En glesbebyggd stad är en miljöfientlig stad

En stad mår bra av gröna områden. En stad mår bra av alléer. Stadsmiljön blir bättre med parker och träd längs gatorna. Människor som lever i staden har nytta av grönområden, parker och träd. Människor mår bättre när detta finns. Men en stad blir också bättre om den är tätt bebyggd. Det senare är bra för människorna i staden som upplever större trygghet. Staden blir också mer levande. Liv och rörelse är bra. Det ger trygghet, det upplevs som positivt. En tätbebyggd stad är dessutom bra för klimatet och miljön då antalet och längden på transporter minskar.

Grönområden som inte fyller nån funktion är däremot nåt annat. Grönområden som inte används, som inte är tillgängliga för människor eller är meningslöst små är onödiga. Områden som bara finns där till ingen nytta. Nån liten gräsplätt. De tillför inget till en stad eller till invånarna i staden. Sådan områden är meningslösa. Det är bättre att låta bebyggelse ta över dessa område. Bättre att bygga på dem. Det finns gott om sådana områden i Göteborg. Impediment kan de kallas med ett lite finare ord. Oanvändbara grönytor kan de också benämnas. De kan med fördel bebyggas.

I centrala Göteborg finns det exempelvis gott om sådana områden i Guldheden, Johanneberg och Krokslätt. I Guldheden kring Wavrinskys plats (gräsmattan där Guldhedens kyrka skulle legat, bergknallen där Hansson pyrotekniska låg, bergknallen mot skolorna), längs med Doktor Allards gata mellan Wavrinskys plats och Dr Fries torg osv. I Johanneberg på parkeringen vid Richertsgatan och bredvidliggande gräsmatta, längs med Eklandagatan mellan Viktor Rydbergsgatan och Gibraltargatan och på Parkeringen vid Chalmers längs Gibraltargatan.Områden som med fördel kan bebyggas med bostäder och verksamhetslokaler. Parken vid Johannebergskyrkan och dess fortsättning mot öster till grönområdet ovanför Näckrosdammen (Renströmsparken) bör förbli obyggda. Liknande områden finns i Majorna, exempelvis på Gråberget och i Sandarna. Men parker som de kring Taubehuset och runt Gathenhielmska reservatet och inne i Klippans kulturreservat bör inte bebyggas.

Större parker bör skyddas och bevaras. Större grönområden likaså. Samtidigt är parker viktigare. De används av människor i betydligt större utsträckning än halvvilda och vilda grönområden. De senare känns ofta otrygga. Bebyggelse och åtgärder för att öppna upp sådan områden för besökande människor är ofta bra. Att helt vara mot byggande på gröna ytor är inte vettigt. Inte rimligt. Gärna välkomnande parker och grönområden. Något som underlättas av ett visst byggande och av att områden sköts så de känns trygga att vistas i. En mer tätbefolkad stad gör också att grönområden utnyttjas bättre. Ger mer människor i rörelse. Något som i sin tur ger mer trygghet.

Träd i parker, alléer och längs gator blir dock gamla. De skadas. Blir sjuka. Då behöver de bytas ut för att inte utgöra en livsfara för människorna i staden. Självklart måste nya träd planteras. Träd på gatorna behövs. I själva verket kanske vi behöver mer träd på gatorna än vad Göteborg idag har. Men att vara mot att gamla träd byts mot nya är en orimlig, konservativ hållning. En i längden hälsofarlig inställning. Gärna nya träd, gärna fler träd.

En tätbebyggd stad är bra. Ur mänsklig synpunkt. Ur miljösynpunkt. Med tanke på klimatet. En stad med gröna lungor i from av parker är bra av samma skäl. En tätbebyggd stad med gröna lungor är det bästa. Göteborg är idag en alldeles för glesbebyggd stad. Det behöver förändras. Då måste oanvända, meningslösa och onödiga gröna ytor bebyggas. Parkerna bevaras och skötas. Mer vildvuxna grönområden göras mer tillgängliga och trygga. I hela Göteborg. Inte bara i centrum.

En stad ska vara planerad för så lite resor som möjligt. Arbetsplatser och bostäder bör ligga blandat. Människor bör bo nära sitt arbete. Att resa mellan Trollhättan och Göteborg mellan bostad och arbete är inte vettigt. Det är slöseri med energi och resurser. Regionförstoring är inget bra, utan något dåligt. Istället ska staden byggas tätare. Det kräver att en del mindre grönområden bebyggs. Det kräver att stora öppna parkeringsytor bebyggs.

En tätbebyggd stad gynnar kollektivtrafik, en glesbebyggd gynnar bilism. Bilism är inte bar för miljön och klimatet och bör alltså begränsas och minska.

Anders Svensson

Detta är en längre version av en ledare i ETC.

Intressant?
Mer: GP1, 2, 3, 4Yimby, GT,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements