Vettigt socialdemokratiskt förslag om byggande

På DN Debatt idag presenterar socialdemokraterna genom Veronica Palm ett förslag om hur bostadsbyggandet i Sverige kan komma igång bättre. Förslaget är ett steg i rätt riktning även om jag kanske inte håller med om allt. Exempelvis är jag motståndare till bygget av segregerade studentområden. I områden där det finns mycket studenbostäder blir utvecklingen i stadsdelen problematisk då få människor stannar kvar nån längre tid. Följande tre förslag är grunderna i socialdemokraternas utkast till bostadspolitik:

1. Statliga kreditgarantier för nyproduktion.

Bostadsproduktion, från idé till färdigställda bostäder, sträcker sig över flera år. Det tar lång tid att anpassa utbud och efterfrågan. För enskilda byggherrar innebär en prisnedgång eller minskad efterfrågan ekonomiska risker som gör att bygginvesteringarna hålls tillbaka. Därför är det centralt att skapa en mer förutsägbar och flexibel plan- och byggprocess. Vår bedömning är också att det finns anledning att överväga hur statliga garantier vid nyproduktion kan utvecklas för att ytterligare bidra till att investeringarna ökar.

Genom kreditgarantier skulle man kunna minska risken i bostadsinvesteringar och därmed ge byggherren tillgång till finansiering på bättre villkor. Vi föreslår att en statlig förhandlingsperson ges i uppdrag att i dialog med bostadsmarknadens parter och centrala aktörer på finansmarknaderna se över förutsättningarna för hur ett garantisystem skulle kunna understödja ett ökat bostadsbyggande till lägre byggkostnader. Rätt utformat kan systemet också ge starkare drivkrafter för ökad produktivitet och kreativitet i byggsektorn. Med ett stärkt garantisystem ökar även förutsättningarna för mindre byggherrar att ta sig in på byggmarknaden och därmed bidra till ökad konkurrens.

2. Byggbonus för studentbostäder.

Byggandet av studentbostäder har näst intill avstannat. Samtidigt byggs nu äldrebostäder som i dag ges produktionsstöd. Vi föreslår att en byggbonus införs riktade mot små hyresrätter för unga och studentlägenheter, bostäder som det i dag råder akut brist på. Med en byggbonus skulle de ekonomiska incitamenten att bygga sådana bostäder öka. Byggbonusen kan utformas som ett skatteavdrag för fastighetsägarna.

3. Storstadskommissioner för regional bostadsmarknad.

Samtidigt som befolkningen har ökat kraftigt i de tre storstadsregionerna har arbetsmarknaden blivit allt mer regionalt integrerad. Därför krävs ett ökat regionalt samarbete för att klara bostadsförsörjningen där fler kommuner tar ett större ansvar för att det byggs tillräckligt med bostäder. Vi föreslår att det bildas bostadskommissioner för de tre storstadsregionerna för att vässa bostadsförsörjningen. Kommissionerna ska lägga förslag på hur samarbetet mellan kommunerna kan stärkas och bostadsbyggandet öka. En viktig fråga är att se över förutsättningarna för hur allmännyttiga bostadsbolag ska kunna verka på regional nivå.

Det första förslaget om kreditgarantier är nödvändigt. Det möjliggör byggande av fler hyreslägenheter. Genom minskad risk för byggarna så behöver dessa inte vara så oroliga för att bli stående med tomma bostäder och de behöver inte prioritera bostadsrätter (som är ett sätt att snabbt få igen satsade pengar). Det är en väg tillbaka till det gamla systemet med subventionerat byggande. Något som jag tror är nödvändigt för att bostadsbristen ska kunna byggas bort.

Förslag 2 om studentbostäderna ställer jag mig, som jag redan tidigare skrivit, tveksam till. Om studentbostäder ska byggas bör de integreras i annan bebyggelse och inte utgöra stora egna stadsdelar. Kanske vore det helt enkelt bättre om det byggdes fler ettor och tvåor i det ordinarie bostadsbyggandet.

Olika kommissioner är jag tveksam till. Jag tror inte det påverkar bostadsbyggandet ett dugg utan riskerar att bara bli en ny byråkratisk instans som pratar en massa utan att det nånsin blir verkstad av det hela.

Intressant?
Bloggat: Sebastian,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Men för att ett hus byggs med studentbostäder måste det väl inte innebära ett helt segregerat område?

    • Nej, inte ett hus. Jag bor i det område i Göteborg som har felst studenthem, 1 300 bostäder i Olofshöjds studenthem, kanske 1 000 i Chalmers studenthem och sen ytterligare några hundra på Chalmers område. Några 1 000 upp på höjden i Johanneberg (Rotary, Viktor Rybdberg, Volrath Tham). Det gör att av sammanlagt 15 000 invånare i Johanneberg och Krokslätt är mellan 20 och 30% studenter. Det är ju trevligt med många unga, men det ger samtidigt ingen stabilitet åt stadsdelen. De flesta bor här bara en kort tid och har ingenkontakt med oss bofasta.

  • Pingback: Positiv antydan till en S-märkt bostadspolitik « Röda Berget()