Hemlig övervakning vanligare än vad som redovisas

Varje år rapporteras användningen av hemliga tvångsmedel till regeringen. I årets rapport, som tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Tullverket framgår bland annat att antalet avlyssnade och övervakade personer har minskat marginellt.

Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen har sedan 1997 varje år lämnat en redovisning till regeringen för användningen av hemliga tvångsmedel. Den senaste lydelsen av redovisningsuppdraget framgår av regeringens beslut den 12 februari 2015 (Ju2015/1607/Å). Övervakning med hjälp av hemlig avlyssning och övervakning med elektroniska medel eller kameror vakren ökade eller minskade under 2014. Total handlar det om att några tusen personer övervakats och avlyssnats på detta sätt.

Den övervakning som säkerhetspolisen (Säpo, Säk) och den militära underrättelsetjänsten (MUST) ägnar sig åt finns inte med i denna redovisning. antalet övervakade personer kan alltså vara mycket större än det antal som redovisas i rapporten. Redovisningen omfattar bara hemlig övervakning på grund av brottslighet, framförallt handlar det om narkotikabrott och våldsbrott.

Dessutom säger siffran om antalet personer som avlyssnats och övervakats inte något om det verkliga antalet personer som avlyssnats och övervakats av polisen med tvångsmedel på grund av brottslighet. Alla som pratat med de personer som besluten gäller, de som befunnit sig på de platser som övervakats, de som lånta de övervakades telefon, dator osv har också övervakats. Men de räknas inte i rapporten och ingen vet nog egentligen hur många det är.

Nytt för årets redovisning är att användandet av hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel finns med. Antalet avlyssnade och övervakade personer ska jämföras med den nytta som tvångsmedlet inneburit för förundersökningarna, vilket också redovisas i rapporten.

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

Antalet personer som 2014 varit föremål för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation är 1 235. För 2013 var antalet 1 251 och för 2012 1 268 personer. Användningen under 2014 innebar en fortsatt minskning men förändringarna är dock så små att någon slutsats av detta knappast kan dras.

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

Antalet personer som 2014 varit föremål för hemlig övervakning av elektronisk kommunikation är 2 022. För 2013 var antalet 2 381. Användningen av tvångsmedlet under 2014 innebar en minskning.

Hemlig kameraövervakning

Antalet personer som varit föremål för hemlig kameraövervakning är 89. För 2013 var antalet 86. Användningen under 2014 innebar en marginell ökning.

Hemlig rumsavlyssning

Någon statistik över användning av hemlig rumsavlyssning har tidigare inte lämnats. Antalet personer som varit föremål för hemlig rumsavlyssning under 2014 var 21 och antalet beviljade tillstånd var 16.

Otillräcklig rapport

Sammantaget kan vi konstatera att övervakningen på grund av misstänkt brottslighet troligen omfattar närmare 10 000 personer än 1 000 med tanke på att bara de som besluten gäller nämns i rapporten, inte alla de som kommer i kontakt med den övervakade/kontrollerade. Hur många som utsätts för hemlig övervakning och kontroll av säkerhetspolisen och den militära underättelsetjänsten säger rapporten ingenting om, vilket gör den ganska otillräcklig och oanvändbara för att bedöma hur mycket hemlig avlyssning och övervakning som sker i Sverige. Det troliga antalet övervakade och kontrollerade varje år är väl troligen minst 10 gånger fler än de som redovisas i rapporten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements