Den svenska rasismen – inställningen till flyktingar

Del 5 av 10 i serien Den svenska rasismen

Sverigedemokraterna har haft framgångar i opinionen under en lång rad år. Man skulle kunna tro att detta också betyder att rasismen och främlingsfientligheten också växer. Så är emellertid inte fallet. Ungdomars inställning till minoritetsgrupper har inte blivit mer avståndstagande eller mer intolerant. Hatbrotten har inte ökat. Men hur är det då med inställningen till flyktingar och invandrare. Det undersöks varje år av SOM-institutet i Göteborg. Den undersökningen visar att opinionen i Sverige blir allt mer flyktingvänlig. Motsatsen till vad man kunde tro alltså.

Andelen av svenskarna som är negativa till att ta emot flyktingar har i själva verket minskat stadigt sen början av 1990-talet. År 1990 var 61% negativa, år 1992 65%. 1999 var första året då en minoritet var negativa (46%), 2001 var det 44%.  Under åren av kampanj mot flyktingbarn (de apatiska barnen) som fejkade och fuskade ökade andelen negativa igen. 2002 var andelen negativa 50% och 2002 52%. I det läget vände den framgångsrika flyktingamnestikampanjen opinionen och sen dess har andelen negativa sjunkit stadigt för att 2011 vara ner på 41%.

Samtidigt som sverigedemokraterna fått ökat stöd har alltså den allmänna opinionen ändrats från att vara negativ till att bli positiv. Observera att andelen negativa sannolikt är mindre än så då andelen invandrare bland de som deltar i SOM-undersökningen är lägre än andelen invandrare i befolkningen. Det kan på goda grunder antas att invandrare är mer positiva till flyktimgmottagande och invandring.

När det gäller sympatisörer till olika partier är det bara ett av riksdagspartierna som har väljare som är negativa till flyktingar. Det är sverigedemokraterna. 93% av deras väljare är negativa. All andra partier har en minoritet negativa sympatisörer. 47% av moderaterna är negativa, 38% av socialdemokraterna, 36% av kristdemokraterna, 36% av centerpartiets sympatisörer och 35% av folkpartiets. Två partier sticker ut åt andra hållet, med en kraftig majoritet flyktingvänliga. Vänsterpartiet med endast 22% och miljöpartiet med 21% negativa.

Det finns också en klassmässig aspekt på frågan. Andelen som är negativa till flyktingar är högre i arbetarklassen.  SOM-institutet har visserligen inte titta på klassaspekten som sådan, men man har titta på utbildningsnivån som ger en bild av att arbetarklassen sannolikt är negativ till flyktingmottagande:

Utbildningsnivå, andel negativa i procent

Grundskola, 54
Gymnasium ,47
Eftergymnasial (ej högsk), 39
Högskola/universitet, 26

Äldre är mer negativa till flyktingmottagande än yngre, men det är små skillnader. Män är mer negativa än kvinnor.

SOM-institutet har också undersökt svenska folkets inställning till religionsfrihet för invandrare. En överväldigande majoritet är positiva till att invandrare ska få utöva sin religion fritt:

63 procent av svenska folket anser att det är helt eller delvis riktigt att invandrare fritt skall kunna utöva sin religion i Sverige framstår det folkliga stödet för kraftfulla inskränkningar i religionsfriheten som svagt. Endast 13 procent anser 2011 att påståendet att invandrare fritt skall kunna utöva sin religion i Sverige är ”helt felaktigt”, att jämföra med att andelen som tidigare år svarade ”instämmer inte alls” legat på den dubbla andelen.

Många fler svenskar kan också tänka sig att engagera sig aktivt i en organisation mot rasism än andelen som kan tänka sig att agera aktivt för att stoppa invandring. Mellan 20 och 25% kan tänka sig att engagera sig mot rasism. Den siffran har varit i stort sett oförändrad sen 1990. Endast 4% kan tänka sig att egra aktivt för att stoppa invandringen.

2011 utökades SOM-undersökningen med frågor om invandringen som ett hot eller problem. Resultatet var att en stor majoriteten av folket inte upplever invandringen som ett hot eller problem. En liten grupp på omkring 10% ansåg att invandringen var ett problem och ett hot. Ytterligare 27% anser att det kan var ett problem, eller rättare sagt delvis är ett problem. Denna grupp är till stor del de som stöder sverigedemokraterna. 90% av deras sympatisörer anser att invandringen är ett hot och ett problem. Folk med lägre utbildning är mer oroliga än folk med högre utbildning.

Sammanfattningsvis så är den svenska befolkningen flykting- och invandringsvänlig. Det finns ingenting som tyder på att rasismen i samhället ökar som många människor på vänsterkanten tror. Dessutom har den svenska befolkningen under en lång tid blivit allt mer flyktingvänlig. Samtidigt finns det en minoritet som är kraftigt flyktingfientlig. Denna minoritet är den som utgör sveigedemokraternas väljare. Man kan tolka utvecklingen som en polarisering i samhället.

Intressant?
Läs mer: Berghs Betraktelser, DN, SR, Madon, Internationalen,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Den svenska rasismen – hatbrottDen svenska rasismen – makthavarna >>
Advertisements

10 Replies to “Den svenska rasismen – inställningen till flyktingar”

 1. Även om skillnaderna minskat så är det felaktigt att hävda
  att det är en majoritet som är positiva till flyktingmottagandet, vad
  undersökningen visar är ju att det är 41% som anser att ”det är ett bra förslag
  att ta emot färre flyktingar” mot 31% som anser ”det är ett dåligt förslag att
  ta emot färre flyktingar”.

   1. Det som 28% svarade var att de ansåg att ”det varken är ett
    dåligt eller bra förslag att ta emot färre flyktingar”. Att inte ta ställning
    är ju inte detsamma som att vara motståndare till förslaget så det är en högst
    relevant skillnad att påpeka.   

    1. Det betyder att man tycker det är bra som det är nu. Du kanske borde läsa hela undersökningen. Det finns också ett bortfall (de som inte svarade, dvs de som inte hade nån åsikt). Alla som svarade uttrycket alltså en åsikt. Tog ställning. Dvs nästan 60% tog ställning för att ta emot lika många flyktingar som nu eller.

     Sen ska man också vet att andelen invandrare bland de svarande är mindre än invandrarnas andel av befolkningen och att de som är positiva till fler flyktingar i verkligheten är fler än vad undersökningen visar. Något man kan se om man läser hela undersökningen. Flyktingvänligheten är underskattad.

     1. Sen när betyder att man varken anser att ett förslag är bra
      eller dåligt att man tycker att det är bra som det är nu? Fick jag t.ex.
      frågan vad jag anser om en ”Militär interversion i FN:s regi i Syrien” skulle jag svara
      att jag i dagsläget inte kan bedöma om det förslaget är bra eller dåligt, men det
      betyder ju inte alls att jag tycker att det är bra som det är nu!

       

      Sen kan man visst
      ifrågasätta om det statistiska underlaget är representativt för befolkning, men
      då är frågan om andelen invandrare bara en parameter bland många. Minst lika viktigt
      är t.ex. ålder, socio-ekonomisk status, utbildningsbakgrund,
      bostadsort osv. och man kan säkert hitta liknande skevheter där och spekulera
      om deras betydelse för resultatet.

     2. Man kunde också svara ”vet ej”. Vilket innebär att man inte tar ställning. Varken bar eller dåligt innebär att man tar ställning för det som är. De som svarat vet ej är inte med i procentberäkningen. Det betyder att man säga att 41% som vill ta emot färre flyktingar är en för hög siffra liksom 31 % som kan tänka sig att ta emot fler flyktingar också är för hög. Jag själv (som varit en svarande undersökningen ett par gånger) har alltid svarat varken bra eller dåligt, dvs ingen förändring.

      Jag tolkar också siffrorna exakt så som forskarna gör. Nu är detta slutdiskuterat.

Kommentarer inaktiverade.