Friande dom i HQ-målet

Tingsrätten har i dag meddelat friande dom mot fyra tidigare företrädare för HQ AB och/eller dotterbolaget HQ Bank AB, samt mot bolagens ansvarige revisor. De åtalade och nu friade företrädarna för HQ var Stefan Dahlbo, Mikael König, Kurt Lönnström och Mats Qviberg samt revisorn Johan Dyrefors.

Målet har gällt tre åtalspunkter. Åklagaren påstod i målet att företrädare för HQ Bank AB hade begått grovt bokföringsbrott under perioden 2009 och fram till den 26 juli 2010. Åklagaren påstod vidare att företrädare för moderbolaget HQ AB hade begått grovt svindleri. Åtalet för svindleri rörde dels årsredovisningen för år 2009, dels första kvartalsrapporten för år 2010. När det gällde årsredovisningen för år 2009 var även bolagens ansvarige revisor åtalad för medhjälp till grovt svindleri.

Åklagaren yrkade vidare att de åtalade företrädarna för HQ AB/HQ Bank AB skulle meddelas näringsförbud. När det gällde revisorn yrkade åklagaren att han skulle meddelas förbud att lämna ekonomiskt biträde.

Samtliga tilltalade har förnekat brott. De har även bestritt yrkandena om näringsförbud respektive förbud att lämna ekonomiskt biträde.

Svindleriåtalet vilade på ett påstående om att den redovisningsmetod som HQ AB tillämpade för sin tradingportfölj i den finansiella rapporteringen, stod i strid med EU-rättsliga normer. Åtalet var begränsat till ett fåtal optioner som fanns i tradingportföljen. För revisorns del menade åklagaren att dennes åtgärd att skriva på en ren revisionsberättelse utgjorde medhjälp till grovt svindleri, eftersom detta enligt åklagaren var en förutsättning för att HQ AB skulle kunna sprida vilseledande uppgifter i årsredovisningen.

När det gäller det påstådda svindleriet har tingsrätten i huvudsak funnit att den redovisningsmetod som HQ AB använde i årsredovisningen och första kvartalsrapporten, rent objektivt var förenlig med det regelverk som gällde under 2009-2010. I några fall har mindre avvikelser från regelverket visserligen förekommit, men dessa avvikelser har inte varit vilseledande på ett sådant sätt att det kan grunda ansvar för grovt svindleri. Det betyder att samtliga tilltalade har frikänts för svindleribrott.

Åtalet för bokföringsbrottet vilade på ett påstående om att vissa värderingar av tradingportföljen som HQ Bank gjorde inte gick att följa i den löpande bokföringen. Tingsrätten har funnit att de värderingar som gjorts har dokumenterats på ett godtagbart sätt och att det inte heller har varit ett krav att dokumentera värderingarna på det sätt åklagaren har hävdat. Det betyder att även åtalet för grovt bokföringsbrott har ogillats.

Då de tilltalade frikänts i sin helhet har även yrkandena om näringsförbud m.m. avslagits.

– Tingsrätten har vid en läsning av regelverket IAS 39 funnit att den metod som banken har använt rent objektivt har varit tillåten, d.v.s. de indata som använts i redovisningen har varit sådana som ryms inom begreppet ”observerbara marknadsdata”. Tingsrätten har vidare – position för position – gått igenom de instrument som åklagaren särskilt valt ut, och då funnit att man även beträffande dessa instrument har hållit sig inom det tillåtnas gräns, säger rådmannen Carl Rosenmüller i en kommentar.

Mats Qviberg är av naturliga skäl nöjd med domen vilket han kommenterade på Twitter:

Inte helt oväntat men ändå ett otroligt efterlängtat beslut. Tack för allt stöd! pic.twitter.com/AN47dPa2dA

— Mats Qviberg (@MatsQviberg) 21 juni 2016

Chefsåklagaren har ännu inte bestämt sig om han ska överklaga.

– Jag kan konstatera att tingsrätten har gjort en annan bedömning än vad jag har gjort. Jag ska nu sätta mig in i domen och har tre veckor på mig att besluta huruvida jag ska överklaga till hovrätten eller ej, säger chefsåklagare Martin Tidén.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements