Satsning mot grov organiserad brottslighet innebär omfattande övervakning och kontroll

Den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet är en lämplig form att arbeta mot grov organiserad brottslighet anser Brå. Brå menar också att satsningen  dock inte utnyttjas till sin fulla potential. Sam­verkan mellan myndigheterna kan bli mer omfattande än vad de idag är. Insatserna i högre grad riktas mot prioriterade nationella brottsproblem.

I juli 2008 gav regeringen Rikspolisstyrelsen och ett flertal andra myndigheter i uppdrag att ”säkerställa en effektiv och bekämpning av den grova organiserade brottsligheten”. Ett år senare inleddes satsningen som innebär att tio myndigheter samverkar mot den grova organiserade brottsligheten. Resultatet av satsningens första 18 månader har nu utvärderats av Brå.

Myndighetssamverkan kan bli bättre
Brå:s utvärdering visar att samverkan mellan myndigheterna fungerar bra på underrättelsenivå, inte minst i de åtta regionala underrättelsecenter där myndigheterna tillsammans kartlägger den organiserade brottsligheten i landet. Myndighetssamverkan är även omfattande på nationell ledningsnivå, men när det kommer till operativa insatser på fältet är satsningen för ”polistung”.

– Det har varit för mycket traditionella brottsutredningar och för lite långsiktiga myndighets­gemen­samma projekt, säger Brå:s projektledare Daniel Vesterhav. Många insatser har gällt enskilda individer och narkotika­brott. Det har minskat de samverkande myndigheternas angrepps­yta och därmed möjlig­heter­na att vidta parallella åtgärder vid sidan av polisens och åklag­arens arbete. Om inte de personer som insatserna riktas mot har några skulder eller fått felaktiga bidrag finns inget handlingsutrymmet för exempelvis Kronofogden eller Försäkrings­kassan.

Regionala intressen styr
En viktig komponent i satsningen är polisens åtta aktionsgrupper med totalt 200 regionalt statio­nerade polisanställda. Aktionsgrupperna ska kunna flyttas runt i landet och användas till natio­nellt prioriterade insatser. Ärenden ska föreslås av myndigheterna och ett myndighets­gemen­samt operativt råd ska besluta vilka insatser som ska prioriteras nationellt. Det har dock kommit in få förslag om insatser. Möjligheterna för nationella prioriteringar har därför varit begränsade. I stället har regionala prioriteringar haft störst inflytande på vilka insatser som blivit av.

– I många fall har aktionsgruppen snarare använts som en regional förstärkningsresurs i den region den är placerad i än som en nationell resurs. Det nationella perspektivet har dock fått ett större genomslag under senare tid, säger Anders Stenström, utredare på Brå. Men vi konstaterar också att myndigheterna behöver välja väg och besluta sig för om satsningen ska vara nationell, regional eller en kombination av båda.

Ökande övervakning och kontroll
Rapporten ger dessutom en klar bild av vidden på den underättelseverksamhet, den övervakning och kontroll som svenska folket utsätts för. I kampen mot organiserad brottslighet redovisas sammanlagt 7 myndigheter (egentligen fler då varje enskild polismyndighet har en egen underrättelsetjänst) som har en egen underrättelseverksamhet, med övervakning, spaning och kontroll av personer bosatta i Sverige:

  • Polismyndigheterna
  • Säkerhetspolisen
  • Tullverket
  • Ekobrottsmyndigheten
  • Skatteverket
  • Kustbevakningen
  • Kriminalvården
Till dessa ska läggas underrättelsetjänster som inte ingår i samarbetet, den civila men hemliga signalspaningsmyndigheten FRA och den största och hemligaste av dem alla, Militärens Underrättelse- och Säkerhetstjänst (MUST). Sammantaget öppnar detta upp för en otroligt omfattande övervakning av alla som bor och vistas i Sverige. med massor av möjligheter till feltolkningar, oskyldiga uttalanden om värk blir till bomber, bröllop blir till mord, andra hemliga spanare uppfattas som terrorister, gangsters eller brottslingar osv. hemlig telefonavlyssning av människor framstår i rapporten som mycket omfattande. Sannolikt är lertalet männiksor som på ett eller annat sätt blir avlyssnade helt oskyldiga till all form av brottslig verksamhet.

Rapporten Bekämpning av organiserad brottslighet – En utvärdering av den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet (Brå 2011:20) går att ladda ner på www.bra.se

Intressant?
Läs mer: Cisionwire1, 2, 3, 4, SR, Payback, MC-razzia, IDG, Newsdesk, SVD1, 2, GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements