Luften i Sverige blir allt bättre

Utsläppen av miljöfarliga ämnen i Sverige har minskat mycket kraftigt över längre tid. Detta uppmärksammas av Supermiljöbloggen som bygger sin rapportering på uppgifter från Naturvårdsverket. Utsläppen av i stort sett alla miljöfarliga ämnen har minskat mycket kraftigt de senaste 30 åren.

Vägtrafiken är i de flesta fall den största orsaken till miljöfarliga utsläpp och efter som vägtrafiken också är det största problemet när det gäller utsläpp av växthusgaser i Sverige så krävs det åtgärder för att minska vägtrafiken.

Kväveoxider

Utsläppen av kväveoxider (NOx) har mer än halverats sedan 1990. Utsläppen var cirka 131 tusen ton år 2016. Mellan 2015 och 2016 minskade utsläppen med knappt tre procent.  Utsläppen har minskat inom alla sektorer och främst inom transportsektorn, trots att utsläppen från dieseldrivna bilar har ökat kraftigt. Minskningen beror på katalytisk avgasrening, samt på den minskade användningen av bensin sedan början av 2000-talet.

De största källorna till utsläpp av NOx är vägtrafik, industrin och arbetsmaskiner. Den internationella sjöfarten är också en mycket betydande källa, men den räknas inte in i de nationella utsläppen.

Lösningsmedel

Utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) har mer än halverats sedan 1990. Utsläppen var 159 tusen ton år 2016.

De huvudsakliga utsläppskällorna är produkter som innehåller lösningsmedel, samt utsläpp från vägtrafik, jordbruk och vedeldning i bostäder.

Trafikens utsläpp av VOC har varit stora, men de minskar kontinuerligt tack vare den katalytiska avgasreningen på nyare bilar.

Svavel

Sedan 1990 har utsläppen av svaveldioxider (SO2) minskat från 104 tusen ton till 19 000 ton år 2016. Det är en minskning med 82 procent.

Svaveldioxidutsläpp kommer främst från industrin, som svarar för hälften av utsläppen. Utsläppen av SO2 från energiproduktion inom industrin, el- och fjärrvärme för uppvärmning har minskat med 82 procent sedan 1990. Minskningen beror framför allt på en övergång till lågsvavelhaltiga bränslen.

Även här står internationell sjöfart för stora utsläpp som inte räknas bland de nationella utsläppen.

Ammoniak

År 2016 beräknas de totala utsläppen av ammoniak (NH3) till cirka 60 000 ton. till cirka 53 tusen ton. Det är en minskning med 12 procent jämfört med år 1990.

Jordbrukssektorn, framför allt gödselhantering, är den viktigaste källan för utsläpp av NH3 och svarar för 88 procent av de totala utsläppen under 2016.

Minskningen av utsläppen beror framförallt på att antalet djur inom jordbruket har minskat, åtgärderna inom sektorn samt på en minskad användning av mineralgödsel.

Koloxid

Utsläppen av kolmonoxid (CO), har minskat från drygt en miljon ton år 1990 till cirka 430 000 ton år 2016. Det är en minskning med 60 procent.

Drygt 90 procent av utsläppen kommer från energisektorn, varav cirka 70 procent kommer från småskalig uppvärmning och cirka 15 procent från vägtrafiken.

Trafikens utsläpp av CO har varit stora, men har minskat kraftigt tack vare den katalytiska avgasreningen på nyare bilar.

Partiklar

Utsläppen av små partiklar (PM2,5) var drygt 18 000 ton under år 2016. Det är en minskning med cirka 50 procent sedan 1990.

Den största källan till utsläpp av partiklar är vedeldning i bostäder, lokaler samt jord- och skogsbruksfastigheter. Andra större källor är vägtrafik och industriprocesser.

Vägtrafikens utsläpp av partiklar till luft kommer främst från slitage av vägar, däck och bromsar. Utsläppen har ökat kraftigt sedan 1990, beroende på att den totala trafikmängden ökat.

Utsläppen av partiklar som kommer från bränsleanvändning i trafiken har däremot minskat kraftigt sedan 1990, tack vare striktare krav.

Metaller

Utsläppen av kvicksilver, bly, kadmium och andra metaller har minskat kraftigt. Utsläppen av kvicksilver uppskattades till cirka 412 kg under 2016, vilket är en minskning med cirka 73 procent sedan 1990.

Två tredjedelar av kvicksilverutsläppen kommer från energisektorn. De största källorna till utsläpp är el- och fjärrvärmeproduktion, metallindustrin och krematorier. Minskningen beror bland annat på att anläggningarna fått bättre reningsutrustning.

Dödsfall

Luftföroreningar beräknas orsaka cirka 5 500 förtida dödsfall per år i Sverige, baserat på 2010 års halter. Av dessa dödsfall orsakas cirka 3 000 av föroreningar från andra länder, 1 300 från trafikavgaser, 1 000 från vedeldningsrök och cirka 200 från vägslitagepartiklar.

När det gäller den internationella sjöfarten är omfattande åtgärder som kommer att minska utsläppen av kväveoxider och svaveldioxid i vårt närområde på gång. Bland annat genom övergång från olja till gas som drivmedel för fartyg. Det märkliga är att många miljörörelser vänder sig mot dessa miljöförbättringar.

Istället för att strida mot miljöförbättringar som LNG-terminaler etc borde miljörörelserna istället fokusera på åtgärder som minskar vägtrafiken i Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements