Stjernswärd och von Arnold

Del 20 av 22 i serien Markägande i Sverige

Bengt Söfringsson Ahlberg var underofficer vid skånska kavalleriet och stupade under Karl XII:s krig. Han var gift två gånger, första gången med en kvinna ur den adliga ätten Kafle. Hans son Rudolf Hoddar Ahlberg tog efter studier vid Lunds universitet värvning i armén där han sedermera blev överste. Han adlades 1762 under namnet Adelhjerta, och år 1768 adlades han av tyske kejsaren under namnet von Ahlberg. Ätten år 1776 på svenska Riddarhuset med det nya namnet Stjernswärd. Rudolf Hoddar Stjernswärd var gift med Vendela Margaretha Skytte af Sätra, som gjorde att Ängeltofta kom i släktens ägo. Ätten fortlevde med sonen Carl Georg Stjernswärd (1767-1825), som vid sidan av sin militära karriär var en berömd jordbrukare vid mödernearvet Ängeltofta. Från honom och hans hustru Anna Pettersson härstammar alla senare ättemedlemmar.

Familjen Stjernswärd är inte på långa vägar lika känd som några av de andra stora privata jordägarfamiljerna jag skrivit om. Dessutom ägs de stora gods, Vittskövle och Sövdeborg, som familjen innehar av två sysslingar, dvs de är inte speciellt nära släkt.

Genom arv och köp tillföll godset Vittskövle år 1839 Rudolf Hodder Stjernsvärd, som lät bygga ut trädgården med en engelsk park och flera ekonomibyggnader i medeltida stil. 1915 såldes merparten av godset till Egnahemsrörelsen i Kristianstads län och resten av godset och slottet ombildades till familjebolaget AB Widtsköfle. Idag har godset en areal på ungefär 3 000 hektar och ägs av Carl-Georg Stjernswärd (1955-) via Widtsköfle Godsförvaltning AB som i sin tur äger AB Widtsköfle.

År 1630 övertogs Sövdeborg av Danmarks rikaste man, Tage Ottesen Thott. Sonen Otte Thott, som omnämns som ägare 1639, byggde till en flygel i norr samt gav huvudbyggnaden en praktfull inredning. När Skåne blev svenskt 1658 svor Ottes son, Holger Thott, den svenske kungen trohet, men tvingades ändå fly till Danmark. Efter krigsslutet såldes Sövdeborg till generalguvernören över Skåne, Rutger von Ascheberg, 1679. Sövdeborg delades vid Aschebergs död 1693 av dennes son (död 1722), systrar och systerbarn, bland annat överamiral Claes Sparre. Genom köp och arv samlades egendomen åter 1735 av generalen Johan August Meijerfeldt d.ä. och dennes son Johan August Meijerfeldt d.y.. Den senare sålde 1788 Sövdeborg till greve Karl Gustav Piper. Piper köpte 1795 granngodset Snogeholm och lämnade båda egendomarna i arv till sin son, sedermera överkammarherren greve Erik Piper. Vid hans död 1849 delades egendomarna mellan de tre barnen. Sövdeborg tillföll 1850 äldste sonen, greve Alfred Piper, som dog 1910. Genom giftermål övergick slottet till släkten Stjernswärd. Det ägs numera av Erik Stiernswärd (1960-), syssling till Carl-Georg Stjernswärd och omfattar cirka 2 300 ha.

Familjen Stjernswärd har också ägt Jordberga som återförenades till en gård av A.F. Kurck i slutet av 1700-talet. Han dog barnlös och ärvdes av en syster, som 1811 sålde egendomen till sin son friherre Erik Reinhold von Nolcken, vilken vid sin död 1834 efterträddes av sin son friherre Carl Adam von Nolcken.

C.A. von Nolcken genomförde betydande reformer i godsets jordbruk och kom att anses som en av Sveriges skickligaste jordbrukare. Han avskaffade det gamla hoverisystemet, enligt vilket bönderna var skyldiga att utföra dagsverken på godset, och införde i stället fasta arrendeavgifter, vilket snart visade sig gynnsamt för både godsherre och bönder. Friherre von Nolcken dog 1857 och godset ägdes en tid därefter av hans änka och barn.

Genom gifte med dottern Clara Amalia övergick Jordberga sedan till Carl Gustaf Stjernswärd (-1896) på Vittskövle. Sonen Gustaf Stjernswärd (-1939) övertog efter moderns död 1938 Jordberga, men avled redan 1939, varefter godset innehades av hans änka Wanda Grön (-1970) och dotter Clara Stjernswärd (1928-?). Dottern gifte sig med Hans Göran von Arnold (1921-?) och godset brukas nu av AB Jordberga Gård med deras son Otto von Arnold (1950-) som VD. Egendomen omfattar ca 700 hektar. Otto von Arnold är alltså också en syssling till ovan nämnda Erik Stjernswärd och Carl-Georg Stjernswärd. Han är också riksdagsman för kristdemokraterna.

Läs mer: von Arnold, Skanskan, TA1, 2, 3, 4, YA, NSK, SDS, SVD,

Andra källor: Adelskalendern,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Bielke – släkt med FuggerAB Karl Hedin – stor markägare i Bergslagen >>
Advertisements