Otillåten påverkan mot myndigheter ger små resultat men är obehagligt

Brottsförebyggande rådet publicerade igår rapporten ”Otillåten påverkan mot myndighetspersoner”. Rapporten visar att när myndighetsanställda utsätts för påtryckningar påverkas inte tjänsteutövningen i någon större utsträckning, trots trakasserier och hot, men privatlivet kan påverkas desto mer. Utsatta tjänstemän behöver dock stöd, och myndigheterna kan samverka mer i förebyggande syfte.

Rapporten bygger på enkätsvar och intervjuer med anställda vid tretton myndigheter och två a-kassor. I studien har 45 500 anställda vid myndigheter och a-kassor besvarat frågor om otillåten påverkan. Utsattheten varierar mellan organisationerna, och ligger mellan 30 och 50 procent.

– Det kan handla om allt från exempelvis obehagliga samtal och subtila hot till, i undantags­fall, våld. De flesta utsatta har utsatts någon gång per år, säger Karolina Hurve, utredare på Brå i ett pressmedddelande.

Bland de myndigheter som undersökts ingår Sveriges Domstolar där 3535 anställda besvarat enkäten.

– Det är mycket bra att denna undersökning genomförts, och vi kommer nu att ta del av rapporten och analysera resultatet tillsammans med domstolarna. Att 35 procent av de svarande har utsatts för trakasserier ser vi väldigt allvarligt på. Vi har tillsammans med domstolarna arbetat systematiskt med frågor som rör trygghet och säkerhet sedan flera år tillbaka. Vi ser rapporten som ett viktigt inspel i vårt fortsatta arbete, säger Anita Kihlström Svensson, säkerhetschef vid Domstolsverket i ett pressmeddelande där också fler medarbetare vid Domstolsverket uttalar sig.

Domstolsverket stöttar på olika sätt Sveriges Domstolars arbete med att domstolarna ska vara trygga och säkra för såväl personal som alla som besöker domstolen. Domstolsverket erbjuder bland annat utbildningar inom säkerhet och bemötande, olika typer av stöd för incidenthantering, övrig rådgivning och stöd som t ex riktlinjer och checklistor.

Rapporten som Brå har publicerat har stark bäring på frågor som rör domstolarna som arbetsplatser.

– Alla medarbetare inom Sveriges Domstolar ska kunna känna sig trygga på sina arbetsplatser.  I frågor som handlar om domstolen som arbetsplats har chefen en central roll, och Domstolsverket ansvarar för att utveckla och erbjuda olika typer av stöd till chefer vid Sveriges Domstolar, säger Maria Isaksson, HR-chef vid Domstolsverket.

– När det gäller frågor om att förebygga och hantera hot eller våld anser jag att vi inom Sveriges Domstolar bedriver ett bra och aktivt arbete. Problematiken kring trakasserier och obehagliga samtal, som lyfts i rapporten, ser jag som ett område som vi kan arbeta mer med. Vid Malmö tingsrätt kommer vi att ta med oss frågan för att tydliggöra att det kan handla om otillåten påverkan och diskutera hur vi kan undvika detta, säger Eva Wendel Rosberg, lagman vid Malmö tingsrätt.

– Domstolarna har en särställning i ett demokratiskt samhälle, och det är viktigt att medborgarna känner fullt förtroende för att våra bedömningar är objektiva och sakliga. Domstolarna ska också vara trygga arbetsplatser där både medarbetarna och personer som kommer till oss ska känna sig säkra, säger Eva Wendel Rosberg.

Tjänstemän som fattar beslut med stor inverkan på människors liv är enligt rapporten de som utsätts mest för otillåten påverkan, liksom de som har omfattande externa kontakter. Påverkansförsöken har dock liten inverkan på tjänsteutövningen; de flesta som utsätts vågar ändå fatta obekväma beslut. Desto större uppges konsekvenserna vara för hälsan och privatlivet. Det kan exempelvis handla om att man tar bort sina personliga uppgifter i sociala medier och på söksajter på internet, eller att man ändrar sina dagliga resvanor och ber familjemedlemmar att vara mer vaksamma.

Nivån på utsattheten varierar mellan myndigheterna, men det finns stora lik­heter mellan dem vad gäller påverkansförsöken och konsekvenserna för de utsatta tjänstemännen. Myndig­heterna har därför mycket att vinna på att samverka med varandra, särskilt med dem med liknande typer av verksamheter, för att förebygga otillåten påverkan.

– Situationen är allvarlig, men organisationerna kan göra mycket. Stöd till medarbetarna är betydelsefullt och att framför allt den närmaste chefen är viktig. De som utsätts har stora förväntningar på olika former av stöd från chefen, men det allra viktigaste tycks vara att chefen är medmänsklig och lyssnar, säger Johanna Skinnari, projektledare på Brå i pressmeddelandet från Brå.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements