Medieföretagen som stjäl – Bauer Media och Bookmark förlag

Bauer Media är det medieföretag som publicerar de två bloggar på vilka Sebastian Krantz olovligen och i brott mot upphovsrättslagen publicerat texter av mig. Det har skett i två olika på poddar och har förekommit intill dess att Krantz och hans poddkollegor blev avslöjade av SVT Kulturnyheterna. De poddar det handlar om är Svenska Mordhistorier och Svenska Rån. Den senare helt nya bloggen tycks delvis bygga på min artikelserie om svenska rån, Kända svenska rån.

Bauer Media har naturligtvis ansvar för för publiceringen av mina texter och mitt material. De är utan tvekan tvungna att betala ersättning till mig. Att de förnekar det uppenbara brott de begått är mer än lovligt dumt. Bauer Media, Sverige största privata radioföretag, är helt enkelt inget annat än tjuvar.

VD i det tyskägda Bauer Media är Staffan Rosell och i styrelsen sitter också Jan Hamberg. Ingen av dem har hört av sig och de förnekar allt ansvar. Följaktligen tycker detta stora radiobolag att de står ovanför lagen och inte behöver bry sig om upphovsrätten.

Sebastian Krantz som gjort poddarna vill för sin del göra upp i godo, se till att jag får ersättning och har medgett att han gjort fel.

Även förlaget Bookmark, som dock tillfälligt stoppat försäljningen av boken de gett ut som heter Svenska Mordhistorier, är att betrakta som tjuvaktigt. De har tillfälligt stoppat försäljningen av boken men vill inte ersätta mig för det solklara intrånget i upphovsrätten. De kan dock inte återuppta försäljningen av boken utan tillstånd från mig som ju har upphovsrätten till delar av boken.

Bolagets VD Claes Ericson har också svarat på mejl och meddelat att han då inte kände till vad det gällde. Det gör han nu och han vill då inte betala ersättning enligt upphovsrättslagen. Han föredrar uppenbarligen att hans bolag bryter mot lagen. Vad säger Alex Schulman om det? Vad säger Margaux Dietz om det? George R.R. Martin? Sofie Särenbrant?

Claes Ericson är förlagschef på Bookmark förlag, VD och styrelseledamot. Övriga styrelsemedlemmar är Fredrik Gustafsson (ordförande), Ken Gerhardsen, Jan Henrik Söderqvist och Helen Ericson Vallhov som är suppleant. Helen Ericson Vallhov är fru till Claes Ericson. Bookmark förlag ägs av Claes Ericson och Fredrik Gustafsson.

Agerandet från Bauer Media och Bookmark förlag är ytterst märkligt. Om någon snott ett radioprogram eller texter från böcker det gett ut hade de jagat den personen till dödsdagar. Bookmark förlag har erkänt att de gett ut en bok (i det uppköpta bolaget Pagina förlag) utan tillstånd vilket innebär upphovsrättsintrång men eftersom de dragit in boken tänker de inte betala ersättning enligt lagen. Tänk om en vanlig tjuv sa att visserligen stal jag bilen men eftersom jag lämnat tillbaka den så har jag inte begått nåt brott. Det är så Bookmark förlag agerar. Klart oseriöst.

Upphovsrättslagen

Paragraf 54 i Upphovsrättslagen anger vilken typ av ersättning som är aktuell:

54 §   Den som i strid mot denna lag eller mot föreskrift enligt 41 § andra stycket utnyttjar ett verk ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare.

Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska ersättning även betalas för den ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen har medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till
1. utebliven vinst,
2. vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort,
3. skada på verkets anseende,
4. ideell skada, och
5. upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång inte begås.

Andra stycket gäller även den som annars uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtar en åtgärd, som innebär intrång eller överträdelse enligt 53 §.

Ersättningsskyldighet enligt första eller andra stycket gäller inte den som i samband med framställning av exemplar för privat bruk enbart överträder 12 § fjärde stycket, om inte denna överträdelse sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Lag (2009:109).

55 §   På yrkande av upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare får domstolen, efter vad som är skäligt, besluta att egendom som ett intrång eller en överträdelse som avses i 53 § gäller ska återkallas från marknaden, ändras eller förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med den. Detsamma gäller i fråga om hjälpmedel som har använts eller varit avsett att användas vid intrånget eller överträdelsen.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång eller överträdelse som avses i 53 §.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om det olagliga förfarandet bestått i utförande av byggnadsverk.

Ett beslut om åtgärd enligt första stycket får inte innebära att upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare ska betala ersättning till den som åtgärden riktas mot.

Åtgärder enligt första stycket ska bekostas av svaranden om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Ett beslut som avses i denna paragraf ska inte meddelas, om förverkande eller någon åtgärd till förebyggande av missbruk ska beslutas enligt 53 a § eller enligt brottsbalken.
Lag (2009:109).

Advertisements