Solidaritet byggs av Jäm/Likhet, del 2

Medfödd svensk natur

Människans natur är social – vi lever i solidarisk/självisk gruppsamvaro, som inte omfattar hela mänskligheten. Hos våra djurförfäder, liksom hos våra nu levande sociala djur dominerar en elit av alfaindivider med makt och ”rikedom” – mer mat och sex. En första djurisk början till diktatur och klassamhälle.

Hos våra förmänniskor och dagens schimpanser har högre intelligens och bättre kommunikation gjort att flocken i samarbete delvis kan påverka vem som blir alfaindivid, liksom dennes beteende. Den evolutionära grunden till en kommande demokrati och jämlik klasslöshet alltså.

Ny kunskap spårar också ”Demokrati i djurriket” (fransk serie på kunskapskanalen) bland exempelvis bison, flocken bestämmer gemensamt vart de ska gå, efter att en individ gjort ett förslag. Även bland bina förekommer en kollektiv beslutsprocess etcerera

Hos människan gör ökad intelligens, språk, samarbetsförmåga, fantasi, symboliskt tänkande, och inte minst jämlikt vapeninnehav och jaktsamarbete, att våra förfäder kunde störta alfaeliten.

Så föddes i en stenåldersrevolution jorden runt det unika mestadels fria och jämlika jägarsamlasamhället – början till underklass-revolution och verklig demokrati. Ena folket mot eliten finns bara i människans värld (nja, lite hos bonoboer och schimpanser också).

Med det storskaliga jordbruks-industri-samhället återgår människan dock i stort till det gamla av våra djurförfäder ärvda diktatoriska klassamhället då den nya överklassen fick övertag i kommunikationer och vapen, soldater, polisen – våldsapparaten staten.

Ny forskningskunskap visar en mer blandad bild. Se Början av allt – En ny historia om mänskligheten. Det fanns exempel på jämlik demokratisk samverkan bland närliggande bondbyar, som i delade ceremonicentra. Och i federativa stamallianser (som inspirerade USA:s grundlagsfäder).

Kanske även i små tidiga städer. Och å andra sidan fanns det troligen även ojämlika jägarsamlarsamhällen. Pacific North West Indians på Kanadas fiskerika västkust brukar nämnas – de hade slavar.

Folket skapar nationen

Med förbättrade kommunikationer, nationalspråk, läskunnighet, franska revolutionen, tyska romantiken, kunde människan på en högre social nivå skapa en större folklig gemenskap – nationen. Nationalstat och modern nationell demokrati (åter)skapas – stenålderssamhället på en högre nivå.

Men med den nyliberala globaliseringen, styrd av en nationslös superrik kosmopolitisk överklasselit från olika håll i världen, kunde denna elit med än bättre kommunikationer börja undergräva nationsdemokratin – från 80-talet och framåt.

Arbetar-bondeklasserna var och är än inte tillräckligt lika i levnadsstandard, traditioner, organisation, religion, språk, kultur och tänkesätt för att kunna skapa en enig och kämpande global underklassolidaritet – ett globalt folk.

Det tror jag är ett litet delsvar på författarens frågor om den bristande kämpaglöden i de arbetande klasserna i Sverige Istället för en ideell önskvärd global arbetarklasskänsla, identitet och kamp – så söker man (män) sig ofta numera till ”den egna gruppen” – nationen.

Men det är en begränsad etniskt svensk nation man eftersträvar och – med hjälp av minskad invandring och ökad återvandring. Vilket förstås splittrar svenska folket i nya och gamla svenskar, bygger murar, försvårar integrationen, och minskar de nya svenskarnas hemkänsla i Sverige.

Retorisk kritik

I likhet med nazismen riktar också SD retorisk kritik mot överklassen, och vad de ser som ”de kulturella makthavarna” (se mångkultur, identitetspolitik, feminism, homosexualitet, tredje kön, globalism, postmodernism). I praktiken är kritiken mot överklassen bara retorisk, precis som under Hitler. Han samarbetade i slutändan med borgarna – och slaktade ”vänster”nazismen under ”De långa knivarnas natt”.

Det som gör att sverigedemokraterna växer är nog i huvudsak en känsla bland (mest manliga) arbetare, bönder, hantverkare, lägre tjänstemän att socialdemokraterna och makthavarna att svikit dem, att landsbygden, småorter och brukssamhällen får allt mindre samhällelig service och arbetstillfällen. En känsla av att vara övergiven och bortglömd av Sverige – leva i skuggan. Sämre ekonomi, mörkare framtid.

Det har reaktionära populister och extrema högernationalister utnyttjat till max – med resultatet att rasism drabbat invandrarna, främlingarna, de som inte är ”vi svenskar, ”vår grupp”. Och nu som på trettiotalet närmar sig splittrande folkrasism och konservativ elitborgerlighet varandra. Skrämmande! Demokratin är på reträtt i världen.

Nysvenskar + gammsvenskar

Min lösning: Vänstern, löntagarna, och vanligt folk oavsett ursprung, måste mota högernationalismen med ett omfattande eget vänsterprojekt för inkluderande samhällsgemenskap. Återupprätta välfärden, satsa på offentliga sektorns vård, skola och omsorg. Återlokalisera samhällets service utanför storstäderna, så hela Sverige får leva. Kanske återta de bästa delarna av det gamla vänsterprojektet folkhemmet.

Satsa också mer pengar totalt på mer bistånd – särskilt till de hopplösa lidande flyktinglägren i Mellanöstern. Och”Skaffa arbete åt de vi redan har”, som folk säger på jobbet. ”Och sprid ut de som vill från förortsghettona”.

Satsa vidare än mer pengar till att integrera invandrarna i Sverige i ett gemensamt kulturblandat färgblint svenskt folk, ett nysvenskt ”Vi”. Jämlika och Lika i en övergripande samlande kultur. Där alla bostadsområden ska vara blandade, arbetsplatser kvoteras, och alla skolor är offentliga, likvärdiga och integrerade.

Ena så den breda svenska arbetarklassen oavsett ursprung. Samarbeta med andra folkliga nationer för att krossa det nyliberala globala imperiet. Ena in-födda och in-vandrade svenskar. Låt oss bli ett gemensamt ”ihopblandat” sammanslaget folk. Arbeta för ökad jämlikhet och ökad nationsmakt. Hur? Det får beslutas kollektivt…s

Låt oss gå tillsammans igen – Klasskamp och nationell samhällsgemenskap.

Hans Norebrink, arbetare i drygt 30 år, världsresenär. Jobbat med arbetarklassen och folken i 13 länder

Läs också del 1

Kommentarer

# Nationalismen började som ett folkligt vänsterprojekt, som blandade fransk revolution och upplysning, med tysk kultur och romantik kring år 1800. På slutet av 1800-talet började överklassen ta över det som ett högerprojekt, vilket slutade med fascism (fast den är i grunden inte nationell utan imperialistisk). Senare återkom vänsternationalism i kampen mot fascismen, kolonialismen och nykolonialismen (mest mot USA-imperialismen). Idag växer etnisk samt reaktionär främlingshatande högernationalism igen. Dags att motverka med samlande demokratisk, feministisk, anti-rasistisk, progressiv vänsternationalism. Och ekonomisk demokrati.

# Vi har jul, påsk och midsommar, traditioner för tre årstider. Varför inte en ny hösttradition byggd på blandade invandrarkulturer, exempelvis som den årliga karnevalen i förorten Hammarkullen i Göteborg. Då presenterar vi den nya blandade svenskheten. Ursvensk kultur 75 %, nysvensk kultur 25 % – som i verkligheten. Detta är ett exempel, fler måste till för att integrera in-födda nysvenskar och in-vandrade gammsvenskar med varandra – till en ny enhetlig blandsvensk kultur.

En enhetlig någorlunda homogen svensk kultur med integrerade inslag av invandrarnas kulturer enar nationen. Rasisternas krav på en ren svensk kultur splittrar. En sådan kulturell renhet har dessutom aldrig funnits – redan vikingarna drog med sig utländsk kultur hem. Som tanken på en stat. Annars hade vi väl varit kvar i stenåldern. Blandad kultur förbättrar, ren kultur är stillastående.