Operation Playa och pengarna, del 2

I polisutredningen (kallad Operation Playa) kring det som skulle bli Sveriges största kokainrättegång kartlades ekonomiska aktiviteter för de flesta som åtalades, däribland också för de som frikändes. Frikända i hovrätten blev bland annat den huvudåtalade Jonas Falk (tidigare Jonas Oredsson), hans moster Harriette Broman för allt utom bokföringsbrott och hans mor Elisabeth Falk. Harriette Bromans dåvarande sambo, Stefan Östh, frikändes från det som hade med huvudåtalet att göra, men dömdes för andra orelaterade mindre brott.

Polisutredningen menade att de pengar de rörde sig med härstammade från brottslig verksamhet, kokainsmuggling, men domstolen ansåg att det inte kunde bevisas, speciellt som det inte kunde bevisas att Joans Falk överhuvudtaget var iblandad i nåt brottsligt. Klarlagt är dock att Jonas Falk och Harriette Broman hade tillgång till stora pengar under den period som polisutredningen gällde, dvs 2006-2010. Varifrån pengarna härstammar är okänt, men enligt domen kan det inte bevisas att de kommer från brottslig verksamhet. Enligt utredningen ska Harriette Broman ha agerat som bulvan för Jonas Falk. Både hon och Falk har förnekat detta och inget sådant har kunnat bevisas.

Klart är att de deklarerade inkomster som Harriette Broman haft i Sverige under perioden som utredningen gäller inte motsvarar de stora belopp hon förfogat över. Detta är i sig inget belägg för att pengarna kommit från olaglig verksamhet utan det kan lika gärna handla om arv, fastighetsaffärer i andra länder eller nåt annat:

Harriette Broman hävdar att hennes pengar i Schweiz kommer från en avskedsgåva efter ett stormigt förhållande med en ”engelsk politiker på den högsta nivån”. Förhållandet ska ha inletts 1992 men avbrutits 1995. Sedan ska förhållandet ha återupptagits 1998 men bara för en kortare tid. År 2002 återförenas paret igen men relationen avbryts slutligen 2006. Enligt Harriette Broman har den engelske toppolitikern betalat ca tre miljoner pund (42 miljoner SEK) i kompensation och för att hon ska hålla tyst om förhållandet med hänsyn till topolitikerns karriär och familj. Överenskommelsen förutsatte att pengarna inte skulle kunna spåras till den engelske toppolitikern, och enligt Harriette är det anledningen till att de 3 miljoner punden betalades ut kontant och i omgångar.

Under perioden 2006-12-31—2010-12-31 hade Broman skulder som årligen låg på mellan 99 962 kr och 202 542 kr. Det var skulder till en mängd kreditgivare såsom Ikanobanken, GE Moneybank, Svea Ekonomi, American Express, Eurocard och Marginalen Bank.

Under inkomståren 2003-2010 hade Harriette Broman i genomsnitt en taxerad inkomst av tjänst om 113 430 SEK, kapitalinkomster om 17 594 SEK samt underskott av näringsverksamhet om 70 449 SEK. Det finns en tydlig skillnad i taxerad inkomst mellan åren 2003-2006 och åren 2007-2010. Under den första perioden taxerade Harriette Broman inkomst av tjänst uppgående till 202 935 SEK per år och hennes inkomst av näringsverksamhet uppgick till 25 010 SEK. Under åren 2007-2010 deklarerade Harriette Broman ett nettounderskott från näringsverksamhet på – 147 151 SEK i genomsnitt per år, samtidigt som hon har deklarerat 95 700 SEK som inkomst av tjänst. Den genomsnittliga taxerade inkomsten under perioden uppgick till -73 729 SEK.

Jonas Falk bodde under den aktuella perioden inte i Sverige och gör det fortfarande inte. Han hävdar att hans pengar kom från gruvaffärer och bilhandel.

Den i rättegången dömde Mauritz Andersson och hans ekonomiska affärer har jag skrivit om i ett tidigare inlägg.

Enligt åklagare och polisutredning investerade Jonas Falk och Harriette Broman under perioden 23 september 2006 till den 31 december 2010 sammanlagt 10 865 876 EUR. Av detta belopp investerades sammanlagt 4 403 200 EUR investerats i Schweiz, varav 4 031 296 i Miriam Trust och 227 082 EUR hos ACH Securities SA. Från Trustbeloppet räknade åklagaren bort 227 082 EUR på grund av risk för ”dubbelräkning”. 3 296 510 EUR har investerats i Sverige, varav 2 991 600 EUR avsåg aktier i Skälsö AB, 136 080 EUR kontantinsättningar på Harriette Bromans personkonto och 53 968 EUR kontantinsättningar på Stefan Ösths konton. 592 298 EUR investerades i England i Left Hand Drive Car Company (LHD Car Company, LHDCC).

Vidare investerades 181 698 EUR på Cypern, dels i Mernia Invest, dels på ett okänt konto. 285 112 EUR i Estland , varav 280 000 EUR avser pengar på bolaget Oilisters konto, 2556 EUR aktiekapital i bolaget Intralist samt 2556 EUR aktiekapital i bolaget Jemhaw Invest, 2 334 140 EUR i Spanien, varav 1 966 654 avseende nattklubben Oshum samt 350 000 EUR avseende kontantinnehav. 17 486 EUR i Colombia avseende kontantinnehav.

Under tiden 2007-01-30 – 2008-01-20 investerade Jonas Falk 449 449 engelska pund i bröderna Richard och David Loach verksamhet Left Hand Drive Car Company (LHDCC) enligt den svenska åklagaren. Detta är en summa som LHDCC enligt en skuldebrev lånat ut till Jonas Falk så egentligen är det ju inget bevis på att Falk skulle ha satt in pengar hos LHDCC utan bara på att han fått pengar från bolaget. En del av de pengarna tycks ha använts för köp av diverse lyxbilar. Skuldebrev återfanns i en dator tillhörig en man vid namn Greger Boström som anlitats som konsult av Harriette Broman i en del affärer. Det är också belagt att Mauritz Andersson från ett konto på Barclays Bank överförde pengar till LHDCC år 2006.

Den första insättningen gäller kontot på Barclays Bank gjordes den första insättningen 27 november 2006 gjordes det en insättning på 8 000 GBP av en ”jame falk”. Den 29 november skedde en utbetalning från kontot om 19 000 GBP till LHD Car Company. Den 29 november 2006 gjordes det en insättning på 8 000 GBP av ”janks falk Slough”. Den 30 november 2006 skedde en utbetalning på 19 000 GBP till LHD Car Company.

Inga kvitton på att skulden till LHD Car Company betalts existerar, men uppgifter i mejlväxling mellan Jonas Falk och Richard Loach om kontantbetalningar förekommer. I ett annat mejl menar Jonas Falk att Richard Loach är skyldig honom en massa pengar. Dvs situationen ska vara omvänd i förhållande till skuldebrevet. LHDCC gick senare i konkurs. Falk krävde ingenting ur konkursboet.

Den 26 januari 2007 registrerades bolaget Intralist i Estland. Aktiekapitalet var 40 000 estniska kronor (ESK). Under år 2007 hade bolaget en omsättning uppgående till drygt 500 000. ESK. Enn Vösand var vid denna tid kontaktperson för bolaget. Han är estnisk medborgare men har dömts för grovt narkotikabrott i Sverige och är bekant med Jonas Falk. De båda avtjänade fängelsestraff samtidigt på samma anstalt. Enn Vösand var registrerad som styrelseledamot i bolaget under tiden den 25 maj 2007 till den 6 maj 2009. Harriette Broman var aktieägare i bolaget under tiden 18 juni 2007 till den 28 april 2009.

Från den 19 december 2008 till den 6 april hade det estniska bolaget Oilister en enda delägare, den estniske medborgaren Sergei Karakai. Denne var också ensam styrelseledamot i bolaget från den 23 december 2008 till den 27 augusti 2009. Den 26 augusti 2009 bytte bolaget namn. Bolaget har inte lämnat årsredovisningar för åren 2008 och 2009.

Harriette Broman köpte 40 000 aktier i Intralist av en estnisk medborgare. Enn Vösand närvarade som tolk enligt dokumentet. Den 7 februari 2008 sålde  Intralist två industrifastigheter till ett annat estniskt aktiebolag, Mangelbert. Intralist representerades vid affären av styrelseledamoten Enn Vösand. Enligt kontraktet utgjorde köpeskillingen för fastigheterna 15 500 000 ESK. Av detta skulle 9 000 000 ESK betalas till säljarens konto i SE-banken. Harriette Broman senare sina aktier i Intralist till en estnisk medborgare för 40 000 ESK.

Intralist hade två bankkonton. Ett i SE-banken och ett i Swedbank. På Swedbankskontot förekom inga transaktioner under perioden den 26 januari 2007 till den 31 maj 2009. Vad gäller SEB-kontot så har det framkommit att Mangelbert under tiden från september 2007 fram till februari 2008 betalat in 100 000 ESK månatligen avseende hyra för spannmålsmagasin. Den 8 februari 2008 betalade Mangelbert in 9 000 000 ESK (motsvarade cirka 875 000 EUR). Dessa pengar har sedan tagits ut i kontanter, ca 50 000-150 000 ESK per dag, dels i bankomat och dels genom kontantuttag av Enn Vösand, tills kontot har tömts. Kontot har varit vilande sedan början på maj 2008.

Oilister hade två bankkonton, ett i Swedbank och ett i SE-banken. Från dessa konton överfördes under perioden 23 januari 2009 till 22 april 2009 sammanlagt 90 000 EUR till Omaxis Events konto i Spanien samt med 190 000 EUR till Cal Baro Enterprises SL, även det i Spanien, två bolag knutna till Jonas Falk och Harriette Broman. Pengarna settes in till Oilister från olika olika estniska bolag och genom kontantinsättningar av Sergei Karakai.

Miriam Trust bildades den 25 april 2007 med säte på Jersey. Förvaltare för trusten var under tiden fram till den 4 januari 2010 Caversham SA, Schweiz. Företrädare för Caversham var Andrew Crichton, vän till Joachim Kuylenstierna och delägare i fastighetsbolaget DK Properties i Sverige. Efter den 4 januari 2010  förvaltades trusten av Alpine Trustees SA, Schweiz. Under Miriam Trust har det bildats fyra underbolag, Miriam Property Investments Ltd, Idavall Property & Develoopment Ltd, Vidar & Vale Ltd och Winald Securities Ltd. Förmånstagare till trusten är enligt polisutredningen i första hand Harriette Broman. Vid hennes frånfälle är hennes syster Elisabeth Falk och Stefan Östh förmånstagare. Jonas Falk var ursprungligen angiven som förmånstagare men ersattes senare av Stefan Östh.

Efter det att förvaltningen av Miriam Trust överflyttats till Alpine Trustees upprättade Christina Platts en ”Profil Du Client” den 14 mars 2010. I denna anges att Trusten är direkt ägare av de underliggande bolagen. Det anges vidare att tillgångarna härrör från Harriette Bromans arv efter sin styvfar och dennes investeringar i Estland som Harriette och hennes syster successivt sålt av.

Trusten har inga egna bankkonton utan tillgångarna har tillförts de underliggande bolagen (dotterbolagen). Under perioden den 4 juni 2007 till den 17 december 2010 har Trusten tillförts sammanlagt 4 061 266 EUR. Pengarna har satts in av Harriette Broman (kontant) och i övrigt i huvudsak genom insättningar från Elisabeth Falk och Jörgen Hedman. Åklagaren har från detta investeringsbelopp avräknat uttag gjorda av Hariette Broman till ett belopp om 227 082 EUR.

Harriette Broman har i ett brev till Hakim (Hakin) Berhoune (anställd på Caversham SA) beträffande sina tillgångar angett att hon har en lägenhet i Stockholm, en fastighet i Kristianstad, ett sommarhus i Stockholms skärgård, att hon sålt fitnessklubbar i Stockholm och Åre i januari 2007 och att hon dessutom sålt en licens angående ett Spakoncept i anslutning till detta. Hon har vidare angett att hon äger två bolag i Estland som äger fastigheter (fabriks-, lager och industrifastigheter) samt att hon äger ytterligare fastigheter i Estland.

När det gäller utflödet av pengar från Trusten, betalningar, överföringar och kontantuttag, så har dessa uppgått till 2 284 724 EUR under perioden 2007 till 2010.

Miriam Property Investments Limited bildades den 18 april 2007 och har sitt säte på British Virgin Islands. Bolaget har haft ett antal formella styrelseledamöter och även formella aktieägare, bl.a. företrädare för Caversham (bl.a. Andrew Chrichton) och Alpine Trustees (Christina Platt). Under perioden 4 juni 2007 till 11 januari 2010 har det satts in sammanlagt 2 560 000 EUR på bolagets konton. Enligt Harriette Broman kom pengarna från försäljningen av fastigheterna i Estland.

Idavall Property and Development Limited bildades den 13 september 2007 och hade sitt säte i Malta. Syftet med bolaget var att köpa och äga ett hus i Sitges. Även detta bolag har haft en formell styrelse och en formell aktieägare (Christina Platts). Bolaget har haft konton i två schweiziska banker och ett konto i en spansk bank. Bolaget har under tiden den 25 mars 2008 till den 12 april 2010 fått in sammanlagt 157 116 EUR genom överföringar och insättningarna.

Insättningarna/överföringarna har gjorts av den spanske advokaten Louis Gomez, Elisabeth Falk, Harriet Broman och bolaget Promarnero Tradin Ltd (Cypern). Idavall har också tillförts 331 631 EUR och 68 511 CHF genom överföringar från de andra trustbolagen, främst Miriam Property Ltd. Pengarna har främst använts för att betala räntor och andra kostnader för huset i Sitges. Det har också gjorts överföringar till nattklubben Oshum i Barcelona.

Den 20 april 2007 upprättades ett hyresavtal mellan Amanda Mangan och Harriet Broman avseende hyra av huset i Sitges. Hyrestiden angavs till 18 månader. Årshyran uppgick till 120 000 EUR. Samma dag skrevs ett köpekontrakt beträffande huset mellan samma parter. Köpeskillingen angavs till 2 465 000 EUR. 1 000 000 EUR skulle erläggas inom sju dagar från kontraktsdatum medan resterande del skulle erläggas då köpet blev slutligt gällande.

Av utredningen framgår att det var den spanske advokaten Luis Gomez som fick uppdraget att sköta det formella kring husköpet. I ett mail från Harriette Broman till Luis Gomez den 26 september 2007 skriver Harriet att kontraktet måste skrivas om eftersom det är det maltesiska bolaget som ska äga huset. Den 16 oktober 2007 utfärdade Idavall (genom Christina Platts) en fullmakt för Luis Gomez att handha köpet av huset för bolagets räkning.

Vidar & Vale Limited bildades den 11 november 2008 och hade sitt säte i Malta. Även detta bolag hade formella styrelseledamöter och aktieägare. Bolaget har haft som sitt enda syfte att köpa och äga yachten Bona Fide, en Azimut 68. Bolaget har inga egna bankkonton. Båten köptes för 1 400 000 USD till Jonas Falk enligt säljaren Frank DeVarona. Som köpare i kontraktet står Vidar & Vale Ltd.

Miriam Property  betalade 2010 hamnavgifter på 12 032 USD vid båtklubben Club de Pesca de Cartagena för Bona Fide och Jonas Falk.

Winald Securities Ltd bildades den 16 november 2009. Syftet med bolaget var att delta i nyemissionen i Mineral Invest Internationell MII AB (publ) i december 2009. Bolaget hade en formell styrelse och formell aktieägare kopplade till Alpine Trustees. Bolaget hade fyra konton i euro, dollar svenska kronor och schweizerfranc i en bank i Schweiz. Under tiden den 17 december 2009 till den 17 december 2010 har det satts in eller överförts sammanlagt 344 150 EUR och 5 000 000 svenska kronor. Pengarna på eurokontot sattes in kontant av Harriet Broman. Överföringen på 5 000 000 svenska kronor gjordes av Joachim Kuylenstierna, en tidigare partner till Harriette Broman.

De största utflödena från bolaget har varit betalningar till Bearing Consulting Ltd, vilka var konsulterna som hade anlitats av Harriette Broman för att rädda investeringen i nattklubben Oshum i Barcelona. Betalningar har också gått till räntekostnader för huset i Sitges, förvaltningsavgifter för trusten samt Harriet Bromans egna uttag. Ett stort flöde av pengar har också skapats genom att sälja av en del av de Mineral Invest-aktier som bolaget investerade i december 2009 (215 000 EUR). Företrädare för Alpine Trustees sålde därefter successivt av aktierna i Mineral Invest.

Den 22 december 2010 köptes 250 000 aktier för ca 262 000 kr. Den 12 mars 2010 betalade Winald Securities dessutom 39 000 USD  för en lyxbil som Jonas Falk köpt i Florida.

Under våren och sommaren 2010 betalade Winald Securities också fyra månadshyror på 6 800 USD vardera för en lägenhet i Florida som Jonas och hans flickvän Lorena Tobon Gonzalez bodde i under perioden mars-augusti 2010. Winald Securities betalade också 14 000 EUR till restaurangen Ribello på Palma de Mallorca. Ägare av Ribello var svensken Emilio Ingrosso:

Den 26 april 2010 avlyssnade spansk polis ett mobilsamtal mellan en svensk kvinna i Barcelona och Emilio Ingrosso, 49, på ön Mallorca. Ingrosso berättade exalterat att allt var klart för invigning på Ristorante Ribello i Palma.

Kvinnan var spänd av förväntan och ville gärna se foton inifrån krogen. Om satsningen gick bra planerade de att starta systerkrogar i nya länder. Även ”Jonas” var nyfiken, förklarade hon.

[…]

Kvinnan var 51-åriga Harriette Broman, före detta popsångerska, fitness-entreprenör och moster till den i dag häktade Jonas Falk, 42. Harriette Broman och Emilio Ingrosso kände varandra från nöjesbranschen sedan 1980-talet. Våren 2010 hade Broman investerat 34 000 euro i Ribello, som Ingrosso startat med sin dåvarande sambo.

[…]

Totalt anklagas tolv personer för att ha tvättat pengar åt Jonas Falk, som sedan i september sitter häktad i Spanien. På listan finns även två män från Stockholm och en svensk medborgare i Spanien. De båda förstnämnda är en narkotikadömd diskjockey respektive en flerfaldig rånare, medan den sistnämnde är en ostraffad egenföretagare. Dessa tre anklagas för penningtvätt genom att på olika sätt ha hjälpt Jonas Falk och Harriette Broman att investera i den tidigare nattklubben Oshum i Barcelona.

De tre männen med koppling till Sverige som nämns i citatet är Diego Beloso som är DJ, en dömde bankrånaren Mikael Rönnkvist och kopiatorförsäljaren Mikael Johansson. Inget åtal har ännu väckts i Spanien och frågan är om det nånsin kommer att ske.

Jonas Falk hade också ett konto hos ACH Securities SA i Schweiz. Handlingar som berör kontot påträffades hos Elisabeth Falk vid en husrannsakan 2010. Jonas Falk har skrivit under en ansökan om att öppna konto den 7 februari 2007. Han kallade kontot för Azimut. Till eurokontot har det funnits knutet ett VISA-kort, med vilket Jonas Falk tillgodogjort sig pengarna på kontot. Det har gjorts totalt sju insättningar på kontot, fem i euro och två i schweizerfranc. Det finns insättningsallegat för två insättningar, en på 50 000 EUR (den 7 februari 2007) och en på 60 000 EUR (den 8 februari 2007). Insättningarna har skett i kontanter. Det första hade texten ”Payment from properties in Rakvere, Estonia” det andra hade texten ”Sold property in Estonia”. Båda är underskrivna av Jonas Oredsson.

Det finns också ett allegat avseende en överföring av 134 000 EUR som Tom Jonsson gjort till kontot den 18 juni 2007. Tom Jonsson är en vän till Jonas Falk som i juni 2008 greps Tom Jonsson utanför Barbados kust med 1,1 ton kokain. Åklagarna menade att Tom Jonssons smugglingsförsök var koordinerat med en lyckad smuggling vid samma tid som utfördes av Mauritz Andersson. Samma år noterades enligt polisutredningen återigen ökade inkomster för Mauritz Andersson och Jonas Falk, varifrån pengarna kom är dock oklart. I slutet av året inleddes den svenska förundersökningen som senare fick namnet Operation Playa. Tom Jonsson dömdes år 2009 i en rättegång i Venezuela till 8 års fängelse för narkotikabrott.

Den 12 mars 2008 mottog den schweiziska penningtvättmyndigheten en anmälan från ACH Securities om misstänkt penningtvätt. .Misstankarna rörde insättningar som gjorts på Jonas Falks konto i ACH Securities och som gjorts av Tom Jonsson. Den 20 mars 2008 beslutade den schweiziska åklagarmyndigheten att frysa tillgångarna på Azimutkonot hos ACH Securities SA. Även de bankhandlingar som fanns belades med kvarstad. Det finns också en portföljvärdering per den 26 augusti 2008 avseende kontot. Värdet var 173 143,64 EUR och bestod främst av aktier.

Enligt utredningen investerade Jonas Falk och Harriette Broman 2 512 654 EUR (546 000 EUR via Miriam Trust och Oilister) i Oshum Concept Club & Restaurant i Barcelona. Enligt åklagare och utredning hade Jonas Falk också 350 000 EUR i kontanter i Spanien.

Bolaget Omaxix Event SL i Spanien bildades den 23 september 2008. Bolagets aktiekapital uppgick till 3010 EUR. Mikael Rönnkvist var förvaltare för bolaget under tiden 5 maj 2009 till den 16 maj 2009 och därefter var Mattias Johansson är förvaltare. Rönnkvist avrådde Johansson från att ta jobbet.

Det likaledes spanska bolaget Cal Baro Enterprises SL bildades den 1 september 2009. Lluis Gomez var förvaltare under tiden den 6 februari 2009 till den 1 oktober 2009. Harriette Broman var därefter förvaltare. Vid en husrannsakan hos Mattias Johansson påträffades ett dokument avfattat på spanska som i svensk översättning var benämnd ”Investeringar utförda av företaget Cal Baro Enterprises, SL, i företaget Omaxix Event, SL”. Dokumentet upptar transaktioner mellan den 27 oktober 2008 till den 22 juli 2009. Summan av transaktionerna blir 2 512 654 EUR.

Ytterligare ett bolag, Doctor Maranon 17 SA, bildades den 9 september 2009. Jonas Falk varit registrerad som representant för bolaget fån den 3 november 2009.

Såväl Oilister i Estland som Idavall i Schweiz tycks ha lånat ut pengar till Omaxix och Cal Baro i Spanien.

I utredningen om kokainsmugglingen menar åklagaren också att Jonas Falk under perioden 22 oktober 2008 till den 7 juni 2010 investerat ett belopp om 91 248 EUR på bolaget Mernia Investment Ltd:s konto samt att han investerat ytterligare 90 450 EUR på ett annat okänt konto.

Mernia Investment Ltd bildades den 20 november 2007 på Cypern. Jonas Falk var ägare till och förmånstagare i bolaget. Richard Sunebring hade fullmakt att företräda bolaget gentemot banken.

Mernia Invest Ltd hade tre konton i euro, dollar och brittiska pund. Till eurokontot var två betalkort kopplade. Dessa hade Jonas Falk på sig när han greps i Colombia år 2010. Insättningarna på kontot har i huvudsak gjorts av/genom Richard Sunebring. Ett bolag, Promarnerno Trading Ltd gjorde också en insättning på 10 000 EUR den 12 november 2008. Den slutliga förmånstagaren i detta bolag var Joachim Andersson. I utredningen menar åklagare och polis att Joachim Andersson är den som förvaltat pengar åt Joans Falk på det okända kontot vilket också verkar troligt.

Det är främst kostnader för vägtullar mellan Barcelona och Sitges samt olika rese- och hotellkostnader som belastat kontot. Den 18 maj 2011 hade alla pengar på kontot förbrukats.

Under perioden den 3 oktober 2006 till den 12 april 2010 menade åklagaren i rättegången att Jonas Falk/Harriette Broman investerat 3 296 510 EUR i Sverige. 2 991 600 EUR avser aktier i Skälsö AB, 287 280 EUR , 136 080 EUR avser kontantinsättningar på Harriette Bromans privatkonto, 114 862 EUR avser kontantinsättningar på Broman Consultings affärskonto samt 53 968 EUR avser kontantinsättningar på Stefan Ösths konton.

Skälsö AB var ett fastighetsbolag. Bolaget ägde flera fastigheter genom flera dotterbolag. Joachim Kuylenstierna var ensam ledamot i styrelsen från den 20 juli 1999. Christina Platts var ägare av 24% av bolaget med Joachim Kuylenstierna ägde 76%. Christina Platts agerade enligt egen utsago först ombud för Kuylenstierna och sedan ombud för Harriette Broman. Aktierna tillhörde enligt Platts egentligen den senares bolag i i Schweiz.

Den 31 december 2008 var Skälsö AB ägare till 28 procent av fastighetsbolaget DK Properties AB (senare Söderport fastigheter AB). Även detta ett fastighetsbolag. Joachim Kuylenstierna satt i styrelsen för detta bolag från den 4 april 2006 och han var också VD för bolaget fram till den 19 januari 2009. Den 31 december 2008 ägdes DK Properties AB av fyra personer, Joachim Kuylenstierna (28% genom Skälsö AB), Andrew Chrichton (28% genom Waverley Properties AB), Lars Diös (28 % genom Ekovbak BV) och Peter Stråhle (16% genom Top Gun 1 AB). Den 31 december 2009 hade ägandeförhållandena ändrats på så sätt att Peter Stråhle avyttrat sina aktier och Joachim Kuylenstiernas ägarandel ökat till 44 procent. Under sommaren 2010 köpte två svenska fastighetsbolag, Sagax och Hemfosa, samtliga aktier i DK Properties AB. Skälsö AB fick 44 MSEK för aktierna i DK Properties.

Joachim Kuylenstierna avsattes som VD i DK Properties på grund av att han dömdes för misshandel och ringa narkotikabrott 2008. Bolaget var bland annat ägare av den gamla flottbasen i Fårösund som senare såldes.

Den summa på 5 MSEK som gick in på Winald Securities bankkonto den 17 december 2010 avsåg sannolikt betalning från Joachim Kuylenstierna för återköp av halva Harriette Bromans ägande i Skälsö AB, dvs. 12,5 procent, samt att Christina Platts därefter var bulvanägare för både Hariette Broman och Joachim Kuylenstierna med 12,5 procent vardera. Åklagaren har vidare gjort gällande att Harriette Broman investerat 2 500 000 EUR för sitt ursprungliga innehav om 25 procent av aktierna i Skälsö AB. Joachim Kuylenstierna förnekar helt att Broman skulle ha varit delägare i Skälsö AB. Broman själv uppger dock att hon fick aktierna i en uppgörelse om bodelning efter att deras förhållande tog slut år 2000.

Det är dock inte de enda pengar som kom från Kuylenstierna utan den 10 juni 2010 kom det in 463 000 SEK på Broman Consulting KB:s konto i Nordea från honom. Den 16 juni 2010 fick Harriette Broman in 37 000 SEK från Skälsö till sitt konto i Broman Consulting KB och 12 juli 2010 kom det in ytterligare 1 500 000 SEK till samma konto från Skälsö.  Det senare angavs vara betalning för courtage för försäljningen av Winalds aktier i Skälsö AB.

Harriette Broman innehade per den 31 december 2010 4 443 396 aktier i Mineral Invest Internationell MII AB. De hade då ett värde på 5 509 811 kr. 4 408 000 av dessa aktier hade Harriette Broman fått som betalning i samband med uppköpet i juni 2009 för sitt innehav av 152 av 1000 aktier (15,2%) i Mineral Invest Sverige AB. Mineral Invest International bildades efter att bolaget Balkan Resources AB den 1 juni 2009 förvärvade bolaget Mineral Invest Sverige AB. Joachim Andersson var verksamhetschef.

Betalningen för bolagets aktier skedde genom att Balkan Resources genomförde en nyemission av 29 miljoner aktier till kursen 45 öre, vilken riktades till aktieägarna i Mineral Invest Sverige AB. Erbjudandet var således värt 13 050 000 SEK för aktieägarna i Mineral Invest Sverige AB. Efter aktieemissionen bytte Balkan Resources namn till Mineral Invest Intrernational MII AB (publ) och börsnoterades på Aktietorget den 16 november 2009.

Mineral Invest Sverige AB hade under räkenskapsåret 2008-07-01—2008-06-30 en mycket begränsad verksamhet. I förvaltningsberättelsen finns angivet att bolaget tillförts koncessioner och licenser för mineralutvinning i bl.a. Kongo och Etiopien.

I ett prospekt från december 2008 vände sig Yellowbrick Mineral Trading (arbetsnamn använt av Mineral Invest) till externa finansiärer. Bolaget presenterades som ett svenskt initiativ och investerare erbjuds 20 % av bolaget mot en investering 3 MUSD. Bolagets ägare och finansiärer dittills sades vara Mernia Investments Ltd (Jonas Falk) och Promarnero Ltd (Joachim Andersson). I prospektet påstås att de båda bolagen investerat sammanlagt 1 MUSD.

Någon koppling mellan Jonas Falk och kokainsmuggling kunde åklagaren inte bevisa och Falk frikändes helt i hovrätten. Genom det föll också åtalen om penningtvätt mot Harriette Broman, Elisabeth Falk och Stefan Östh. Kom pengarna inte från brottslig verksamhet är det ju inte frågan om svarta pengar som behöver tvättas vita. Några belägg för att pengar överförts från Jonas Falk till Harriette Broman har inte heller kunnat påvisas. Flertalet investeringar som bolagen med koppling till Schweiz (administrerade där och delvis formellt ägda/kontrollerade av Harriette Broman) gjort i Spanien verkar av samtliga inkopplade och berörda personer i Spanien ha betraktats som investeringar gjorda av Jonas Falk. Han betraktades av alla som ägaren av nattklubben, villan och båten med mera.

Läs också:

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!