Naturskyddsföreningen kritisk till inskränkningar i strandskyddet

I mitten av december presenterades en statlig utredning som föreslog en kraftig försvagning av strandskyddet i Sverige. Förslaget hotar enligt Naturskyddsföreningen både allmänhetens tillgång till stränder och djur- och växtlivet i strandzonen.  Läs mer…

Bilen som planetens förgörare

De klimatförändringar som människan orsakar är ett enormt hot mot både mänskligheten och planeten. Vägtrafiken står för flera olika växthusgaser, varav koldioxid är den dominerande, följt av kolmonoxid, VOC, kväveoxider och dikväveoxid. Vägtrafiken står för cirka 30 procent av utsläppen Läs mer…