Bilen som planetens förgörare

Del 3 av 4 i serien Highway to Hell

De klimatförändringar som människan orsakar är ett enormt hot mot både mänskligheten och planeten. Vägtrafiken står för flera olika växthusgaser, varav koldioxid är den dominerande, följt av kolmonoxid, VOC, kväveoxider och dikväveoxid.

Vägtrafiken står för cirka 30 procent av utsläppen av koldioxid i Sverige. Sverige har satt ett kortsiktigt mål att koldioxidutsläppen från vägtrafik inte ska vara högre år 2010 än vad de var 1990. Denna målsättning bekräftades också av riksdagen 2006. Mellan 1990 och 2005 ökade dock vägtrafikens koldioxidutsläpp med 11 procent, och om denna trend fortsätter så kommer utsläppen 2010 att vara 18-20 procent högre än 1990.

Vidare har Sverige ett nationellt miljömål som innebär att utsläpp av växthusgaser ska minska med 50 procent till 2050 och därefter fortsätta att minska.13 Innan dess, tills år 2020, har stadsminister Fredrik Reinfeldt och miljöminister Andreas Carlgren formulerat målet att minska utsläppen med 30 procent. Dessutom har EU satt ett tvågradersmål, det vill säga att planetens temperatur inte ska stiga till mer än två grader över vad den var före den industriella eran.

Om man tar dessa siffror på allvar så bör man planera för minskade utsläpp, bland annat genom minskad vägtrafik.

I Naturvårdsverkets rapport “Tvågradersmålet i sikte?” skissas på olika scenarier för hur det svenska samhället måste ställas om för att nå EU:s tvågradersmål. Bland annat försöker Naturvårdsverket räkna på en kraftig framtida teknikutveckling med energieffektivisering i kombination med koldioxidneutral energi. Trots att de räknar väldigt optimistiskt, så konstaterar Naturvårdsverket att det inte ens går att komma i närheten av målet genom endast teknikutveckling.

Deras slutsats är att efterfrågan på bl.a. vägtransporter måste minska. Det är omöjligt att kombinera dagens bilkörande med ett hållbart klimat.

Utdrag ur rapporten Highway to Hell från planka.nu (gjord 2007).

Svensson/Planka.nu

Källor:
Sika: Resvaneundersökning 2005-2006.
Trafikkontoret Stockholm stad, på begäran av vänsterpartiet stadshuset 2007.
Vägverket: ”Klimatmålen för vägtrafiken går att nå – men det kostar på”.
Sveriges klimatstrategi. Proposition 2001/02:55.
Naturskyddsföreningens: ”Lägre farter sparar liv och räddar miljön”.
http://www.miljomal.nu/om_miljomalen/miljomalen/mal1.php
Dagens Nyheter: ”Utsläppen av växthusgaser ska minska med 30 procent”.
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Miljo/Klimat/

Intressant?
Bloggat: Bilderblogg, Röda Malmö, Lasse,
Borgarmedia: DN1, 2, 3, 4, 5, SVD1, 2, 3, 4, HD1, 2, 3, Skanskan1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Bilen som söndrar och härskarBilismen – tärande för samhällsekonomin >>
Advertisements