Fortsatt rättspsykiatrisk vård för Sture Bergwall

Förvaltningsrätten i Falun har beslutat att den rättspsykiatriska vården av Sture Bergwall (mer känd som Thomas Quick) ska fortsätta. Den medicinska utredningen som finns i målet ger enligt förvaltningsrättens bedömning stöd för en sådan slutsats.

Förvaltningsrätten har till grund för bedömningen beaktat vad chefsöverläkaren anfört i sin anmälan med tillhörande riskbedömning från januari 2013 och den sakkunnige läkarens bedömning, som förvaltningsrätten hört vid den muntliga förhandlingen.

– I dessa mål är den medicinska utredningen av avgörande betydelse. Förvaltningsrätten anlitar därför sakkunniga läkare som gör en professionell medicinsk bedömning av de uppgifter som finns om patienten, vilket även skett i det aktuella målet, uppger rådmannen Essa Malmqvist vid Förvaltningsrätten i Falun.

Förvaltningsrättens bedömning är att det finns risk för att Sture Bergwall (Quick), till följd av den psykiska störning som föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning år 1991, återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag. Noterbart i detta sammanhang är att detta beslut inte har något med Quicks erkännandet av en rad mord.

Förvaltningsrätten har inledningsvis konstaterat att det funnits tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till frågan om utskrivningsprövning. Sture Bergwall har bland annat invänt att förvaltningsrätten inte kan pröva frågan om utskrivning innan alla morddomar är undanröjda. Förvaltningsrätten har också konstaterat att den riskbedömning som gjorts i målet inte baserats på de morddomar där Sture Bergwall frikänts i flera fall och där resning numera beviljats i de sista målen.

Beslutet i förvaltningsrätten förefaller rimligt. Bergwall/Quick är trots allt en för allvarliga brott dömd man. Dömd till rättspsykiatrisk vård.

Utskrivningsprövning görs regelmässigt var sjätte månad.

Svensson/Sveriges Domstolar

Intressant?
Borgarmedia: DN, HD, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements