Hade branden i Oceana kunnat förhindras?

Brandskyddsföreningen menar i alla fall att den kunde ha förhindrats. De anser att branden sannolikt kunnat undvikas om det funnits ett organiserat brandskyddsarbete på arbetsplatsen. Lisebergs nya vattenpark Oceana är till stora delar förstörd efter storbranden. Branden startade i samband med ett arbetsmoment och spred sig sedan i hela badhuset, enligt NCC som ansvarade för byggprojektet.

– Precis som på andra arbetsplatser behöver arbetet kring brandskydd på en byggarbetsplats ske systematiskt. Grundläggande krav i arbetsmiljöföreskrifter syftar till att säkerställa personsäkerheten, men för att ha ett robust brandskydd som även skyddar egendomen kan ambitionsnivån behöva ställas högre, säger Lars Brodin i ett pressmeddelande. Han är brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

– Det faktum att det på byggarbetsplatser arbetar många olika underentreprenörer parallellt skapar också särskilda utmaningar jämfört med en vanlig arbetsplats där det bara finns en arbetsgivare, tillägger Lars Brodin.

Byggnationen av Liseberg Oceana Vattenvärld var budgeterad till 2 miljarder kronor, men nu har mycket blivit förstört. Byggprojekt är särskilt sårbara i slutskedet då mycket resurser har investerats och det mesta är på plats, men alla skyddssystem kanske inte är driftsatta ännu. Det kan handla om brandcellsgränser, sprinklersystem eller brandlarm.

– Här kan det behövas kompenserande åtgärder som står i proportion till risken. Temporära skyddssystem, kontrollrutiner och bevakning men också att skyddssystemen sätts i drift så fort det är möjligt, säger Lars Brodin.

Viktigt att följa säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten

Många bränder uppstår vid svetsning eller andra typer av heta arbeten och det som antänds är inte sällan plastmaterial. Bästa sättet att hantera risken med heta arbeten är att följa säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats (SBF 506:1). Om de som utför sådana arbeten, och den representant från beställaren som skriver tillstånd, har tillräcklig kompetens och följer säkerhetsreglerna ska denna typ av bränder inte behöva inträffa.

– Gällande branden i Oceana tyder mycket på att plastmaterial har haft stor inverkan på brandförloppet. Det finns olika typer plast som är mer eller mindre lättantändliga och energirika. När plastmaterial utsätts för hög värme sönderdelas de och övergår slutligen i gasform. De bildar tillsammans med andra ämnen från branden väldigt energirika brandgaser som när de exponeras för syret i luften kan antändas i explosiva brandförlopp, säger Lars Brodin.

Bygget av Oceana är organiserat precis som alla andra byggarbetsplatser. Massor med underleverantörer i flera led. Det försvårar skyddsarbetet, såväl vad det gäller arbetsmiljö som brandsäkerhet. Troligen är det en bidragande orsak till branden.

Och som det verkar kanske det har lett till att en person är död. Förutom att stora delar av badet är förstört. I alla fall tyder uppgifter i media på att en person saknas. Det har tidigare varit problem på arbetsplatsen med svartarbete och utnyttjande av arbetare från andra länder.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!