Öppna drogscener – en rapport utan värde?

Kartläggning av så kallade öppna drogscener i Stockholms län 2023 är nu färdig. Den visar en minskning på totalt en öppen drogscen. Flera platser klassas inte längre som öppna drogscener, samtidigt har andra tillkommit.

Öppna drogscener handlar alltså om platser där folk upplever att det förekommer försäljning av narkotika. Om polisen då väljer att genomföra många personkontroller en utpekad plats kan folks uppfattning bekräftas. Men det betyder ju inte på att det egentligen är sant. För varken människors subjektiva upplevelser eller polisen statistik över avslöjade narkotikabrott säger någonting om vad som faktiskt sker på den aktuella platsen.

Det enda det säger nåt om är att folk tror eller upplever att de handlas med narkotika på platsen vilket inte på något är ett bevis för att det är så.

Polisens kontroller bevisar bara att ju mer polisen kontrollerar ju mer narkotikabrott finns det. Det är polisen som styr hur många narkotikabrott som anmäls och sen används för att bevisa vad so är en öppen drogscen. Men det är alltså inga verkliga bevis utan bara ett bevis på hur många personer som polisen valt att kontrollera.

Det kan dock mycket väl vara så att människors subjektiva uppfattning är korrekt men polisens kartläggning är inget bevis för att det är så. Inget annat i den aktuella rapporten heller. Det är därför en meningslös rapport utan signifikant betydelse.

Områdena

Kartläggningen som gjorts av polisen i Stockholm i samverkan med länets kommuner visar att Stockholms län 2023 har 63 öppna drogscener, platser där bruk och försäljning av narkotika sker öppet och som kan uppfattas som otrygg för allmänheten. Kartläggningen 2021 menade att det fanns 64 öppna drogscener, vilket innebär en minskning med en öppen drogscen. Tolv platser har enligt rapporten upphört att vara öppna drogscener och elva platser har tillkommit. Några platser har slagits ihop och några platser har delats upp.

– De tolv platser som upphört att vara öppna drogscener visar att det går att vända utvecklingen med gemensam kraft. Men de platser som tillkommit visar att mer förebyggande arbete är nödvändigt, säger Patrick Widell, regional samordnare för brottsförebyggande arbete i polisregion Stockholm.

Många våldsbrott sker vid öppna drogscener

– Droghandeln hänger ihop med annan brottslighet. Uppföljningen visar att många av länets anmälda våldsbrott och skjutvapenvåld sker på eller precis intill en öppen drogscen, säger Mia-Maria Magnusson, strategisk analytiker och filosofie doktor på analyscenter i polisregion Stockholm.

Arbetet för att minska öppna drogscener till både antal och yta är ett långsiktigt gemensamt arbete, där alla aktörer bidrar med sin förmåga. Majoriteten av skjutvapenvåldet har inte skett i närheten eller vid så kallade öppna drogscener. Att skjutvapenbrott har en koppling till såna områden är med andra ord inte en korrekt uppgift. Men polisen försöker få det att verka så.

Men sannolikt är sambanden helt annorlunda. Majoriteten av våldsbrotten sker i centrala staden eller i fattiga områden. I centrum visats stora mängder personer. Därför sker en stor del av våldsbrotten där. Kriminella personer och gängmedlemmar bor i fattiga områden. Det är främst fattiga som drabbas av och utför våldsbrott. Därför sker många våldsbrott i fattiga områden.

Det betyder att det troligen inte är de öppna drogscenerna som är problemet i de aktuella områdena utan fattigdom, segregation och utslagning. Dessutom blir det mer våld när det finns många personer på en plats.

Men det är naturligtvis så att det är bra att veta vilka områden som är fattiga för att kunna sätt in korrekta åtgärder i dessa områden. Men det finns enklare sätt att göra det än att hitta på öppna drogscener eller titta på brottsstatistik.

– Uppföljningsrapporten, som är ny för i år, ger ett bra stöd för lokala analyser på respektive öppen drogscen. Vilket är en förutsättning för att kunna sätta in lämpliga åtgärder på platserna, säger Therese Travis, projektledare för Samverkan Stockholmsregionen.

Om kartläggningen

Kartläggningen är enligt polisen och de inblandade myndigheterna ett viktigt underlag för gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Jag är tveksam till attd en är så användbar som de hävdar. Arbetet koordineras av Samverkan Stockholmsregionen (SSR) och där ingår länets alla 26 kommuner, Region Stockholm, Polismyndigheten, Kriminalvården, Tullverket och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Läs mer: