Överenskommelsen om välfärd utan vinstintresse verkar hyfsat bra

Regeringen och Vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse. Skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Förslag till beslut i riksdagen ska läggas om detta och besluten ska föregås av en utredning.

Regleringarna ska omfatta skola inklusive förskola, äldreomsorg, dvs hemtjänst och äldreboende, vård vad avser sjukhus och primärvård samt HVB-hem. Regeringen lägger proposition om detta under 2016.

En utredning aviseras i budgetpropositionen och tillsätts i januari 2015. Den ska även överväga, bland annat:

  • Införandet av en syftesparagraf i bolagsordningen eller andra styrande urkunder, med innebörden att verksamheten är syftet, inte att dela ut vinst till ägarna.
  • Eventuella överskott ska som huvudregel investeras i den verksamhet där de uppstått.
  • Hur SVB, eller andra nya bolagsformer, bör användas i välfärden.
  • Ett bemanningskrav, som reglerar att privata aktörer inte kan dra ned på personaltäthet eller personalkostnader för att göra vinst.
  • Tillståndsprövning av alla aktörer inom välfärden.
  • Regeringen och Vänsterpartiet vill ge kommunerna avgörandet över nyetableringen av skolor med vinstsyfte.

Överenskommelsen innebär att tvångs-LOV ska upphävas. Ett nytt regelverk angående valfrihetssystem blir gällande då nya regler för att begränsa vinsterna i välfärden börjar gälla. I avvaktan på ny lagstiftning ska de kommuner och landsting som väljer att tillämpa LOV kunna begränsa antalet utförare och pröva avtalen regelbundet. Kommuner och landsting ska kunna avgöra om upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart icke-kommersiella aktörer.

Ulla Andersson

Ulla Andersson (V)

Överenskommelsen innebär även att skatteplanering begränsas, att det ska vara möjligt att ställa krav på kollektivavtal eller motsvarande vid offentlig upphandling av tjänster, att offentlighetsprincip och meddelarskydd ska gälla även i den privat utförda välfärden, att ekonomin ska redovisas på enhetsnivå, att försäkringspatienter inte ska kunna gå förbi kön i den offentligfinansierade vården samt att universitets- eller regionsjukhus inte ska kunna privatiseras.

– Välfärden ska inte vara en marknad. Med denna överenskommelse stoppar vi vinstjakten i välfärden och säkerställer en högre kvalitet i skolan, vården och omsorgen, säger Stefan Löfven, S.

– Vi är mycket nöjda med att vi nu är överens om att skattemedel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för och att överskott som huvudregel ska återinvesteras i verksamheten, säger Ulla Andersson, V.

– Denna uppgörelse innebär verklig förändring för barnen i skolan, de äldre i omsorgen och de sjuka i vården. Nu kan vi få bort vinstslöseriet och bygga en välfärd att lita på, säger Jonas Sjöstedt, V.

– Målet med vår överenskommelse är att värna mångfald och alternativ i välfärden, samtidigt som vi ska kunna garantera att de skattepengar du och jag lägger in i till exempel en fristående skola kommer eleverna till del, säger Gustav Fridolin, MP.

Exakt vad överenskommelsen i praktiken innebär är förstås ännu oklart. En utredning ska tillsättas som utreder hur lagar och regler kring de föreslagna åtgärderna kan utformas. En sak är emellertid klar. Går en lagstiftning igenom som innebär att ingen vinst får delas ut till ägarna utan bara återinvesteras kommer det med all sannolikhet innebär att så kallade riskkapitalbolag, private equity-bolag (även kallade buyoutföretag) med all sannolikhet kommer att lämna välfärden och företagande inom välfärdssektorn. Däremot kommer ju de flest andra privata företag och koncerner att stanna kvar som ägare.

Skol- och vårdföretag som idag ägs av Triton, EQT, Nordic Capital, Procuritas och IK Invest med flera kommer att sälja sina företag i branschen. Sannolikt gör även investmentbolag som Investor AB det. Kvar blir privatägda skol- och vårdföretag med stiftelser som ägare. Eventuellt kommer några av de koncerner som ovan nämnda private equity-bolag äger också att säljas till nån stiftelse eller organisation. Det finns dessutom en möjlighet kvar för privata vinstdrivande företag att tjäna pengar på välfärden. Det är genom lån till verksamheterna för vilka det sen betalas ränta. Något som banker och andra finansföretag kan tjäna en hel del på om de vill. Redan idag görs det, men det kommer att bli enda sättet om det blir som Vänsterpartiet och regeringen vill.

I Göteborg finns exempelvis en lång tradition av stiftelse- och organisationsägda privata skolor som exempelvis Göteborgs Högre Samskola, Sigrid Rudebecks gymnasium, Ebba Petterssons privatskola och Rudolf Steinerskolan i Göteborg. De tre förstnämnda har funnits i 100 år eller mer. Även nyare organisations- och stiftelseägda skolor har en framträdande position i Göteborg. Sådana är bland annat Casa dei Bambini och Ingrid Segerstedts gymnasium. Det finns också en del stifelseägda vårdinrättningar som Carlanderska sjukhemmet och de tre samarbetande stiftelserna som kallas för Tre Stiftelser som driver sjukhem och äldreboenden. Den här typen av skolor och vårdinrättningar påverkas inte alls av den överenskommesle som gjorts mellan Vänsterpartiet och regeringen om vinster i välfärden.

Vad det gäller mindre privatägda skolkoncerner i bolagsform så kommer sannolikt många av dem finnas kvar med samma ägare genom att de ändrar lite i bolagsordningen och låter ägaren ta ut det han vill ha i pengar som lön istället för som utdelning. Så kan förstås göras i alla välfärdsbolag, genom utbetalning av saftiga löner är det möjligt att kringgå vinstförbudet för den som vill det. Men det är inte en metod som private-equitybolagen kan använda.

Förslaget innebär ingen avprivatisering av skolan, men kommer att innebära att företag som jagar högsta möjliga avkastning inte längre kommer att finns välfärdsområdet som intressant för sina investeringar. Det är i grunden ett bra förslag som är i linje med Vänsterpartiets löften i valrörelsen. Nån nedmontering av välfärden är det förstås inte heller.

Det återstår dock att se om det slutgiltiga förslaget kommer att vara lika bra. Sen ska det gå igenom i riksdagen också. Sannolikt krävs då stöd från Sverigedemokraterna för att det ska gå igenom för något de fyra allianspartierna kommer sannolikt inte att ge nåt stöd till förslagen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements