Ökad invandring, ökat barnafödande och ökad befolkning

Under de närmaste åren förväntar sig SCB att befolkningen i Sverige stiger som en följd av att antalet nyfödda och antalet invandrare beräknas öka. Den ökade invandringen beror främst på att antalet flyktingar från Syrien beräknas öka. Huvuddelen av invandringen är dock fortfarande arbetskraftsinvandring och anhöriginvandring. Det gäller de flesta länder, såväl inom Norden, EU, Europa som helhet och hela världen. Anhöriginvandring är exempelvis det vanligaste vad det gäller Somalia.

Konflikten i Syrien har lett till en av 2000-talets största flyktingströmmar. I början av prognosperioden kommer invandringen till Sverige därför till stor del präglas av att människor har lämnat Syrien. Alla invandrare är inte flyktingar, det finns många olika skäl att flytta till Sverige och i år beräknas 127 000 invandrar. Samtidigt kommer cirka 50 000 personer att utvandra från Sverige.

De senaste årens höga invandring bedöms fortsätta främst på grund av politisk instabilitet i olika delar av världen. Framförallt förväntas inbördeskriget i Syrien påverka migrationen till Sverige under den närmaste tiden. Det finns flera faktorer som både kan öka och minska invandringen. Den framtida invandringens utveckling är därför svår att förutse. Det gäller bland annat osäkerheten om hur länge konflikten i Syrien kommer pågå, risken för konfliktspridning inom regionen och EU:s migrationspolitik. Prognosen över antalet invandrare är mycket osäker, både på kort och lång sikt.

Folkmängden i Sverige beräknas öka varje år under prognosperioden 2014–2060. Folkökningen beror både på ett invandringsöverskott och att antalet födda är högre än antalet döda varje år under prognosperioden. Det är i de äldre åldrarna den största ökningen är att vänta. Antalet 65 år och äldre beräknas öka från dagens knappt 1,9 miljoner till över 3 miljoner år 2060. Under samma period väntas antalet personer i de mest förvärvs­aktiva åldrarna 20–64 år öka från 5,6 miljoner till drygt 6,1 miljoner. Antalet barn och ungdomar i åldern 0–19 år antas öka från nästan 2,2 miljoner till drygt 2,6 miljoner. År 2060 är den beräknade folkmängden nästan 11,8 miljoner.

På längre sikt antas invandringen minska samtidigt som antalet utvandrare ökar eftersom de senaste årens höga invandring inte förväntas fortsätta samtidigt som en högre folkmängd ger fler utvandrare. Under hela prognosperioden antas att fler invandrar än utvandrar. Idag är drygt 1,5 miljoner eller 16 procent av befolkningen född utomlands. År 2060 beräknas 18 procent eller drygt två miljoner vara födda utanför Sverige.

År 2013 föddes nästan 113 600 barn i Sverige. Antalet födda beräknas öka fram till början av 2020-talet då nästan 129 000 barn förväntas födas. En anledning är att de stora födelsekullarna födda runt 1990 kommer upp i barnafödande åldrar. Skillnaden mellan det antal barn en utlandsfödd kvinna  får och det antal barn en svenskfödd får är marginellt. En utlandsfödd kvinna föder cirka 2,2 barn i sitt liv medan en svenskfödd kvinna föder cirka 1,9 barn. Svenskfödda kvinnor står för 73% av antalet födda barn.

Allt fler överlever allt längre upp i åldrarna. För de som föds 2014 beräknas 91 procent av kvinnorna överleva sin 79:e födelsedag och 89 procent av männen sin 78:e födelsedag. Det är samma andelar som överlevde sitt första levnadsår för de som föddes år 1900.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements