Att antalet knarkrelaterade dödsfall ökar är troligen inte sant

I en debattartikel i GP skriver 5 debattörer att antalet dödsfall på grund av narkotika ökar i Sverige. Med stor sannolikhet är påståendet inte sant:

Av rapporten om narkotikasituationen i Sverige, som publiceras av Folkhälsoinstitutet idag, framgår att den narkotikarelaterade dödligheten minskar. Under 2010 var det 269 människor som dog och fick narkotika registrerat som ”bakomliggande orsak” av läkare. Under 2011 minskade motsvarande siffra till 239 – en minskning med 11 procent.

Tittar man däremot på siffrorna som beskriver hur många som dör med narkotika i blodet så är situationen den motsatta. Här ser man en ökning från 457 fall 2010 till 487 fall 2011. Värt att notera är att i den här gruppen ingår exempelvis även äldre människor som äter narkotikaklassad medicin och som dör av helt andra orsaker.

Av siffrorna från Karolinska kan man också se att antalet döda med så kallade ersättningspreparat (som subutex eller metadon) nu är fler än de som dör med heroin i blodet.

Dödlighet på grund av narkotika är starkt relaterat till heroin. Ökar användningen av heroin ökar dödsfallen och omvänt. Det finns inget som tyder på att bruket av heroin ökar. De som dör på grund av överdoser blir också allt äldre och nyrekryteringen är obefintlig eller mycket liten. Den ökning som finns i statistiken vad det gäller dödsfall på grund av narkotika från 2012 beror på ändrade definitioner och inte på grund av fler egentliga knarkrelaterade dödsfall:

Under andra hälften av 1970-talet introducerades heroin i Sverige och från mitten av sjuttiotalet fram till millenniumskiftet ökade dödsfallen kontinuerligt. Uppgången kan ha flera orsaker: t.ex. att missbrukarna blev fler, att de använde allt farligare droger och drogkombinationer, att de blev allt äldre och sjukligare eller att brister i behandlingsutbudet uppstod. Uppgången i dödsfall fram till början av 2000-talet följdes av en nedgång under några år. Varför är inte klarlagt, möjligen kan detta bl.a. bero på en ökad användning av substitutionsbehandling för opiatmissbrukare som då påbörjades inom missbruksvården.

Efter den nedgång i dödsfall som noterades under början av 2000-talet ses återigen en uppgång från mitten av 2000-talet och en särskilt kraftig ökning från och med 2012. Den sistnämnda uppgången hänger dock sannolikt samman med att Socialstyrelsen förändrat definitionen av narkotikarelaterad dödlighet, närmare bestämt gällande vilka smärtstillande läkemedel som medräknas.

Dödligheten på grund av narkotika är högre i Sverige än vad den är genomsnittligt i Europas länder. Sannolikt beror detta på den tveksamhet som finns i Sverige vad det gäller användning av sprutbytesprogram och behandling med ersättningsmedel för heroin.

Att fara med lögn kring hur utvecklingen när det gäller hur den knarkrelaterad dödlighet ser ut i Sverige som artikelförfattarna i GP gör skapar inget bra underlag för en fungerande narkotikapolitik. Att välja ut två bestämda år och en enda siffra på antalet döda i heroinöverdoser som artikelförfattarna för bevisar ingenting om nånting. Det är rena lurendrejeriet att göra så. Siffror för enstaka år kan påverkas kraftigt av rena tillfälligheter.

Att skriva om hur dödsfallen ökar utan att berätta att det i huvudsak hör samman med läkemedelsanvändning och inte knarkmissbruk eller att inte nämna att det i stor utsträckning beror på ändrade definitioner för vad som avses med knarkrelaterd dödlighet är att fara med lögn. Det är att vilseleda och det är vad de 5 författarna av debattartikeln i GP ägnar sig åt. Sådant ger inga bra förutsättningar för att formulera ett bra program för bekämpning av narkotikamissbruk.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Aromelsjo

  Det finns inga som helst belägg för att ökningen av antalet opiodrelaterade dödsfall sedan många år tillbaka beror på ändrad definition år 2012. Bland författarna till GP-artikeln finns med dr Kerstin Käll som disputerade 1996 på en avhandling om amfetaminer och som följt området i 30 år som läkare, forskare och debattör. Som författarna skriver spelar ”liberalisering” av underhållsbehandling sannolikt stor roll, tillsammans med ökad tillgänglighet till heroin och liknande medel, inklusive metadon och buprenorfin.
  Anders Romelsjö, alkohol- och narkotikaforskare

  • Det finns åtskilliga källor till att så är så är fallet. Jag har citerat CAN. Det är bara att läsa vad de skriver. Jag tror inte de skulle skriva så om det inte var fallet. Med minskat heroinbruk (vilket också är fallet) är det också logiskt.

   • Aromelsjo

    Det finns inga belägg i CAN:s publikationer att ökningen av opiatrelaterade dödsfall inte avspeglar verkligheten. Det är främst en ökning av buprenorfin och metadon som används vid så kallad underhållsbehandling av opiatberoende, och av fentanyl – sedan omkring 2005. Efter 2012 skedde även en ökning av dödsfallen i heroin. (Ofta bidrog missbruk av flera medel till dödsfallet.
    Källor: http://www.can.se/sv/Rapporter/Drogutvecklingen-i-Sverige-2014/
    http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/article539702.svt/BINARY/Utvecklingen+av+akuta+narkotikarelaterad+d%C3%B6dsfall+1994-2011.pdf

    http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/livsvillkor-levnadsvanor/andts/narkotika/skadeverkningar/dodlighet/toxreg-1994-2012-sammanfattning.pdf

    • Ja preci. I och med det så finns det ingen ökning av dödligheten vad det gäller knarköverdoser. Det skriver ju jut nu vad jag skrev från början. Det står tydligt att ökningen från 2012 i knarkrelaterade dödsfall har med förändringar av klassningen av vissa läkemedel att göra. Socialstyrelsen statistik är baserad på folk som dött med knark i kroppen och har inget med folk som dött på grund av knark att göra. SÄ här skriver alltså CAN:

     ”Efter den nedgång i dödsfall som noterades under början av 2000-talet ses återigen en uppgång från mitten av 2000-talet och en särskilt kraftig ökning från och med 2012. Den sistnämnda uppgången hänger dock sannolikt samman med att Socialstyrelsen förändrat definitionen av narkotikarelaterad dödlighet, närmare bestämt gällande vilka smärtstillande läkemedel som medräknas.”

     Det har alltså inget med fentanyl eller med metadon att göra heller. En läkare som du borde väl kunna läsa innantill. Det där står i mitt inlägg och är ett citat från CAN:s hemsida.

     Att fler idag dör på grund av metadon eller fentanyl än av heroin är ett bra tecken. Det visar troligen att heroinbruket minskar och att nyrekryteringen är mycket liten. Samma sak som hände med morfinmissbruket på 1960- och 1970-talen då morfinmissbrukare fick legalt utskrivet morfin. De dog sakta ut, av ålder i allmänhet, och inga nya morfinmissbrukare tillkom.

     • Aromelsjo

      Nej, Anders detta visar inte alls att samband finns mellan ändrad definition och ökningen från 2012. Som forskare med vetenskapliga arbeten om narkotikarelaterad dödlighet vet jag att mer ingående analyser behövs, med individdata. Att fler dör av metadon och buprenorfin är verkligen ett dåligt tecken. Som kunniga personer skriver i GP beror det med all sannolikhet på sämre kvalitet i underhållsbehandlingen med tillkomst av ett stort antal nya enheter + ökad tillgänglighet med försäljning av dessa medel.
      Visst kan dödligheten ökad samtidigt som nyrekryteringen minskar, vilket det finns indikatorer på.

     • Det här blir ju löjligt. CAN säger att det gör det. Jag tror mer på dem ån på en enskild person som jag inte känner.

      Om det är ett gott eller dåligt tecken om fler dör av metadon etc är ju en bedömningssak. Min bedömning är att det är ett gott tecken. Det finns inget tecken som tyder på att de som skriver i GP är kunniga. Det finns många tecken på att de har fördomar och styrs av förutfattade meningar. Speciellt polisen. Han är ju en erkänd pajas som hävdat alla möjliga konstigheter.

      Det är väl klart att det kan vara så att en större andel av heroinisterna dör när de är genomsnittligt äldre. Med knark i kroppen. Men det innebär ju inte att dödsorsaken är knark.

      Jag tor vi får avsluta där. VI kommer inte längre och vi blir helt klart inte överens.

     • Aromelsjo

      Du felbedömer nog CAN, som jag känner väl till.
      Det är inte särskilt kunnigt att skriva att det saknas tecken på att de som skriver i GP är okunniga. Du känner väl inte till detta och bör nog yttra dig mer försiktigt. Kerstin Käll, som jag följt i 20 år är mycket kunnig.
      Det är märkligt, ja närmast chockerande att du kan anse att det kan vara ett bra tecken att fler dör av metadon.
      Det finns klara regler för hur fast dödsorsaker ska fastställas enligt ICD-10. Viktigt då det finns flera sjukdomar. Man fastställer underliggande dödsorsak och vid behov en eller flera bidragande dödsorsaker. Dessa regler diskuteras fortlöpande och kan verkligen diskuteras. Betydelsen av den stora nedgången i obduktioner sedan 1970-talet diskuterades och uppmärksammades redan för 30 år sedan.
      Jag har själv publicerat arbeten i internationella vetenskapliga tidskrifter om detta.

     • Det är för mig rätt ointressant om du så vore världens största expert på knarkrelaterad dödlighet. Jag skulle inte lita på dig ändå. Inte mer än på en organisation.

      Jag känner till snuten som skrivit och han är inte pålitlig. Så det är klart jag kan uttala mig.

      Käll känner jag inte till och har ingen uppfattning om. Men jag litar inte på dig och däremd inte på dina påståenden om henne. Det finns många skäl till det, bidragande är dina mycket tvivelaktiga ståndpunkter i andra frågor. Så jag betackar mig för den typen av överklassig dryg kommentar som du just presterade.

      Men nu är det nog om detta och jag kommer inte att godkänna fler kommentarer av dig i denna tråd.

     • Sonics

      Hej!
      Jag är liksom Anders Romelsjö drogforskare och jag har forskat i många år om narkotikapolitik, substitutionsbehandling och s.k. läckage. Just nu forskar jag om narkotikarelaterade dödsfall tillsammans med en av mina doktorander. De förändringar i klassifikationer som gjordes 2012 kan möjligen spela en roll på marginalen, men det råder ingen tvekan om att den ökade narkotikadödligheten är reell, och att de är relaterad till olika opioider, främst heroin, metadon och buprenorfin. Anders Romelsjö, som är en välrenommerad forskare, har alltså rätt.
      Vänliga hälsningar
      Björn Johnson
      docent, Malmö högskola

     • Han har inte rätt på nåt sätt. Inte heller bara för att du säger det. Jag litar fortfarande mer på CAN än på Romelsjö eller dig. De siffror som finns visar ju heller ingen ökning av dödlighet pga heroin och ersättningsmedel. Men jag antar att din förklaring till den påstådda ökningen är en annan än Romelsjös. Hans är att det beror på den ökande substitionsbehandlingen, men jag antar att du har motsatt uppfattning eftersom du är verksam i Malmö. Den dag ni kan visa siffror på hur många narkotikarelaterade dödsfall (Enligt Socialstyrelsen är det fall där folk dött med narkotika i kroppen, det behöver alltså inte vara narkotikan som orsakat dödsfallet) som verkligen orsakats av narkotika och kan påvisa att den siffran faktiskt ökat, den dagen ska jag lyssna på er. Men som det är nu har ni inga såna siffror utan kommer bara med tyckande i kraft av att ni är självutnämnda experter. Siffran på dödsfall på grund av narkotika måste förstås också vara rensad från dödsfall som orsakats av narkotikaklassade läkemedel förutom heroinersättningsmedel som ni ju kan ha med.

      Är den påstådda ökningen av dödligheten större i Malmö eller Stockholm? Heroin är ju i jämförelse mycket ovanligt i Göteborg (detär ju en rätt ovanlig drog i hela Sverige numera om vi ska vara ärliga) så siffrorna härifrån är väl sannolikt för små för rimliga jämförelser.

     • Enligt toxreg finns det en ökning mätt i antal narkotikarelaterade dödsfall per 100 000 invånare. Ökningen gäller främst metadon, buprenorfin och fentanyl. Ökningen gäller heroin om vi jämför med början av 1990-talet, men inte om vi jämför med sekelskiftet.

      Buprenorfin fanns inte med i statistiken före 2011 men har införts retroaktivt. Detta öppnar för fel och just den effekt jag hävdar har uppstått. Det finns ingen möjlighet att statistiskt bevisa att jag har fel och ni rätt.

      http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/livsvillkor-levnadsvanor/andts/narkotika/skadeverkningar/dodlighet/akuta-narkotikarelaterade-dodsfall-2012.pdf

      Mer om Toxreg:

      ” Att man i den avlidnes blod funnit
      narkotikaklassade preparat behöver
      inte betyda att det är detta preparat
      som orsakat dödsfallet. Det innebär
      att man i det så kallade Toxreg riskerar
      att få med ett okänt antal dödsfall
      som inte är direkt narkotikarelaterade.
      Det kan till exempel ifrågasättas
      om majoriteten av de cirka 60
      dödsfall år 2013 där man detekterat cannabis i kroppen verkligen berodde
      på drogen och inte på någon annan
      omständighet.”

      http://can.se/globalassets/aon/2015/2/narkotikarelaterad-dodlighet.pdf

      Jag tror ärligt inte att någon kan dö av THC. Dödsfall är det som ökat fjärden mest enligt toxreg. Det är inte rimligt och måste ifrågasättas. tas den ökningen bort försvinner i stort sett hela ökningen som finns i toxreg.

      Socialstyrelsens statistik är ännu värre för där ingår självmord. Precis det jag hävdar utgör ett av problemen med att hävda att dödligheten ökar. spädbarn som dör av överdoser med mera.

      http://can.se/globalassets/aon/2015/2/narkotikarelaterad-dodlighet.pdf

      ”När Socialstyrelsen presenterar
      sin årliga statistik över de narkotikarelaterade
      dödsorsakerna åtföljs den
      inte av någon analys av vare sig innehållet
      i statistiken eller dess begränsningar.
      Därmed lämnas fältet fritt för
      olika tolkningar. Siffrorna dyker upp i
      olika sammanhang och ibland där de
      inte hör hemma. Statistiken kan till
      exempel inte användas för att dra
      slutsatser om dödligheten bland personer
      med narkotikaberoende. För
      att få sådan kunskap krävs studier där
      man följer en given population under
      längre tid.”

      jag förstår inte varför ni envisas. Den statistik som finns visar att ni har fel. Statistiken duger inte till att hävd att den narkotikarelaterade dödligheten ökar. För mig visar det att ni är inkompetenta som forskare och experter. Ni tittar inte på verkligheten, värderar och analyserar inte siffrorna utan går på förutfattade meningar och fördomar. Sen hävdar ni att ni har rätt bara för att ni är ”experter”. Bedrövligt.

     • Sonics

      En länk till där CAN:s direktör, forskaren Håkan Leifman,
      uttalar sig om de ökande dödsfallen. Eftersom du diggar CAN så mycket. J

      http://drugnews.nu/2015/06/04/narkotikadoden-fortsatter-att-oka/

     • Det spelar väl ingen roll vad han säger när hans uttalande står i strid med siffrorna.

 • Ja , men de går inte att lita på. Ingen dör av THC, ändå finns det 60 dödsfall i toxreg. Tar du bort dem så finns det ingen ökning av dödligheten (nu snackar vi dödsfall per 100 000 invånare vilket är det enda rimliga måttet.

  Återigen ska vi tror på dig, Fugelstad eller nån annan bara för att ni är experter. Det är ett oseriöst sätt att resonera. Jag har läst de flest av artiklarna som du hänvisar till och de förändrar inte fakta. Siffrorna är vad de är.

  Om det finns 300 dödsfall på ett år och 20%är felaktigt ansedda som narkotikarelaterade så är det klart att det påverkar trovärdigheten i siffrorna som jag därmed anser vara mycket låg. Även 500 dödsfall med 10% fel innebär att siffrorna inte går att lita på.

  Folk kan babbla hur mycket som helst, men talar inte siffrorna samma språk så spelar det ju ingen roll. Då är det bara babbel. Spelar ingen roll om det är experter, forskare, läkare, politiker, poliser eller knarkare. Det är babbel ändå. Faktiskt påminner denna debatt en hel del om debatten om våldtäkter där antalet anmälningar ökat lavinartarat men där antalet våldtäkter per 100 000 invånare med stor sannolikt inte ökat.

  Vad det gäller hut ökningen av dödsfallen på grund av buprenorfin och metadon ska tolkas så kan din och Romelsjös tolkning mycket väl vara den riktiga. Men även där behövs det bättre siffror och mer forskning.

  • Sonics

   Okej, nu vill du plocka bort cannabis ur Toxreg. Visst, det kan du få göra, men problemet (för dig) är (1) att det ändå skulle kvarstå en kraftig ökning mellan 2006 och 2014 – dödsfallen där endast cannabis återfunnits i blodet hos de rättsmedicinskt undersökta varierar mellan 41 och 76 under den tiden, vilket som synes endast är en mycket liten del av den totala ökningen – och (2) det skulle inte påverka de två övriga registren. I de registren är dödsfallen nämligen registrerade utifrån dödsorsak, och precis som du verkar ha snappat upp kan man inte överdosera och dö av cannabis.
   EMCDDA:s register skulle alltså kvarstå helt oförändrat, och Socialstyrelsens dödsorsaksregister skulle antagligen inte heller påverkas mer än på marginalen (där kan finnas med ett och annat dödsfall där rättsläkaren har ansett att cannabispåverkan har bidragit till dödsfallet, till exempel om det inträffat under en cannabispsykos eller om en person kört ihjäl sig med cannabis i kroppen, men det är nog ovanligt).
   Det är dags att du fattar det Romelsjö och jag försökt förklara för dig flera gånger nu, och det alla som forskar om den svenska narkotikadödligheten är överens om: narkotikadödligheten har ökat kraftigt och ökningen är primärt relaterad till blandförgiftningen där heroin och/eller opioida läkemedel ingått.
   Nu spiller jag inte mer tid på dig. Tack och hej.
   /Björn

   • Du har ju fel Du resonerar om ökning i absoluta tal och då har du rätt. men ökning i absoluta tal innebär ingen ökning av dödligheten. Det är uppenbart att ni som forskar om detta drivs av era gena förutfattde meningar. Det är synd.

    Du och Romelsjö har helt enkelt fel och vill inte erkännandet. Det finns inge belägg för att dödligheten ökat kraftigt. Inte ens i toxreg. Vilket Fugelstad förresten också skrev för 10 år sen.

    http://ww2.lakartidningen.se/old/content_0309/pdf/738_740.pdf

    För att sifforan ska bli rättvisande och jämförbara över tid måst vi ta bort både THC (med all säkerhet dör ingen av THC) och buprenorfin (där finns stora möjligheter att det förekommer fel). Antalet narkotika relaterade dödsfall då blir (enligt toxreg) för någar utvalda år:

    2001, 307
    2006, 243
    2011, 366
    2012, 397
    2013, 426
    2014, 500

    Antalet dödsfall har ökat men däremot finns det inga belägg för en kraftigt ökad dödlighet per 100 000 invånare även om siffrorna 2012-2014 kan tyda på det:

    2001: 3,4
    2006: 2,7
    2011: 3,8
    2012: 4,1
    2013: 4.4
    2014: 5,1

    Till detta kommer att siffrorna över den narkotikarelaterade dödligheten inkluderar alla fall där personer dörr med narkotika i kroppen. Knarket behöver alltså inte vara dödsorsaken.

    Ni drar alltså alldeles för stora och därmed felaktiga slutsatser av några få år. Dessutom på grundval av en statistik som har stora brister och stora felkällor. Om några år vet vi om det varit en stor ökning eller inte, men just nu går det inte att med stöd av siffrorna hävda det även om det finns tecken på att det kan vara så. men att det kan vara så betyder inte att det är så. Ingen verkar heller kunna redogöra för orsaken till att så många fler dör av metadon och troligen också av buprenorfin. Kan det vara så att ingen letade efter sånt förr? Beror det på nåt annat? Ersättningsbehandling eller inte tycks däremot spela en mycket lite roll fast det är det enda som diskuteras. En bra narkotikapolitik kan inte utformas på så bräcklig grund.

    Jämfört med 1994 har dock den narkotika relaterade dödligheten ökat, men sannolikt inte jämfört med år 2000. Det kan då hävdas att 2000 var extremt och ett undantag (den höga dödligheten i Skåne då) och därför har det ändå varit en ökning. Men detsamma kan hävdas om nuvarande situation. Att det är tillfälligheter.

    Det kan alltså vara så att dödligheten ökar mycket kraftigt, men det måste inte vara så. Siffrorna är helt enkelt inte tillräckligt bar för att faktiskt avgöra det. Att ni som forskare är för snabba med att dra tvärsäkra slutsatser är bara sorgligt och visar faktiskt på att ni inte drivs av sanningen utan av ideologi.

    Jag säger alltså inte att dödligheten inte ökar, utan att det inte finns nåt som tyder på att den ökar. Det grundmaterial som finns kan inte användas för att helt tvärsäkert påstå att den ökar. Precis på samma sätt som det är med antalet våldtäkter och våldtäktsstatistiken.

   • Jag tycker vi avslutar denna debatt. Vi använder statistiken olika.

    En sak kan vi vara överens om, det är dödligheten på grund av metadon och med all sannolikhet också subutex ökar, Det är alltså viktigt att se över behandlingarna med ersättningsmedel och varför det blivit på det viset. Det är också underligt att ökningen av dödsfallen av de ämnena startar 2006. I Stockholm ökade dödligheten på grund av buprenofrin (subutex) direkt när det började användas och har sen legat still medan dödligheten pga metadon började öka 2006. I Göteborgsområdet kommer ökningen vad det gäller bägge ämnena först 2006-2007. Skåne syn ingen ökad dödlighet på grund av buprenorfin alls medan dödligheten på grund av metadon började öka 2006. Det är märkliga skillnader som inte går att förklara utifrån statistiken.