Världen ligger i våra händer

”Något i kapitalismen verkar vara trasigt.” Det är säkert en tanke ni som står här idag redan tänkt. Men den som nyligen sa detta var en person som nog inte varit på många Första Majmöten. Han heter Albert Edwards, är global strateg på storbanken, Société Générale och han sa det i den amerikanska affärstidningen Fortunes senaste nummer Läs mer…

AI är inget hot mot mänskligheten

ETC gör en stor grej av att Världsekonomiskt Forum (ett möte för världens mäktiga) anser att AI är ett av de största hoten mot mänskligheten. Eller så är det bara ETC-journalisten Hanna Strids tolkning av av vad världens makthavare tycker är problemet.  Läs mer…

Kravet på klimaträttvisa är centralt

Vad kommer vi att minnas av COP28 i Dubai? Att konferensen leddes av chefen för Förenade arabemiratens nationella oljebolag, Sultan Al-Jaber och att han och hans medhjälpare mycket påpassligt använde konferensen för att sluta nya affärsavtal om försäljning av olja och gas…? Att fler uppfattar klimatkonferenserna som en fars är inte märkligt. Läs mer…

Det brinner! Vad gör vi?

Stigande energipriser göder därtill fossilkapitalet och finansmarknadernas satsningar på ökad utvinning av olja och gas. Enligt analytikern Mark Campanale från Carbon Tracker (citerad av Katrine Marcal i DN 14 juli) investeras globalt mer pengar i fossilbränslen idag än för tio år sedan. Läs mer…

Hot går hem – om pandemi, klimat och Nato

Både pandemin och de hastigt uppblossande NATO-debatten visar att folk och samhället är beredda till stora förändringar om ett hot upplevs som stort och påtagligt. De visar också att ”man måste ge folk hopp” och ”visa på positiva alternativ” inte alls är en förutsättning för att få folk att ändra beteenden, något som miljö- och klimatrörelsen byggt sina strategier på under de senaste decennierna. Läs mer…

Klimatomställningen är inte längre en kunskapsfråga!

Det finns en gammal psykologisk finurlighet om tro på tomten: Föräldrarna vet förstås att tomten är en utklädd familjemedlem, men låtsas för barnens skull. Men vad de inte förstår är att barnen också vet att tomten inte finns, men låtsas för föräldrarnas skull. Läs mer…

Blandekonomi á la Keynes eller socialistisk klimatpolitik?

Den viktigaste storpolitiska uppgift mänskligheten står inför idag är att bekämpa de många samverkande miljöproblemen. Massutdöende, vattenbrist, jordflykt, utfiskning, havshöjning, jordutarmning, olika naturkatastrofer, skogsskövling, bidöd, issmältning, antibiotikaresistens, virusepidemier, och invasiva arter. Läs mer…

Kalkbrytningen på Gotland och cementfabriken

AB Cementa som ägs av den tyska cementkoncernen Heidelberg Cement har en cementfabrik i Slite på Gotland. Det är sen länge Sveriges enda cementfabrik. Det stora problemet med cementfabriker är att cementtillverkningen orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Läs mer…

Klimatkatastrofen är redan här

Skyfallskatastrof i Belgien och Tyskland. Det ena värmerekordet efter det andra, i Kalifornien, Nevada med flera ställen i västra USA med över 50 grader dagtid och 42 grader på natten. Temperaturer som aldrig  uppmätts tidigare [i området] och gör normalt mänskligt liv omöjligt. Läs mer…

Pandemin bidrog till rekordminskning av svenska klimatutsläpp

Naturvårdsverket har publicerat sin preliminära statistik över territoriella utsläpp och upptag av växthusgas för helåret 2020. Utsläppsstatistiken visar att Sveriges totala utsläpp 2020 var 47,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en minskning om 6,8 procent jämfört med föregående år. Läs mer…

Klimatåtgärder är viktigare än lokala naturvärden

Utsläppen av växthusgaser behöver minska annars blir det stora problem för människans (och många andra existerande djurs) överlevnadsmöjligheter på jorden. Klimatförändringarna kommer med stor sannolikhet att orsaka omfattande svält och matbrist om ingenting görs. Läs mer…

Kan fossila bränslen förbjudas?

En del radikala klimataktivister kräver förbud mot utvinning av fossila råvaror medan andra nöjer sig med krav på förbud av fossila bränslen. Jonna Sima, ledarskribent i Aftonbladet, är en dem som stöder det sistnämnda kravet i en ganska ogenomtänkt ledare Läs mer…

Covid-19 är varken den första eller den sista sjukdomen av sitt slag

Andreas Malm skriver i Aftonbladet att covid-19 bara är den första i en lång rad av zoonotiska sjukdomar, dvs sjukdomar som sprid från djur till människa, som kommer att spridas bland människor. En del kommer att vara värre och en del kommer att vara lindrigare. Så långt är det hela korrekt. Läs mer…

En socialistisk klimatpolitik

En socialistisk klimatpolitik måste som övergripande mål ha en målsättning som innebär att vi helt slutar använda fossila bränslen. I världsmåttstock så handlar det främst om fyra saker, sluta använda fossila bränslen för elproduktion och uppvärmning, sluta med fossildrivna bilar och minska bilismen, sluta flyga och minska användningen av fossila råvaror i stålindustri och cementindustri. Läs mer…

Kapitalismen, klimatindividualismen och nyliberalismen förhindrar en vettig klimatpolitik

I rapporten ”Klimatkeynesianism nu” presenteras en ny riktning för klimatpolitiken. Förutom att föreslå en rad reformer argumenterar rapporten för tre grundläggande klimatpolitiska förändringar: Klimatindividualismen måste brytas – omställningen måste bli en kollektiv angelägenhet En expansiv finanspolitik måste bedrivas för att Läs mer…

Överklassen är Sveriges klimatbovar

Organisationen Oxfam har granskat utsläpp av växthusgaser i Sverige i förhållande till socio-ekonomisk status, dvs i förhållande till klass. 1 procent av Sveriges befolkning, den rikaste procenten stod för 6 procent av utsläppen under perioden 1990 och 2015. De rikaste Läs mer…

Inte självklart att det är bra att Preemraff inte bygger ut

Preemraff har haft planer på att bygga ut raffinaderiet vid Brofjorden utanför Lysekil. Planerna på utbyggnaden har kritiserats mycket hårt av miljörörelser och klimataktivister. Nu har dock Preemraff beslutat att inte genomföra utbyggnaden vilket mottagits med jubel och som en Läs mer…

Har IPCC fel om jordbrukets utsläpp av växthusgaser?

Per Frankelius, docent / universitetslektor på Linköpings universitet, menar i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Agronomy Journal att FN:s klimatpanels (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) beräkningar av växthusgasutsläppen från jordbruket är felaktiga och kraftig överskattar jordbrukets utsläpp. Lantbrukets Läs mer…

Drabbas verkligen svarta hårdare av klimatorättvisor?

Svarta drabbas hårdare av klimatorättvisor menar den US-amerikanska klimataktivisten Leah Thomas i en intervju i tidningen ETC: För Leah Thomas är det anmärkningsvärt att folk inte ser problemen i att rasifierade befolkningsgrupper i USA påverkas av miljöproblem i en högre Läs mer…

Nyliberalismen dör inte utan en strid

När ska allt bli som vanligt igen? Det är nog den fråga de flesta ställer sig idag, förtvivlade över förlorade jobb, trötta på social isolering, oroliga för egen och andras hälsa. Bland människor som redan innan krisen haft uppfatt­ningen att Läs mer…