Stadsplanering – vilka är Yimby?

Stadsplanering, stadsbyggnad, arkitektur, bostadsbyggande, infrastruktur, trafikplanering, bilism och kollektivtrafik är frågor som alla är sammankopplade. Dessutom har det en koppling till historia, konst, miljö och rivningshysteri. Det är i vilket fall som helst frågor som engagerar starkt. Debatten handlar om förtätning, växthusgaser, klimatet, effektivitet, skönhet, bevarande av grönområden, tunnelbyggande, trafikleder, trängselavgifter och mycket mer.

I kölvattnet av den omfattande debatten kring dessa frågor har det uppstått ett antal nätverk som är inriktade på att diskutera arkitektur, stadsbyggnad och stadsplanering såsom Arkitekturupproret, och Yimby. De kan också ses som sådana som driver debatten och de är helt klart inte alltid överens. Det finns också en lång rad föreningar som kan betraktas som Nimby-föreningar samt bevarande och byggnadsvårdsföreningar. Ingen av dessa kan betraktas som etablissemangsorganisationer som jag tidigare skrivit om.

Yimby är ett av de mesta kända nätverken. Förkortningen betyder ”yes, in my backyard” och avspeglar en positiv inställning till förtätning, nybyggande och mer stadslik stadsplanering. Ett motstånd till den stadsplanering som skapat miljonprogrammen, punkthusen och lamellhusen i parker, SCAFT med mer är i allmänhet något som återfinns hos många medlemmar i nätverket. men det går idag också att se en viss koppling till samhällets institutioner och maktens korridorer.  Yimby består idag av ett  stockholmsfokuserat nätverk och ett nätverk i Göteborg, Yimby Göteborg. Så här beskrivs nätverket i Stockholm på hemsidan:

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad – inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska och levande täta stadsmiljer, inte glesa isolerade bostadsområden.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

Vi vill också vara en motvikt mot de många intressen som vill stoppa Stockholms utveckling. Som ser staden som färdig och klagar så fort någonting skall byggas eller förändras. Vi vill få till en diskussion om vad vi bygger, var vi bygger och hur vi bygger. Inte om vi skall bygga.

Vi är en grupp människor som har tröttnat på fega politiker, bakåtsträvande stadsbor och människor som egentligen inte vill bo i en stad, fast de bor i Stockholm. Vi vill att Stockholm skall växa. Både på bredden och höjden.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.
När vi ser planer på ett nytt hus i kvarteret skriver vi inte automatiskt arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Inställningen är i grunden positiv, men den leder ibland till att de godta vilket byggande som helst, bara det byggs. Extrema höghus som okänsligt smälls upp, stora lamellhus mitt i ett småskaligt villaområde osv. Denna tendens har kritiserats av personer aktiva i Arkitekturupproret.

Yimby är ett partipolitiskt obundet nätverk, men många ledande medlemmar framförallt i Yimby Göteborg har starka politiska kopplingar. Alla ledande personer har högskoleutbildning, är väletablerade och typiskt medelklass. Yimby är välförankrat i de två stora städerna men inte utanför dem. Det blir därför socialt en gruppering med strakt fokus på de problem som storstadens medelklass och kulturelit upplever.

Bland de som står med i Yimby Stockholms samordningsgrupp är Tore Kullgren en kändis från TV och etablerad komiker och Nina Aidas är arkitekt på Tengboms, ett av de stora arkitektkontoren som är tätt sammankopplade med makten och stadsplaneringseliten, En tidigare aktiv, Tobias Davidsson är och var politiker i Liberalerna och i juryn för Yimby-priset 2017 Stockholm satt Per Ankersjö, tidigare borgarråd i Stockholm för Centerpartiet, Sofia Buhrgard, Yimbyaktivist och planarkitekt i Nyköping, Cathrin Bergenstråhle som är moderat kommunalråd i Nacka, den miljöpartistiske riksdagsledamoten Lorentz Tovatt, ekonomen Jan Jörnmark, Mattias Goldman, VD för tankesmedjan Fores, Tobias Davidsson och Oscar Freyre vilka båda två var från Yimby.

I Göteborg och Yimby Göteborg är den politiska kopplingen starkare. Där har vi sett flera övergångar från Yimby till maktpositioner och det finns en stark koppling både till nyliberalism och socialdemokrati liksom makten i övrigt.

I den nuvarande samordningsgruppen är Jesper Hallén och Pär Johansson aktiva socialdemokrater där den senare har politiska uppdrag för socialdemokraterna i staden. Alvar Palm är aktiv miljöpartist med politiska förtroendeuppdrag. Patrik Höstmad som nyss avgått som samordnare har en stark koppling till Chalmers och Patrik Sjöberg är starkt ihopkopplad med, Jan Jörnmark, nyliberal ekonomen och tidigare docent på Handelshögskolan som också är en framträdande person i Yimby Göteborg utan att vara samordnare. Annette Vejen Tellevi har för sin del helt andra kopplingar till byggnadsvårdskretsar.

Den tidigare Yimby-aktivisten Johannes Hulter är idag en ledande socialdemokratisk politiker med uppdrag som 1:e vice ordförande i byggnadsnämnden och med starka band till Älvstranden Utveckling AB och liknande stadsägda företag med ansvar för stadsplanering.

I Göteborg finns alltså en klar koppling mellan Yimby Göteborg och maktens korridorer även om den ännu inte är stark. Det finns kopplingar både till två viktiga poler i utbildningsvärlden (Chalmers med sin arkitektutbildning och Handelshögskolan) liksom till det ledande partiet i staden, socialdemokraterna.

Det går inte att säga att Yimby idag utgör en del av makten och etablissemanget, men i Göteborg är det farligt nära. De har grundläggande positiv idé, förtätning är bra, riktiga städer är bra, modernismens stadsplanering är usel osv. Men det finns problem med begynnande koppling till makten och eliten liksom en tendens till att gilla extrem höghus, glaspelare och märkliga postmoderna strukturer vilket avspeglar sig hos en av samordnarna, Jesper Hallén. Att det är ett nätverk betyder också bristande interndemokrati där makten ölätt tas av de mest högljudda och de som har lättast att formulera sig.

Men i stort sett menar jag att Yimby och Yimby Göteborg är en positiv kraft i stadsplanedebatten om än kanske inte i bevarandefrågor och kring arkitektur.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements