Rut, rot och ränteavdrag gynnar de redan rika

De svenska hushållen fick 2013 närmare 50 miljarder kronor av staten i form av ROT-, RUT- och ränteavdrag. Hushåll med hög ekonomisk standard fick betydligt större del av dessa pengar än hushåll med låg ekonomisk standard.

ROT-avdrag

Medelbelopp för ROT-avdrag 2013 i decilerna. Höginkomsttagare till höger, låginkomsttagare till vänster.Källa: SCB

Den som anlitar någon för att renovera sitt hus eller för städning har under ett antal år fått en skattereduktion på hälften av arbetskostnaden. Denna skattereduktion kan som högst uppgå till 50 000 kronor per år. År 2013 var ROT-avdraget cirka 15 miljarder kronor och RUT-avdraget 3 miljarder kronor. Det totala avdraget för ROT och RUT motsvarade i storlek statens utgifter för bostadsbidrag och bostadstillägg.

RUT-avdrag

Medelbelopp för RUT-avdrag 2013 i decilerna. Källa: SCB

En annan skattereduktion är ränteavdraget. Den som har ränteutgifter får av staten tillbaka 30 procent av denna utgift. Om utgiften är högre än 100 000 kronor får man 21 procent på det belopp som överstiger den gränsen. År 2013 uppgick ränteavdraget till närmare 30 miljarder kronor. Det var lika mycket som staten betalade ut i barnbidrag. Av statistiken framgår också att RUT och ROT är mer snedfördelade till de rikas förmån än ränteavdragen.

Ränteavdrag

Medelbelopp för ränteavdrag 2013 i decilerna

Avdragen i snitt 11 000 per hushåll

De svenska hushållen fick 2013 i genomsnitt nästan 11 000 kronor i ROT- RUT- och ränteavdrag. Avdragen fördelar sig dock ojämnt på hushållen. Hushåll med hög ekonomisk standard har väsentligt större ROT-, RUT- och ränteavdrag än hushåll med låg ekonomisk standard. Det framgår av diagrammen i denna artikel där hushållen delats in i tio lika stora grupper, så kallade deciler, där decil 1 är den tiondel av hushållen som har lägst ekonomisk standard och decil 10 är den tiondel som har högst ekonomisk standard.

Hushållen i decil 10 fick i genomsnitt nästan 30 000 kronor i ROT-, RUT- och ränteavdrag 2013 medan hushållen i decilerna 1 och 2 endast fick 2 000 kronor.

Så påverkar tak på eller sänkning av avdragen

Det finns förslag på att sänka skattereduktionerna för ROT och RUT. Det sammanlagda taket för ROT och RUT ska dock fortfarande vara 50 000 kronor.

När det gäller RUT finns ett förslag som innebär att det införs ett tak för RUT-avdraget på 25 000, för den som är under 65 år. Det är dock ytterst få som idag gör så stora RUT-avdrag att de påverkas av det förslaget. Statens utgifter för RUT-avdrag 2013 hade med detta tak minskat med 80 miljoner kronor.

För ROT finns ett förslag om att sänka reduktionen från 50 procent av arbetskostnaden till 30 procent. Det skulle innebära samma procentuella minskning av ROT för alla hushåll och i alla deciler. Statens utgifter för ROT-avdraget 2013 hade med denna sänkning minskat från 15 till 9 miljarder kronor.

När det gäller ränteavdraget förekommer diskussioner om att avskaffa det eller att trappa ner det, alltså att sänka den andel på 30 procent som man idag får tillbaka som skattereduktion. Detta skulle, liksom den föreslagna sänkningen av ROT, innebära att alla hushåll får samma procentuella sänkning av ränteavdraget.

Men vad skulle det innebära om man istället införde ett tak för ränteavdraget likt det tak på 50 000 kronor som finns för ROT och RUT? SCB har räknat på vad olika nivåer på tak för ränteavdraget skulle innebära för hushållen.

Ett tak på 25 000 kronor per person 2013 hade inte förändrat särskilt mycket. Det hade minskat statens utgifter från 29 miljarder till 26 miljarder och påverkat ungefär 2 procent av hushållen. Om taket hade varit 15 000 kronor skulle statens utgifter ha minskat till 20 miljarder kronor och 8 procent av hushållen skulle ha påverkats. Ett tak på 10 000 kronor skulle ha minskat utgifterna till 13 miljarder kronor och 16 procent av hushållen skulle ha berörts.

Med de låga räntor som råder på marknaden idag skulle till exempel ett par med ett gemensamt lån på 3 miljoner kronor med en ränta på 2 procent, trots sitt relativt stora lån, hamna under 10 000 kronor var.

Framför allt är det hushåll med hög ekonomisk standard som skulle påverkas av tak för ränteavdraget. I decil 10 skulle ett tak på 10 000 kronor år 2013 ha minskat det genomsnittliga ränteavdraget från nästan 15 000 kronor till knappt 4 000 kronor. I decilerna 1 och 2 hade avdraget minskat från knappt 2 000 kronor till cirka 1 000 kronor.

Avdragstak

Medelbelopp för ränteavdrag vid olika nivåer på tak för ränteavdraget, 2013. Källa: SCB

Det är uppenbart att ett tak på ränteavdragen skulle vara fördelningspolitiskt bättre än en generell minskning av procentsatsen.

Svensson/SCB

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements