De flesta sexualbrott inträffar inte inomhus i bostäder

Socialdemokraten Patrice Soares har skrivit en artikel i ETC om våldtäkt och sexualbrott där han menar att våldtäkt i praktiken är legaliserat då de flesta anmälningar inte leder till fällande dom. Det är naturligtvis dumheter. De flesta brott som begås anmäls aldrig och därmed blir det inga fälland domar. Med Soares sätt att resonera skulle det betyda att de flesta brott i praktiken är legaliserade. Det är naturligtvis en befängd slutsats och lika dum är förstås motsvarande slutsats när det gäller våldtäkter.

Soares fortsätter sen med en massa statistik med medföljande påståenden. Flera av hans påståenden är inte korrekta utan felaktiga. Den senaste Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) publicerades i januari 2018 och genomfördes under 2017. Svaren gäller förhållanden under 2016 och inte under 2017 och redovisas också ihop med anmälningsstatistik på Brå:s hemsida.  Soares redovisning av resultaten är i huvudsak felaktiga. Det var inte 190 000 kvinnor som uppgav att de utsatts för sexualbrott utan det var 181 000 personer. Den överväldigande delen av dessa personer är kvinnor.

Det är i mycket stor utsträckning samma personer som utsätts för upprepade sexualbrott och det totala antalet uppgivna fall av sexualbrott var 654 000 som alltså drabbade 181 000 personer. Fyra av tio (42 %) uppger att de utsattes för mellan två och nio händelser under 2016, enligt reguljära NTU. Ungefär en tiondel (9 %) utsattes för tio eller fler händelser. Av alla som utsatts för sexualbrott har alltså sammanlagt drygt hälften (51 %) utsatts minst två gånger under 2016. De personer som utsatts för tio eller fler sexualbrott under 2016 (9 % av de utsatta) utsattes för nästan hälften (48 %) av samtliga sexualbrottshändelser.

29 procent av de sexualbrott som uppges ha begåtts 2016 varit så pass allvarliga att det kan röra sig om försök till eller fullbordat sexuellt tvång eller våldtäkt. Det är på samma nivå som föregående år (29 % 2015). Sett till antalet händelser (antalet fall) uppgick antalet allvarliga sexualbrott till 190 000. Om istället andelen utsatta personer i befolkningen år 2016 beräknas var det 0,8 procent som uppgav att de utsatts för en allvarligare form av sexualbrott.

Varken NTU eller anmälningsstatistiken redovisar någon uppgift om det. Däremot finns en redovisning i NTU av var sexualbrotten inträffar. Endast 19% av sexualbrotten inträffade i en bostad. Nära sex av tio sexualbrott (51 %) inträffade enligt undersökningen på allmän plats, och ungefär 17 procent inträffade på arbetsplatsen eller i skolan. 13 procent inträffade på en annan plats. När det gäller våldtäkter och var de inträffar hittar jag en undersökning presenterad av SVD år 2014 som uppger att 20% av alla anmälda våldtäkter i Stockholm inträffade utomhus.

Brå gjorde en mer omfattande undersökning av den anmälda våldtäktsbrottsligheten år 2005. Enligt den så var det vanligaste relationsmönstret när det gäller våldtäkter mot offer som är 15 år eller äldre att offret har eller har haft en nära relation till gärningsmannen (32 procent). Näst vanligast var att offret och gärningsmannen var ytligt bekanta (27 procent) genom att de exempelvis träffats under en kväll. I denna kategori var enligt undersökningen många av våldtäkterna relaterade till nöjeslivet. Det tredje vanligaste är att offret är obekant med gärningsmannen (20 procent). Före eller i samband med våldtäkten träffades offer och gärningsman i flertalet fall i antingen offrets, gärningsmannens eller i deras gemensamma bostad (43 procent). Detta hänger samman med att det är vanligt att offer och gärningsman har eller har haft en nära relation eller att de på annat sätt känner varandra. Näst vanligast var att de mötts utomhus (21 procent). Det var också i någon av de berörda personernas bostad som de flesta våldtäkterna begicks (60 procent).

Soares siffra på att 70% av våldtäkterna sker inomhus och att förövaren är vän eller en nära anhörig är alltså överdriven och verkar sakna stöd i fakta. 60% av de anmälda våldtäkterna inträffade i en bostad, 32% var nära anhöriga eller nära vänner, 27% ytligt bekanta.Enligt Soares förekommer det inget våld i de flesta våldtäkter. Enligt undersökningen från 2005 är det ett osant påstående. Den visar istället att våld förekom i cirka 70% av all anmälda våldtäkter. Dessa siffror gäller bara de anmälda våldtäkterna och hur det ser ut om vi tittar på samtliga våldtäkter är det ingen som vet.

De flesta sexualbrott begås av en person som är okänd för offret. I 24 procent av fallen var gärningspersonen en bekant, och i 11 procent av fallen en närstående vilket innebär 65% av sexualbrotten begås av en för offret okänd person. Hur stor andel av våldtäkterna som begås av en okänd eller känd gärningsman hittar jag inte heller några uppgifter om i NTU eller anmälningsstatistiken.

När det gäller antalet anmälda sexualbrott så är de bara en liten del av alla sexualbrott som begås. Siffrorna för anmälda sexualbrott gäller år 2017 och kommer från anmälningsstatistiken. 22 000 sexualbrott anmäldes, varav 7 370 rubricerades som våldtäkt. Av de anmälda våldtäkterna utgjordes 6 810 (92%) anmälda brott av våldtäkt mot kvinna eller flicka, medan 559 (8%) anmälda brott avsåg våldtäkt mot man eller pojke.

Läs också:

Advertisements