12 dömda för penningtvätt i Worldexchange Stockholm

Stockholms tingsrätt har dömt tolv personer i ett mål rörande främst penningtvättsbrott och narkotikabrottslighet. Ärendet är kopplat till växlingskontoret Worldexchange Stockholm AB och flera kriminella nätverk. Elva personer dömdes till fängelse.

Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett mål med tolv åtalade som haft olika slags kopplingar till valutaväxlingsbolaget Worldexchange Stockholm AB och kriminella nätverk. Målet rör bl.a. omfattande organiserad penningtvätt­ och narkotika­brottslighet. Fyra av de dömda var verksamma på växlingskontoret. Övriga åtta personer har varit knutna till kriminella nätverk eller depåkonton som funnits hos växlingskontoret. Kontona har använts för penningtvätt och narkotikahandel. Bevisningen i målet har delvis byggt på material från Encrochat.

De fyra personerna på växlingskontoret dömdes för bl.a. systematisk och organiserad penningtvätt. Penningtvätten inom ramen för växlingsbolagets verksamhet har pågått under cirka ett och ett halvt år. Den har möjliggjort att olika kriminella nätverk eller individer har kunnat dölja och tillgodogöra sig sammanlagt drygt 210 miljoner kronor från brottslig verksamhet. Sammanfattningsvis har tingsrätten funnit att åklagaren när det gäller påstådd penningtvätt har styrkt åtalet.

De dömda från växlingskontoret

Kontorschefen Adel Chekroun dömdes för bl.a. flera grova penningtvättsbrott, fyra grova narkotikabrott och två grova bokföringsbrott. Han fick fängelse i 8 år och 9 månader. Maribel Chumpitaz, anställd på växlingskontoret, dömdes för bl.a. flera grova penningtvättsbrott och ett grovt narkotikabrott till fängelse i 6 år och 6 månader.

En samarbetspartner på växlingskontoret, Darwesh Akraui, dömdes för bl.a. flera grova penningtvättsbrott, grovt narkotikabrott och två grova bokföringsbrott till fängelse i 5 år och 6 månader. Akraui har bland annat drivit en så kallad Hawala-verksamhet för att överföra pengar till andra länder. De nämnda tre personerna meddelades även näringsförbud.

Ytterligare en anställd på växlingskontoret, Zakaria Bakkali Nadi, dömdes för bl.a. flera grova penningtvättsbrott till fängelse i 5 år och 6 månader.

– Personerna vid växlingskontoret döms för ytterst omfattande och syste­matisk penningtvätt. Brotten har avsett mycket höga värden och inneburit att växlingskontoret i praktiken fungerat som bank för kriminella nätverk och andra verksamma inom narkotika­handel. Brottsligheten är därför så allvarlig att långa fängelsestraff dömts ut, säger rådmannen Erland Koch i en kommentar i ett pressmeddelande.

Dömda från olika kriminella nätverk

Totalt åtta personer har bl.a. åtalats för omfattande och mycket allvarlig brottslighet med koppling till kriminella nätverk. Eller så handlar det om personer som haft depåkonto på växlingskontoret. Enligt tingsrätten har åklagaren bevisat de flesta av sina brottspåståenden. De styrkta narkotika­brotten har avsett sammanlagt omkring 200 kilo narkotika av olika slag. Bland de dömda finns aktörer på alla nivåer inom narkotika­handeln.

Helsingborg

Siamak Minasazi, som varit innehavare av ett depåkonto, har dömts för bl.a. synnerligen grov narkotika­smuggling av cirka 105 kg amfetamin och flera grova penning­tvättsbrott rörande drygt 38 miljoner kr. Han frikändes från åtalet om medhjälp till grovt penningtvättsbrott. Påföljden bestämdes till fängelse i 8 år och 6 månader. Minasazi kan kopplas till ett kriminellt nätverk i Helsingborgsområdet. Han är för närvarande häktad i ett annat ärende.

En person med koppling till samma depåkonto, Adnan Kajtazovic, dömes för bl.a. två grova penningtvättsbrott och näringspenning­tvätt, grovt brott. Han frikändes från åtalet rörande grov narkotikasmuggling och två grova vapenbrott. Påföljden bestäms till fängelse i 3 år. Han är för närvarande även häktad i ett annat brottmål. Tillhör samma kriminella nätverk som Minasazi.

Andra kriminella nätverk

Hachem Karim har koppling till ett annat kriminellt nätverk med depåkonto. Han dömdes för synnerligen grovt narkotikabrott och två grova penningtvätts­brott, vållande till kroppsskada, grovt brott, grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Påföljden bestämdes till fängelse i 7 år. Han ska också betala skadestånd till en målsägande.

Robin Moini som har koppling till samma nätverk som Karim dömdes för bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott och två grova penningtvättsbrott till fängelse i 4 år och 6 månader, varvid tingsrätten beaktat ett honom tidigare utdömt straff i annat mål. Han sitter för närvarande i fängelse efter att ha dömts till fängelse i ett annat brottmål.

Även Linda Johnsson med koppling till samma nätverk dömdes för två grova narkotikabrott och ett grovt penningtvättsbrott till fängelse i 5 år och 3 månader.

Ytterligare en person, Roberto Cabrera, med koppling till samma nätverk och ett annat depåkonto, dömdes för två grova narkotikabrott och flera grova penningtvättsbrott till fängelse i 6 år och 6 månader. Eftersom han återfallit i brott ska han också avtjäna en sedan tidigare kvarvarande del av ett fängelsestraff om 2 år och 8 månader.

Jon@than Fäg*rbl@d som har koppling till ett annat nätverk med depåkonto döms för sex grova penningtvättsbrott till fängelse i 5 månader, varvid tingsrätten beaktat hans låga ålder samt ett honom tidigare utdömt straff i annat mål. En till person med koppling till sistnämnda nätverk, J@heem Burk*, som var 18 år vid gärningarna dömdes för tre grova penningtvättsbrott till villkorlig dom och böter.

Beslag och företagsböter

Tingsrätten har även beslutat om att kontanter, annan egendom eller värden om totalt cirka 39 miljoner kr ska tas från vissa av de tilltalade och Worldexchange Stockholm AB. Bolaget ska också betala företagsbot om 10 miljoner kronor.

En viktig fråga i målet har varit hur Encrochatbevisningen ska hanteras. Rätten har accepterat bevisningen och bedömt den som tillförlitlig. Åklagaren har även åberopat bevisning av annat slag, såsom annan kommunikation, svart bokföring från växlings­kontoret och spanings­iakttagelser. Sammantaget har tingsrätten bedömt att åklagaren rörande de flesta av sina brottspåståenden har lagt fram övertygande bevisning för de tilltalades skuld.

Domare i målet har varit rådmännen Erland Koch (ordförande och referent) och Jenny Hjukström samt fyra nämndemän.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!