Preemraff och klimatmålen

En utbyggnad av Preemraff för att producera mer klimat- och miljövänliga bränslen istället för smutsig bunkerolja kommer att leda till ökade utsläpp av koldioxid vid Preemraff i Lysekil. Dvs det blir ökade utsläpp av växthusgaser i Sverige. Om detta dock samtidigt innebär minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxider samt miljöfarliga ämnen som svaveldioxid och giftiga partiklar på global nivå så behöver det inte vara ett problem. För när det gäller klimatet är det i princip enbart de globala utsläppen som spelar roll. Om de globala utsläppen minskar så är det rimligen helt okej med en lokal, regional eller nationell utsläppsökning någonstans.

Om sjöfarten som idag använder bunkerolja går över till LNG (flytande naturgas) som bränsle så minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 30%. Kanske i vissa fall mer då förbränningen av naturgas på oljefälten kan minskas och kanske helt elimineras. Även läckaget av naturgas som består av metan kan minskas på oljefälten. Fartygstrafiken i världen är tvingad att byta till renare bränslen än bunkerolja, dvs diesel och LNG. Det innebär att en massa bunkerolja kommer att bli över. Det är inte rimligt att dumpa denna utan det är rimligare att producera renare bränslen.

Det är nästan bara stora fartyg som använder bunkerolja medan mindre fartyg, färjor, båtar etc använder diesel eller bensin. För mindre båtar, färjor och små fartyg är el ett alternativ och övergången till eldrift måste förstås påskyndas när det gäller dessa sjögående fordon. Men det är idag inget alternativ när det gäller stora fartyg. Tekniken finns helt enkelt inte. På kort sikt måste därför renare fossila bränslen som dessutom innebär lägre utsläpp av såväl växthusgaser som miljöfarliga ämnen användas.

Därför anser jag att Preemraff bör byggas om och att den nationella planen för utsläpp av växthusgaser i Sverige är kontraproduktiv i ett globalt perspektiv. Det gäller också lokala och regionala klimatmål. Men att Parisavtalets klimatmål på globala planet inte skulle kunna uppnås på grund av det är helt fel. Snarare skulle det bli lättare att uppnå de globala klimatmålen med en ombyggnad av Preemraff ihop med rejäl satsning på eldrift för färjor, båtar och mindre fartyg samt LNG-drift för stora fartyg. Sverige skulle dock sannolikt inte klara sitt nationella åtagande. Men det spelar som jag ser det inte så stor roll så länge det innebär en global utsläppsminskning.

PS. Al Amoudi är ingen arabisk shejk. Han är en etiopisk affärsman som bor i Saudiarabien och är medborgare i både Saudiarabien och Etiopien. Han affärsverksamhet finns huvudsakligen i Etiopien, Sverige och Marocko.