Känt klockföretag utnyttjat för penningtvätt

Rob. Engström AB är ett av Europas äldsta urmakerier enligt deras egen hemsida. Gammalt är företaget onekligen då det grundades 1832. Företaget är kunglig hovleverantör och har sina lokaler i centrala Stockholm. De säljer mycket dyrbara armbandsur av fabrikat som Rolex och Patek Philippe.

Företaget misstänks nu ha utnyttjats av tungt kriminella för penningtvätt. De har nämligen tillåtit kunder att köpa dyrbara klockor mot kontant betalning. Länsstyrelsen i Stockholms län kräver därför bolaget på en sanktionsavgift om 8,5 miljoner kronor. Bolaget har överklagat beslutet.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism1 (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 10 december 2019. Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del.

Bolaget saknar rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit några åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra enstaka transaktion. Bolaget har därigenom löpt ökad risk för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört nämnvärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 8,5 miljoner kronor.

Bolaget registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 27 november 2012 och bedriver enligt registret följande verksamhet: kontanthandel, guld och ur. Bolaget driver verksamhet som omfattas av penningtvättslagen och är därför skyldigt att vidta åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism i enlighet med penningtvättsregelverket.

Länsstyrelsen begärde den 10 juli 2019 att bolaget skulle inkomma med bolagets allmänna riskbedömning och de rutiner och riktlinjer avseende verksamhetens åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som följer av penningtvättsregelverket. Bolaget förelades även att inkomma med en förteckning över bolagets samtliga kontanta transaktioner som utförts under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 30 juni 2019. Av förteckningen skulle följande information framgå: kundens namn, personnummer, organisationsnummer, adress, bosättningsland samt eventuell verklig huvudman.

Därtill förelades bolaget att inkomma med information om beslut och dokumentation avseende alla genomförda och nekade transaktioner eller affärsrelationer som misstänkts för penningtvätt eller finansiering av terrorism och som rapporterats och som inte rapporterats till Finanspolisen under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 30 juni 2019.

Länsstyrelsen genomförde ett platsbesök hos bolaget på Drottninggatan 32 i Stockholm den 10 december 2019. Vid platsbesöket begärde Länsstyrelsen att få ta del av utvalda kundakte, 30 stycken som skulle granskas närmare. En del av den begärda dokumentationen lämnades över till Länsstyrelsen senare samma dag. Övrig begärd dokumentation inkom bolaget med den 9 mars 2020, efter kompletteringsföreläggande.

Bolaget har efter Länsstyrelsen platsbesök och granskning per den 1 mars 2020 tagit fram en allmän riskbedömning samt en Instruktion med rutiner och riktlinjer som underlag för det pågående arbetet med att förbättra verksamheten i enlighet penningtvättsregelverket.

Länsstyrelsens granskning avser dock perioden den 1 augusti 2017 till och med den 10 december 2019. Granskningsperioden upphörde den 10 december 2019 i och med platsbesöket. Den allmänna riskbedömning och Instruktion rutiner och riktlinjer som upprättats den 1 mars 2020 bedöms därför inte av Länsstyrelsen inom ramen för detta ärende.

Under platsbesöket uppgav bolaget att de inte har några rutiner eller riktlinjer eller formulär för hur de lär känna sina kunder. Bolaget skapar ett kundkort där information om kundens namn, personnummer, passnummer och adress dokumenteras. Även kontroll av identitetshandling utförs. Uppgifterna dokumenteras elektroniskt i ett datasystem. Någon kopia på identitetshandling tas i regel inte av bolaget. Bolaget uppgav även att frågor om affärsförbindelsens syfte och art inte ställs vid etablering av en affärsförbindelse eller försäljning av en klocka. Någon kontroll och undersökning avseende om kunden eller företrädaren är att betrakta som politiskt exponerad person (PEP), nära anhörig eller känd medarbetare till PEP utförs inte. Bedömning av om en kund kommer från ett högriskland sker inte heller.

Frågor om vart kundens kontanter kommer ifrån ställs endast ibland av bolaget. Kundens svar dokumenteras inte. Bolaget anser inte att de behöver ställa frågor eller inhämta underlag om medels ursprung. Detta eftersom bolaget vet var kunderna jobbar, vad de gör och har löpande kontakt med många av kunderna, även de utländska. Några frågor om kundens ekonomiska förutsättningar för att köpa en produkt ställs inte. Anledningen till att frågor om pengarnas ursprung och/eller inkomster inte ställs till utländska kunder beror på kulturkrock. Dessutom ser bolaget ingen risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism när en kund är utländsk varför frågor om pengarnas ursprung och/eller kundens inkomster, enligt bolaget, inte är motiverade.

Under platsbesöket visade bolaget en pärm som de haft sedan år 2018. Bolaget uppgav i samband med detta att pärmen kan dammas av när Länsstyrelsen kommer på platsbesök men att det vore bättre om det som stod i pärmen fungerade i praktiken. Enligt bolaget varken läses eller uppdateras handlingarna i pärmen regelbundet.

För 6 av de 30 kunder där en stickprovskontroll genomfördes konstaterade Länsstyrelsen att reglerna i penningtvättslagstiftningen inte följts.

Länsstyrelsen bedömer sammanfattningsvis att bolaget inte uppfyller kraven enligt penningtvättsregelverket avseende rutiner och riktlinjer för kundkännedomsåtgärder. Inte heller uppfyller bolaget kraven på att vidta kundkännedomsåtgärder i praktiken.

Underlåtenheten att upprätta lagenliga rutiner och riktlinjer samt vidta kundkännedomsåtgärder, har, enligt Länsstyrelsens bedömning, medfört en ökad risk för att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsens bedömning är att bristerna rörande såväl underlåtenheten att upprätta rutiner som underlåtenheten i att vidta kundkännedomsåtgärder är synnerligen allvarliga.

Länsstyrelsen bedömer även att bolaget inte har beaktat förbud mot att ingå och upprätthålla affärsförbindelser och utföra enstaka transaktioner om bolaget inte har tillräcklig kännedom om kunden. Utredningen i ärendet visar att bolaget trots avsaknad av kundkännedomsåtgärder för att uppnå tillräcklig kundkännedom inte har nekat ett enda köp. Bolaget har således upprätthållit samtliga affärsförbindelser och genomfört samtliga granskade transaktioner utan att ha uppnått tillräcklig kundkännedom. Överträdelser av detta förbud bedömer Länsstyrelsen vara av synnerligen allvarlig art.

Antalet anställda i Rob. Engström AB är 13 stycken och i styrelsen ingår Per Arne Ingemar Moberg som också är VD och Daniel Moberg, av allt att döma är de far och son. Bolagskoncernens moderbolag Rob. Engström Trading AB har tre ägare, Per Arne Ingemar Moberg, Therese Gadd och troligen också Daniel Moberg.

Advertisements