uppgiften samt en fasad att verka bakom. Detta kan se ut på olika sätt och både omfatta enskilda individer och företag. Det förekommer även företag och individer som i sin egen verksamhet begår miljöbrott, utan någon nämnvärd samverkan eller organisationsstruktur.

Det finns starka skäl som talar för att dels organisationsgraden bland kriminella aktörer ökar, och dels att den organiserade brottsligheten på olika sätt redan engagerar sig i den svenska avfallsbranschen. Detta innebär att konkurrensen snedvrids och arbetstillfällen påverkas samt underminerar bestämmelserna i miljöbalken. Den otillåtna avfallshanteringen kan i förlängningen även vara samhällshotande eftersom en olaglig och felaktig hantering exempelvis kan leda till att dricksvattenresurser äventyras.

Flera olika faktorer bidrar till det ökade intresset bland kriminella att engagera sig i avfallshantering, återvinning och skrothandel. De främsta orsakerna är den låga risken för upptäckt och de låga straffnivåerna i kombination med stor ekonomisk vinning.

Andra faktorer som kan bidra till det ökade intresset är att kontroll och tillsyn främst baseras på rapportering från verksamhetsutövarna själva. Det är därför troligt att de mest laglydiga och lojala verksamheterna är de som drabbas av straff. De mindre samvetsgranna, som kanske står för en grövre brottslighet, selekteras bort genom att de varken rapporterar eventuella brott eller blir föremål för kontroll och tillsyn.

Handlare och mäklare av avfall är viktiga aktörer och kan därför betraktas som intressanta möjliggörare för handel med avfall. Dessa aktörer köper, säljer och förmedlar yrkesmässigt avfall av olika slag. De fungerar som en mellanhand mellan avfallslämnare och mottagare. Handlare och mäklare kan också exempelvis underlätta för kriminella aktörer att få tillgång till olika typer av avfall. Avregleringar och privatiseringar av sophantering och annat på avfallsområdet har underlättat för kriminella aktörer.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Människosmuggling och organiserad brottslighetIdrott, organiserad brottslighet och matchfixning >>
Advertisements