Fritt vårdval och vårdgaranti har gett sämre sjukvård

I syfte att få del av regeringens så kallade ”kömiljarder” prioriterar sjukvården förstagångsbesökare, men nedprioriterar folk med komplexa sjukdomstillstånd och kroniskt sjuka. Många människor med långvariga och svårdiagnostiscerade sjukdomar får därmed inte sin diagnos så fort som man kan begära och ibland kanske inte ens i tid:

-Vårdgarantin tränger undan patienter och man måste hela tiden prioritera nybesök. Det kan leda till att man får interna köer, säger Lars Joelsson som är ordförande i Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri.

De interna köerna kan få allvarliga konsekvenser för personer med kroniska eller långvariga sjukdomstillstånd som behöver regelbundna återbesök.

I våras kritiserade Socialstyrelsen en ögonmottagning i Sundsvall där återbesök dröjt så länge att vissa patienter fick skador.

Vinstjakt, marknadsstyrning och felaktiga regeringsbeslut resulterar alltså i sämre vård för många människor och ”bättre” vård för människor med enkla sjukdomar som knappt skulle behövt uppta vårdresurser. De människor som har störst behov är alltså inte längre de som prioriteras. Men så borde vara fallet.

Det nya systemet med fritt vårdval har lett till ökat antal besök på vårdcentralerna. Varje existerande vårdcentral behöver patienter för att gå ihop ekonomiskt. Det finns alltså en ekonomisk drivkraft att låta så många som möjligt komma till vårdcentralerna. Det har resulterat i fler remisser till specialistsjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) vilket lett till ökade köer dit samt dyrare vård genom inköp av fler tjänster från privata vårdföretag. Budgeten för SU har dock också inneburit begränsningar på detta område detta år vilket bidragit till de längre köerna till specialistsjukvården.

Sammantaget har regeringsbeslut om en vårdgaranti som gynnar de som är lätt sjuka och de som kommer första gången ihop med marknads- och vinststyrning och fritt vårdval lett till dyrare vård med enklare patienter. Sånt brukar betyda att fattiga missgynnas medan rikare människor gynnas. Det finns dock inget som visar att så är fallet i Göteborg. Men det är sannolikt. Fattiga har oftare mer komplexa sjukdomar och går senare till vården då man drar sig för kostnaderna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements