2 dog i gruvschakt – inget arbetsmiljöbrott enligt tingsrätt

Gällivare tingsrätt menar i den om att inget av företagen LKAB, NCC Construction Sverige AB, ConMine AB, J.U.C Värmeteknik AB och Kurt Andersson Grävmaskiner AB gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott i samband med en arbetsplatsolycka som skedde i gruvan i Malmberget den 18 maj 2010. Tingsrätten friar därför bolagen från ansvar för olyckan.

Arbete pågick med anläggning av en ny huvudnivå i gruvan på uppdrag av LKAB och i samband med detta inträffade olyckan. NCC Construction Sverige AB var generalentreprenör och hade hyrt arbetstagare och maskiner från ConMine AB, J.U.C Värmeteknik AB och Kurt Andersson Grävmaskiner AB. Den aktuella dagen skulle kontroll göras av bergförstärkningen i ett schakt mellan nivåerna 1 000 meter och 1 040 meter. Två män sänktes ned i schaktet i en person­hisskorg monterad på en mobilkran. Mobilkranens lina lossnade från infästningen i lintrumman och personhisskorgen föll ner till botten av schaktet. De två männen som arbetade i hisskorgen avled till följd av fallet.

Åklagaren väckte talan om arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och begärde att LKAB, NCC Construction Sverige AB, ConMine AB, J.U.C Värmeteknik AB och Kurt Andersson Grävmaskiner AB skulle åläggas företagsbot. Åklagaren gjorde gällande att personal med skyddsansvar vid de fem bolagen av oaktsamhet åsidosatt vad som ålegat bolagen enligt arbetsmiljölagen till förebyggande av olycksfall. Detta bestreds av bolagen.

Åklagaren hävdade att det inte var förenligt med arbetsmiljölagen att använda en mobilkran för det aktuella arbetet. Åklagaren påstod vidare att Kurt Andersson Grävmaskiner AB borde ha kontrollerat mobilkranen innan den användes.

Tingsrätten gjorde bedömningen att det var tillåtet att använda mobilkran för det aktuella arbetet eftersom det saknades godtagbara alternativa arbetssätt. Mobilkranen hade blivit godkänd i besiktning och det fanns inte någon anledning att misstänka att det var fel på mobilkranen. Tingsrätten kom därför fram till att bolagen inte gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott och friat bolagen från ansvar för olyckan.

Svensson/Gällivare tingsrätt

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements