Användningsmönster narkotika

År 2021 medverkade Sverige för första gången i en europeisk webbenkät om användningsmönster, köpvanor och upplevelser bland personer med ett aktuellt narkotikabruk. De svarande är alltså personer som använder narkotika regelbundet. Folkhälsomyndigheten ansvarade för den svenska versionen av enkäten.

Olika substanser används, köps och upplevs på olika sätt och av olika anledningar

Cannabis är den substans som är vanligast att använda och i analysen av fritextsvaren framkommer att användning av cannabis uppfattas som mindre riskfyllt än användning av andra substanser. Kokain och ecstasy/MDMA är också relativt vanliga att använda, men används betydligt mer sällan än cannabis.

Totalt svarade 5 528 personer i Sverige på enkäten. Fyra droger är vanliga. Cannabis, kokain, ecstasy/MDMA och amfetamin är de vanliga drogerna med många användare. Cannabis används oftare bland de som brukar det än vad som gäller för annan narkotika. Även amfetamin och heroin används oftare men inte på något sätt lika ofta som cannabis. Alla andra droger används sällan.

Drog, antal svarande användare
 1. cannabis, 4 106
 2. ecstasy/MDMA, 1 220
 3. kokain, 1 191
 4. amfetamin, 1 121
 5. tramadol, 233
 6. nya psykoaktiva substanser (NPS), 199
 7. metamfetamin (meth), 89
 8. heroin, 74
Droger och användningsfrekvens (genomsnittligt antal användningsdagar de senaste 30 dagar)
 1. Både hasch och marijuana, 13,1
 2. Hasch 7,8
 3. Marijuana, 7,9
 4. Heroin, 6,2
 5. Metamfetamin (meth), 4,3
 6. Amfetamin, 3,9
 7. Tramadol, 3,1
 8. Nya psykoaktiva substanser (NPS), 2,2
 9. Kokainpulver, 1,5
 10. Ecstasy/MDMA, 0,5

Det är vanligt att använda flera olika slags narkotika. Det finns ett samband mellan användning av olika substanser som har liknande egenskaper eller används av samma anledningar. Cannabisanvändare använder dock mycket sällan andra droger och de dricker alkohol i mindre utsträckning än andra.

Partydroger

Kokainbrukare använder ofta även ecstasy, ketamin och amfetamin. Det finns också ett samband mellan bruk av kokain och bruk av alkohol och NPS. Det handlar om partydroger.

Brukare av ecstasy använder ofta även amfetamin och ketamin. Återigen handlar det om partydroger. Men det finns också klara samband med användning av alla andra droger förutom alkohol.

Amfetamin

För de som använder amfetamin går det att urskilja två olika brukargrupper. Dels en grupp med partyanvändare som också använder ecstasy och ketamin, dels en grupp missbrukare som också använder meth (förmodligen när de inte kommer över amfetamin) och benzodiazepiner (benzo). Benzo används periodvis varvat med amfetamin som ett sätt att kunna sova.

Det finns också ett samband med användning av LSD, andra hallucinogener och NPS. Sannolikt berör det främst partyanvändare men till viss del också även amfetaminister då det finns ett visst samband mellan benzo-användning och LSD, andra hallucinogener och NPS.

Övriga droger

Övriga droger är ointressanta i sammanhanget på grund få personer som svarat men heroin används ofta av de som använder det. Det tyder på att det handlar om missbrukare.

Gatuhandel

Det vanligaste är att köpa narkotika via en direkt kontakt, men det är även många som får narkotika gratis. Narkotika används ofta för ruset eller för nöjes skull och av sociala skäl samtidigt som framför allt cannabis används som självmedicinering mot psykisk ohälsa och andra hälsoproblem.

Stigmatisering kan utgöra hinder för att söka vård

Enligt analysen av fritextsvaren upplever deltagarna att den svenska narkotikalagstiftningen orsakar problem för både samhället och personer som använder narkotika. Stigmatisering och oro för att straffas på något sätt upplevs utgöra hinder för personer som använder narkotika att söka och få vård.

Känslan av utsatthet kan leda till färre och missvisande svar på undersökningar

I analysen av fritextsvaren framkommer vidare att det finns en vilja bland deltagarna i undersökningen att dela med sig av sina erfarenheter om narkotika, men oro för att straffas upplevs bidra till att personer som använder narkotika inte vågar delta i olika enkätundersökningar eller svara uppriktigt på frågor om detta.

Resultatens betydelse för det drogpreventiva arbetet

Undersökningens resultat ger en ökad förståelse för personer som använder narkotika. Arbete för att minska psykisk ohälsa och stigmatisering av personer som använder narkotika är några av de områden som bör prioriteras för att minska användning och skadeverkningar av narkotika.