Miljövänligare vattenkraft?

Vattenkraft är mycket miljövänligt. Klimatvänligt, förnyelsebart, icke-förorenande osv. Men den kan bli än mer miljövänlig. För ett problem finns med vattenkraften. Den biologiska mångfalden i utbygga älvar minskar och förändras. Det finns möjligheter till åtgärder på dett område som gör att biologisk mångfald till viss del kan återställas i utbyggda vattendrag:

Kärnan i utredningens förslag handlar om att på ett samhällsekonomiskt och effektivt sätt säkerställa att bevisbördan och ansvaret för att vattenkraften produceras på ett modernt sätt hamnar hos ägarna. Trots att detta är en av grunderna i dagens miljölagstiftning, som gällt i Sverige i decennier, har den ännu inte fått genomslag i vattenkraftssektorn. Nästan alla anläggningar drivs fortfarande med tillstånd baserade på vattenlagen som trädde ikraft 1918. Vattenkraften hade då en unik ställning för att producera billig energi för landets utveckling. Hittills har bevisbördan och ansvaret för att genomföra miljöförbättringar legat på staten som i fyra fall av fem de senaste två decennierna även stått för byggkostnaderna för exempelvis fisktrappor.

Därför har endast en bråkdel av svensk vattenkraft anpassats till moderna rön och forskningsframsteg om förnybara energikällor och miljöfrågor. Anpassningen har dessutom skett på ett ineffektivt sätt och till en stor kostnad för samhället. Mot denna bakgrund tar vi med förväntan emot slutrapporten från Vattenverksamhetsutredningen och följer nära dess politiska efterspel, eftersom det både är nödvändigt och motiverat att utredningens förslag genomförs i praktiken.

Bland de åtgärder som behöver göras finns självklart åtgärder för att förbättra för vandrande fisk genom att släppa vatten i de gamla älvfårorna, att bygga vandringstrappor så att fiske kan vandra förbi vattenkraftsdammarna samt tidsbegränsade tillstånd. Men hela ansvaret ska naturligtvis också läggas över på de som har de tidsbegränsade tillstånden, nyttjanderätterna till vattnet som kraftresurs. Dessa saker är för mig självklara. Samtidigt måste öevrgången till det moderna göras på ett sätt som inte äventyrar ekonomin hos de företag som producerar vattenkraft eller själva produktionen av denna miljövänliga el.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements