Sysselsättningen bland invandrare har ökat sen 2010

SCB har precis presenterat sysselsättningssiffror för fjärde kvartalet 2016 jamför t med motsvarande kvartal 2015. De visar att arbetslösheten i Sverige minskar och att antalet sysselsatta ökar. Ökningen av antalet sysselsatta syns främst bland invandrare (utrikesfödda). Antalet fast anställda har också ökat medan det inte är någon förändring för tidsbestämda anställningar. Sen 2010 har sysselsättningsgraden ökat bland invandrare.

Under fjärde kvartalet 2016 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 921 000 personer, en ökning med 74 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen i antalet sysselsatta förklaras av en ökning bland utrikes födda. Antalet arbetslösa uppgick till 335 000 och arbetslösheten var 6,4 procent. Den säsongrensade och utjämnade arbetslösheten uppgick till 6,9 procent.

Bland invandrare fortsatte antalet sysselsatta att öka, en utveckling som pågått sedan andra kvartalet 2010. Det betyder också en öminskning av arbetslösheten och en ökning av sysselsättningsgraden i fattiga områden. DN har i en artikel också visat på att ohälsotalen i fattiga områden minskar.

Sysselsättningsgrad, 15-74 år

Sysselsättningsgrad, 15-74 år

Sysselsättningsgrad, 15-74 år. Källa: SCB

Även även antalet anställda ökat, det förklaras av en ökning bland de fast anställda med 73 000 till 3 701 000. Ökningen i antalet fast anställda var relativt lika fördelad mellan män och kvinnor. För tidsbegränsat anställda visades däremot ingen förändring jämfört med sista kvartalet 2015.

Under fjärde kvartalet 2016 var 335 000 personer arbetslösa varav 185 000 var män och 150 000 var kvinnor. Arbetslösheten uppgick till 6,4 procent för befolkningen i åldern 15-74 år, 6,7 procent för män och 6,0 procent för kvinnor. Inte heller säsongrensade och utjämnade data visar på någon tydlig förändring.

Arbetslöshet, 15-74 år

Arbetslöshet, 15-74 år

Arbetslöshet, 15-74 år. Källa: SCB

Fjärde kvartalet 2016 var 59,2 procent av befolkningen 15-74 år i arbete, en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2015. För män och kvinnor var andelen i arbete 62,6 procent och 55,8 procent, en ökning med 1,2 respektive 1,0 procentenheter.

Arbetsmarknaden fjärde kvartalet 2016
(icke säsongrensade värden, säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes).

Befolkningen 15-74 år:

  • Sysselsättningsgraden var 66,9 procent (67,1 procent).
  • Antalet sysselsatta var 4 921 000 (4 936 000), en ökning med 74 000 personer jämfört med kvartal 4 2015.
  • Arbetslösheten var 6,4 procent (6,9 procent).
  • Antalet arbetslösa var 335 000 (365 000).
  • Arbetskraftstalet var 71,4 procent (72,1 procent).
  • Arbetskraften var 5 256 000 (5 300 000), en ökning med 68 000 personer jämfört med kvartal 4 2015.

Befolkningen 20-64 år:

  • Sysselsättningsgraden var 81,0 procent (81,2 procent), en ökning med 0,4 procentenheter.
  • Arbetslösheten var 6,0 procent (6,2 procent).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements