Förorten mot våld

Under de senaste två åren har det skett över 20 mord i norra Stockholm. Senast den 2 december mördades två syskon på ett café i Rinkeby. Fortsätter utvecklingen på samma sätt kommer varje familj i vissa områden ha förlorat en anhörig. Detta är en nationell kris som berör hela Sverige menar Nätverket Förorten mot våld.

Det är enligt Förorten mot våld dags att de ansvariga myndigheterna, tjänstemännen, och politikerna ska ställas till svars. Nätverket är mot våldet och för rätten till allas lika värde, till trygghet och ett socialt skyddsnät. Nätverket Förorten mot våld har lyft fram en del krav som de tycker är relevanta för att vålds- och gängproblematiken ska kunna åtgärdas:

  • En krisbudget för att akut stötta områden som drabbats. Varje område ska tillsammans med boende och civilsamhället själva bestämma vad det ekonomiska stödet ska gå till.
  • En haverikommission som utreder varför norra Stockholmsområdet drabbats av så många mord.
  • Ökade satsningar på psykologer och kuratorer för att stötta de drabbade.
  • Nationella åtgärder för att komma åt flödet av vapen.
  • 300 praktikplatser för unga vuxna.
  • Uppsökande jobbverksamhet.
  • Budget för avhopparverksamhet.
  • Omvandla servicelägenheter till bostäder för unga vuxna.
  • Ökad delaktighet och insyn i lokala processer.
  • En utredning av det arbete som stadsdelens tjänstemän har utfört för att stoppa våldet.

Nätverket Förorten mot våld hoppas bli en nationell rörelse, då många socialt utsatta områden runt om i Sverige drabbas av gatuvåld.

Syftet är gott men inriktningen på kraven är alltför passivt. De flesta av kraven kommer inte att påverka brottsligheten ens på lång sikt även om de genomförs. En akutbudget är jag helt emot. Tillfälliga pengar och projekt leder ingenstans. De har ingen effekt, Det är meningslöst. Dessutom finns det inget som säger att pengarna hamnar i rätt händer.

Kravet när det gäller servicelägenheterna är för mig obegripligt och jag är mot det. Servicelägenheter till för personer med olika handikapp. Varför ska de göras om till ungdomslägenheter är obegripligt. Det är ju helt orimligt att spela ut grupper mot varandra på det sättet.

I övrigt har jag inga invändningar mot kraven, men de räcker inte.

De grundläggande problemen är bostadsbrist, arbetslöshet och dåliga sociala välfärdssystem samt klassmässig och etnisk segregation. Ingen av de föreslagna åtgärderna kommer att påverka dessa problem nämnvärt.

Förorten mot våld föreslår också att representation i förvaltningar och inom politiken bättre ska avspegla hur befolkningen i förortsområden ser ut. Det är ett rimligt krav, men betydelsen av en rättvisande representation ska inte överdrivas. Det är inte bara arbetare som kan förstå vad som behövs för att gynna arbetarklassen, det är inte bara svarta som kan förstå vad som behövs för att svarta ska känna sig inkluderade i samhället och det är inte bara invandrare som kan förstå de problem som kommer med att ha flyttat till ett nytt land.

Jag vet nu inte heller hur det ser ut i Stocholms förorter, men i Göteborgs förorter finns ingen militarisering och inte heller nån större motvilja mot polisen annat än bland de kriminella. Istället finns det en sympati och förståelse gentemot polisen i många stadsdelar. Troligen betyder det väl att polisen i Göteborg i huvudsak arbetar på ett annat sätt än vad de gör i Stockholm. Men i sak har Förorten mot våld rätt, polisiära insatser och övervakning kan inte lösa problemen:

– Vi ser att de ökade polisiära insatserna i Järva inte leder till färre brott. Dessutom signalerar det till barn och unga att samhället ser er som kriminella som ska vaktas. Det ökar känslan av stigmatisering. Även polisen säger i dag att de inte kan fixa allt själva utan att det behövs sociala insatser för att öka tryggheten i våra områden. Vi måste prata mer om positiv säkerhet i form av sociala insatser, inte negativ säkerhet i form av övervakning.

Till slut vill jag också påpeka att det inte är alltid som lokal organisering och bättre representation fungerar som det ska. Ibland kan kriminella nätverk och gängs skaffa sig ett avgörande inflytande i politiska partier, församlingar och organisationer vilket ju inte är meningen med lokal organisering. Så har exempelvis skett i Södertälje inom flera politiska partier och så skedde med föreningen Pantrarna i Göteborg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements