Narkotika i Stockholms avloppsvatten

Social- och trygghetsborgarrådet i Stockholms stad, Stockholm vatten och avfall samt forskningsinstitutet RISE har presenterat resultatet av mätningen av mängden droger och dopningsubstanser i Stockholms avloppsvatten. Mätningen visar bland annat att nivåerna av narkotika ökat, att mängden droger ökar under helgen och att olika substanser har olika geografiska profiler.

Socialnämnden fick i 2023 års budget uppdraget att analysera mängden droger som finns i Stockholms avloppsvatten. Syftet med mätningen och analyserna var att mäta omfattningen av användning av droger på befolkningsnivå. Bland de droger som mäts ingår exempelvis cannabis, amfetamin, kokain och tramadol.

Tio mätpunkter som representerar olika delar av staden valdes ut och mätningarna genomfördes vid två provtillfällen under 2023. Stockholm vatten och avfall genomförde provtagningen och RISE har analyserat proverna.

Politikernas svammel

– Mitt sikte är inställt på att göra Stockholm till en trygg stad för alla. En stor del av otryggheten i Stockholm beror på narkotika. Förutom att skapa lidande för väldigt många människor är narkotika dessutom en av den organiserade brottslighetens centrala inkomstkällor. Min förhoppning är att kartläggningen kommer att leda till bättre och effektivare insatser för att förhindra narkotikamissbruk och – försäljning och i förlängningen göra Stockholm till en tryggare stad, säger social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojanne (S) i ett pressmeddelande.

Ojannes påståenden är inte korrekta. Narkotika är rent ekonomiskt en mindre inkomstkälla för de kriminella gängen. Den är dock viktig eller mycket viktig för vissa gatugäng. Svartjobb, välfärdsbrottslighet,krogfusk, momsfiffel och bedrägerier är mycket viktigare inkomstkällor för gängen.

Att klämma åt narkotikahandeln förändrar i stort sett ingenting. Om offentliga tjänster avprivatiserades och arbetsmarknaden återreglerades skulle det däremot göra skillnad.

Det finns heller inga som helst belägg för att otrygghet skulle ha något som helst samband med narkotika. Däremot med skjutningar och sprängningar liksom med journalisters och politikers groteska överdrifter vad det gäller brottsligheten.

Några övergripande slutsatser från rapporten är:

  1. Högre nivå av droger än vid tidigare mätningar.

Uppmätta nivåer av droger är generellt högre på alla mätplatser jämfört med den tidigare mindre mätningen som gjordes 2019 i Henriksdals reningsverk. Det betyder inte att narkotikaanvändningen i Stockholm ökat. År 2019 analyserades båda inloppen till reningsverket, så de två undersökningarna är inte jämförbara.

  1. Ökad mängd droger under helgerna

Samtliga pumpstationer uppvisar en ökning av droganvändning under helgen jämfört med vardagar. Framför allt ser vi en ökad mängd kokain och MDMA (ecstasy). Detta är särskilt tydligt i innerstaden där ökningen är markant. Inet så märkligt då ecstasy och kokain är partydroger. Däremot uppvisade cannabis inte nån ökning under helgen, vilket tyder på jämnt bruk under veckan. Det är nog troligen en felaktig slutsats. I jämförelse med de andra drogerna stannar cannabis kvar i kroppen under betydligt längre tid vilket betyder att nivåerna jämnas ut över veckan.

  1. Olika substansprofiler i olika områden

Innerstaden utmärker sig avseende kokain och ecstasy med en tydlig topp på helgerna när folk är ute och roar sig. Det säger däremot ingenting om innerstadsinvånarnas drogvanor. I övriga områden märks en jämförelsevis hög användning av amfetamin på Söder Mälarstrand, i de södra centrala delarna av Stockholm, tramadol i Sundby i Västerort, samt att både Sundby och Söder Mälarstrand utmärker sig vad gäller cannabis (Sundby och Söder Mälarstrand är avloppspumpstationer).

  1. Begränsad analys av dopningsubstanser

Analysen av dopningsubstanser bygger på en begränsad mätning och resultaten ska främst betraktas som ett test inför kommande mätning. Substanser som kunde identifieras var testosteron och testosteron-derivat, men då dessa substanser kan förekomma som läkemedel går det inte att säkerställa dopning. Det fanns även spår av exogena AAS som boldenon, boldion, stanozolol, trenbolon och 19-norandrosteron som däremot inte ska förekomma naturligt.

  1. Stockholms stad: höga värden inrikes, måttliga utrikes

Stockholms stads uppmätta värden är höga jämfört med andra undersökta svenska städer som analyserat droger i avloppsvattnet. Det handlar dock om små städer som Sandviken, Söderhamn, Gävle och Växjö så det är en ganska ointressant jämförelse. Stockholm har dock relativt låga värden jämfört med städer i Europa.

Framför allt är användningen av cannabis, ecstasy och kokain lägre i Sverige jämfört med de andra länderna i studien. Däremot är värdena för amfetamin högre i Sverige än i övriga Europa. Det understryker det katum att amfetamin fortfarande är den näst vanligaste drogen i Sverige. Det är vad fattiga använder istället för kokain.

Denna analys utförs för första gången över hela Stockholms stad och mätningarna ger en ögonblicksbild över droganvändningen i staden. Mer omfattande slutsatser kräver att mätningar och analyser upprepas vid flera tillfällen och över en längre tidsperiod. Därför kommer Stockholms stad även att genomföra nya mätningar i avloppsvatten 2024.

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!