Bankväsendet – Stockholms Enskilda Bank

André Oskar Wallenberg föddes 1816 och dog 70 år senare, 1886. Han var son till en biskop i Linköping. 1856 deltog han i ett konsortium som bildade Stockholms Enskilda Bank. Han var VD i banken och med tiden övertog han allt fler av aktierna i banken och blev dominerande ägare. Stockholms Enskilda Bank var en blandning mellan bankirfirma (det som vi idag nog skulle kalla investmentbank) och bank med allmänheten som kunder. Denna unika kombination var en del av bankens styrka. Det var fram till Enskilda Bankens fusion med Skandinaviska Banken år 1972 också omöjligt att skilja familjen Wallenberg från banken och vice versa. De var ett och samma.

I samband med 1870-talets lågkonjunktur så drabbades banken hårt och konkursen lurade bakom hörnet, men genom lån och ett förtroendeskapande uttalande av kung Oscar II tycks ha räddat banken. Lärdomen av detta hos AO Wallenberg och i banken var att man alltid skulle värna bankens soliditet (något som Enskilda Bankens moderna arvtagare SEB tycks ha glömt bort totalt). Trygghet kunde därefter kombineras med djärvhet och fantasi.

AO Wallenberg
fick 20 barn i två äktenskap och en fast förbindelse. Två av sönerna kom att bli aktiva i banken och i familjens företag, Knut Agathon Wallenberg (1853-1938) och Marcus Wallenberg Sr (häradshövdingen) (1864-1943). För övrigt var AO Wallenberg farfar till Raoul Wallenberg och farfars far till Madeleine Wallenberg (1946-) gift med Edvard von Horn. Han var mormors far till Hans Beck-Friis (1921-?), Jacob Palmstierna (1934-), morfars far till bröderna Johan Söderberg, Erik Söderberg och Sven Söderberg samt deras syster Barbro Söderberg (1930-), gift med Henry Montgomery (1923-) och farmors far till Bertil af Ugglas, gift med Margareta Stenbeck (1939-), syster till Jan Stenbeck och för en tid moderat riksdagsman liksom regeringsledamot 1991-94.

KA Wallenberg var precis om fadern politiskt aktiv och vid 33 års ålder blev han VD för banken när fadern dog. Han deltog aktivt i exploateringen av malmfälten i norr och av senare tiders forskare, exempelvis Torsten Gårdlund, har hans affärsmetoder ofta betraktats som tvivelaktiga. KA Wallenberg menade också att den svenska regeringen efter att Stockholms Enskilda Bank ordnat ett internationellt lån för svensk räkning att regering och riksdag hamnat i en beroendeställning i förhållande till banken.

Brodern Marcus Wallenberg Sr hade ingen större aktning för sin bror och dennes affärsmetoder. Marcus Sr använde vad man vet inga tvivelaktiga metoder och levde i motsats till brodern snålt. Han var konservativ, gammaldags och hård i affärer. På gamla dagar var han mycket aktiv i den politiska debatten. Men motsats till brodern KA var han aldrig politiker.

Stockholms Enskilda Bank var central för finansieringen av Sverige industrialisering. Marcus Wallenberg Sr fick oftast ansvaret för att sanera bolag som baken tagit över, medan KA Wallenberg skötte banken. Bland de företag som Marcus Wallenberg och banken sanerade märktes ASEA och Atlas-Copco.

Under perioden 1890 – 1920 och under bröderna KA och Marcus Wallenbergs ledning så uppstod bankens och familjens stora intressen i en rad industriföretag, förutom ovan nämnda så var det Papyrus, Yngeredsfors, Kopparberg-Hofors, Wifsta Varf, Stora Kopparberg, Scania-Vabis, Norsk Hydro och Orkla. Sen tidigare hade man stora intressen i Storvik Sulfit, Atlas Diesel, Hofors Bruk och Gävle-Dala Järnväg. 1916 såldes Hofors till SKF, varvid familjen och banken blev storägare i SKF. Samma år bildade Enskilda Banken och familjen Wallenberg Sveriges första egentliga investmentbolag, AB Investor.

Bland bankens kunder vid sidan de företag som familjen kontrollerade märktes företagarfamiljer som Ljunglöf, Söderberg (nära släkt), Lamm, Ax:son Johnson, Bonnier och Sachs.

KA Wallenberg fick inga barn, men hans förmögenhet blev grunden till den största av familjens olika stiftelser och den 1917 grundade Knut & Alice Wallenbergs stiftelse utgör än idag grunden för familjen Wallenbergs makt.

Marcus Wallenberg Sr fick dock fler barn, varav Jacob Wallenberg (1892-1980) och Marcus Wallenberg (1899-1984) skulle bli legendariska. I övrigt var han morfar till Peder Bonde (1923-?). mormors far till Christine Charlotte Gyllenkrok, Michael Treschows första fru.

Både Jacob och Marcus kom en stor del av sina liv att sitta i bankens ledning och det fortsatte även efter fusionen med Skandinaviska Banken.

Vid Kreugerkraschen 1932 var Enskilda Banken och Wallenbergs aktiva i att se till att ägandet av LM Ericsson hamnade i Sverige och man kom att kontrollera ägandet i telefonföretaget tillsammans med Svenska Handelsbanken. Kreugers STAB (Svenska Tändsticks AB) övertogs av Stockholms Enskilda Bank för rekonstruktion. 1946 bildade Enskilda Banken Förvaltnings AB Providentia som övertog bankens ägarintressen i främst LM Ericsson och Atlas-Copco.

Under bankens senare tid kom åter andra finansfamiljer att inräknas bland bankens kunder. Förutom de redan nämnda Ax:son Johnson, Bonnier, Sachs och Söderberg kan av de 15 familjerna i koncentrationsutredningen 1968 även familjen Wehtje räknas till bankens kunder.

Familjen Wehtje var även förenad med familjen Wallenberg genom giftermål, Marcus Wallenbergs äldste son Marc Wallenberg var gift med Olga Wehtje, dotter till Walter Wehtje. Hennes syster Eva Wehtje var gift med Adolf Lundin (Lundin Oil). Idag är Marcs bror Peter Wallenbergs son Jacob Wallenberg gift med en kusindotter till Marc Wallenbergs fru.

En illustration till hur stabil familjens makt i Stockholms Enskilda Bank var, kan man få genom att studera vilka som deltog i bolagsstämman år 1961 och företrädde stora aktieposter.

Oscar af Ugglas (kusin till Marcus och Jacob) företrädde Knut & Alice Wallenbergs stiftelse med 112 5000 stamaktier och 12 6000 preferensaktier och dessutom sina egna 355 stam- resp. 60 preferensaktier, Jacob Wallenberg med sina egna 9 697 stam aktier och som ombud för Handelshögskoleföreningen med 10 000 preferensaktier. Vidare Marcus Wallenberg med 10 876 egna stamaktier och sonen Peters 8 632 stamaktier. Dessutom deltog Marc Wallenberg med 8 622 stamaktier, Hakon Mörner (ombud för Marcus och Jacobs syster Andrea) med 2 690 stamaktier och slutligen Hans Beck-Friis (gift med en kusin till Jacob och Marcus och far till ovan nämnde Hans Beck-Friis) som ombud för flera medlemmar i familjerna Wallenberg och Aminoff med 11 850 stamaktier och 3 100 preferensaktier.

Bolagsstämman i banken var med andra ord rena familjemötet och man ägdee 1963 28% av det totala antalet röster i banken. Listan på verkställande direktörer i banken visar också familjens totala dominans:

År Bankchefer
1856–1886 André Oscar Wallenberg
1886–1911 Knut Agathon Wallenberg
1911–1920 Marcus Wallenberg sr
1920–1927 Joseph Nachmanson
1927–1946 Jacob Wallenberg
1946–1958 Marcus Wallenberg
1958–1971 Marc Wallenberg jr
1971 Hans Munck af Rosenschöld

Även posten som styrelseordförande i Stockholms Enskilda Bank har under större delen av bankens existens dominerats av familjen Wallenberg:

År Styrelseordförande
1856–1864 L J Lovén
1864–1871 V Cramér
1871–1874 W Vretman
1875–1881 H Hamilton
1881–1898 F Wretman
1898–1911 Otto Printzsköld
1911–1914 Knut Agathon Wallenberg
1914–1917 Otto Printzsköld
1917–1938 Knut Agathon Wallenberg
1938–1943 Marcus Wallenberg sr
1944–1946 Johannes Hellner
1946–1950 Robert Ljunglöf
1950–1969 Jacob Wallenberg
1969–1971 Marcus Wallenberg

I styrelsen för banken ingick år 1969 Marcus Wallenberg (ordförande), Ragnar Söderberg, Albert Bonnier Jr, amiral Stig H:son Ericson, Axel Ax:son Johnson, Hans Munck af Rosenschiöld, Ragnar Sachs, Peter Wallenberg, talman Erik Boheman, Göte Engfors, Tryggve Holm, Carl-Henrik Nordmark (Metro-butikerna), Marc Wallenberg och Carl de Geer. I huvudsak alltså av gräddan i svenskt näringsliv samt olika Wallenbergare och nära släktingar till dem.

Under större delen av sin existens var banken en av Sveriges största, oftast den tredje största. Detta trots att man inte fusionerade och/eller köpte upp en massa andra banker på samma sätt som konkurrenterna. Men man hade en fullständigt unik koppling till den svenska industrin och dess storföretag. Något som garanterade bankens utveckling som den viktigaste, kanske ska man säga den enda, investmentbanken i Sverige under huvudelen av bankens existens. Genom familjen Wallenberg och släktingar hade man också omfattande internationella kontakter, exempelvis på senare tid genom styvsyskonen till Marc och Peter Wallenberg i familjen Hambro som ägde Hambros Bank.

1972 fusionerades Stockholms Enskilda Bank, som redan nämnts, med Skandinaviska Banken och Skandinaviska Enskilda Banken skapades. Idag heter denna bank SEB och kan anses kontrollerad av familjen Wallenberg.

Utöver Stockholms Enskilda Bank kontrollerade familjen Wallenberg också Smålands Bank och Bohusbanken under lång tid.

Andra källor:
Åke Ortmark, Skuld och makt, 1981
Åke Ortmark, Maktspelet i Sverige, 1968
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987
Vem äger Sverige?, SOU 1968:7
CH Hermansson, Monopol och storfinans – de 15 familjerna, 1971, tredje upplagan
Aktieägarens Uppslagsbok 1969, 1969
Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements